Procheti.com

Файлове от География

Общо 197
Обществени науки
 • “Проблеми при напояването в с. Мененкьово, обл. Пазарджик”

  Същевременно, прилагането или не на напояването изцяло зависи от интереса и желанието на земеделските производители. Ако те нямат пазар за продукцията, финансови средства за интензивно земеделие, или технически средства за провеждане на поливния процес (при напояването чрез дъждуване) те не напояват, а преминават към т.нар. „сухо” земеделие като отглеждат предимно есенници а от пролетните култури се надяват на естествените валежи.
 • Територията на Югозападния социално- икономически регион

  В пространствено –териториален аспект, Югозападният район е втория по големина район на територията на Република България и обхваща площ от 20 306,4 кв.км. Северна граница на района са областите Монтана и Враца, на Север граничи с област Ловеч от Северен централен район, от изток е съседен на областите Пловдив, Пазарджик и Смолян от Южен централен район. Важно стратегическо предимство за района е факта, че южната и западната му граница съвпадат с държавната граница и той граничи с 3 държави:
 • Португалия

  Португалия разположена в югозападната част на Пиренейския полуостров и заема около 1/6 от неговата площ. Простира се между 36° 57’ 39’’ и 42° 09’ 08’’ с.ш. , и 6° 11’ и между 9° 29’ 51’’ з.ш. Включва също така Азорските острови и острови Мадейра в Атлантическия океан. Територията на страната е 92 хил. км2 от тях 3,4 хил. км2 се пада на островите.Разстоянието от континенталната част на страната до Азорските острови е 1 500 км, а до острови Мадейра – 650 км.
 • Основни понятия в биоценологията Организми и фактори на средата. Абиотични фактори

  Под въздействието на светлината растенията могат да изместват процесите на нарастване по посока на светлинат, което се нарича положителен фототропизъм,а когато нарастват в срещуположна посока, това се нарича отрицателен фототропизъм. Когато нарастването е перпендикулярно на слънчевите лъчи се приема като трансверсален фототропизъм.
 • СТРУКТУРА НА ЛАНДШАФТА В НП „ ПИРИН “

  Езерни ландшафти - Наблюдават се единични езера и езерни групи, които формират изключително впечатляващи пейзажи. На територията на НП Пирин езерата са 164.Разположени са между 2100 м и 2500 м надморска височина в изворните участъци на реките Бъндерица, Демяница, Беговица, Влахинска , Туфча, Санданска Бистрица и Пиринска Бистрица. * Речно-долинни ландшафти - Най-дълбоки и живописни са долините на р. Бъндерица, р.Демяница, р. Влахинска, Бяла река.
 • Парников ефект и глобално затопляне на атмосферата. Механизъм на парниковия ефект. Основни газове причиняващи парниковия ефект. Предсказване на последиците от глобалното затопляне.

  Парниковият ефект се обуславя от различната прозрачност на атмосферата във видимата и инфрачервената област. Повечето газове не поглъщат в диапазона 400—1500 nm, а в микровълновия диапазон, тоест атмосферата става непрозрачна там, с по-голяма оптична плътност и служи като топлоизолатор. Парниковият ефект е естествено явление, но човешката дейност му повлиява с многото отделящ се въглероден диоксид от коли, заводи, ТЕЦ и др. Въглероден диоксид позволява на слънчевите лъчи да достигнат до повърхността на Земята, прекомерното му количество в атмосферата възпрепятства излъчването на топлината обратно. Това може да доведе до повишаване на средните температури на Земята. Затова се говори за естествен и антропогенен парников ефект.
 • ГИС – същност и предназначение

  Данни - базите с геопространствени данни на една ГИС са съвкупност от свързани таблици с пространствени и непространствени (атрибутни) данни. Тези данни са обект на анализ, чиято цел е извеждане на графична и текстова информация за съответните географски обекти; Методи - ефективността на една ГИС зависи от използваните методи при разработката за всеки конкретен проект;
 • Организация и планирани на поддържането на зелените площи

  Те са насочени към предотвратяване или намаляване на износването на тези елементи; към запазване и подобряване на техния вид. Процеса на износването се характеризира с: • Чисто физическо износване. На него са подложени всички невегетативни елементи на зелените площи (алеи, площадки, съоръжения за игра и т.н.).
 • Опазване на почвите като среда на живот

  Органичните вещества съставляват 10-20% от химичния състав на почвата. Те са резултат от жизнената дейност на растителните и животниските видове. В почвата са разпространени във вид на торф( растителни отпадъци) и хумус( разложено органично вещество). Хумусът, заедно със съдържанието на вода и газове определят плодородието на почвата. Съдържанието на хумус в някои почви може да достигне до 90% от общото съдържание на органични вещества. Характерно в неговото бавно разлагане от микроорганизмите, което позволява натрупването му в значителни количества в почвата. Той е източник на хранителни вещества за растенията, тъй като при разлагането му се освобождава въглероден диоксид, нитрати, фосфати. Тези съединения са лесно усвоими от растенията.
 • Общ преглед на морфоструктурното развитие и особеностите на релефа на Азия

  - Сибирска платформа- намира се в северната част, споена с европейската чрез веригата на Урал. На запад между Енисей и Урал платформата е потънала във вид на огромна синеклиза- върху нея е образувана Западносибирската равнина. Между реките Енисей и Лена тя се издигнала във вид на антиклиза и образува Средносибирското плато.