Procheti.com

Файлове от География

Общо 197
Обществени науки
 • Монтана и Враца

  Разположен в подножието на Врачанския Балкан, градът е отправна точка към множество пещери, водопади и интересни скални образувания. Най-известни сред тях са Пещера Леденика, Водопад Скакля и Прохода Вратцата. Град Враца е с добре изградена инфраструктура и комуникационна система, като територията на общината се пресича от железопътни и шосейни пътища от национално и международно значение. Градът е кръстопът на два от най-големите европейски транспортни коридори - No 4 и No 7. Географското ѝ положение придобива още по-голямо значение с изграждането на Дунав мост 2 при Видин.
 • :”Социално-икономически и културни региони на Гърция”

  Гърция е разположена в Югоизточна Европа. Тя заема южната част на Балканския полуостров и островите в Егейско и Йониско море. 24 796 кв. км /19 %/ от нейната площ са острови, общият брой на които надхвърля 1000, но от тях само 250 са обитаеми. Най-големи са Крит, Евбея, Родос, Лесбос и Хиос. Полуостровната конфигурация на континенталната част определя преимущественото положение на морските граници. Бреговата ивица надвишава 15 хил. км, а сухопътната граница е дълга 1166 км. По суша Гърция граничи с Албания на северозапад, с Македония и България на север и с Турция на североизток.
 • Силистра

  Силистра е разположена в североизточния край на България, в края на дунавската граница, точно откъдето започва и сухопътната ни граница с Румъния. Този граничен ъгъл притеснява от изток града, лишава го от хинтерланд, пресича част от периферията на градската територия (пресича дори самите гробища) и съответно влияеше отрицателно върху икономическото развитие на Силистра. Притесненият хинтерланд бе просто вклещен между двете държавни граници – северната дунавска и североизточната сухоземна. Присъединяването на България и Румъния към Европейския съюз обаче направи границите между тях вътрешни за алианса и гражданите на двете страни вече свободно ги преминават.
 • СЕВЕРОЗАПАДЕН СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ РЕГИОН

  Възрастовата структура на населението е изключително неблагоприятна. Видин е една от трите области, в които на всяко лице на възраст под 15 години се падат над две лица на възраст над 65 години. Другите такива области са Габрово и Кюстендил. Областта се характеризира с изключително силно изразени негативни тенденции по отношение на естествения и на механичния прираст на населението. Като резултат от ниската раждаемост и високата смъртност през последното десетилетие коефициентът на естествен прираст е отрицателен, като през повечето години е три пъти по-висок от средния за страната, който се колебае между -3,5 и -5,5‰. Механичният прираст също е отрицателен (-3,8‰ за 2012 г.). Една трета от жителите на областта заявяват готовност да я напуснат, ако им се удаде такава възможност, което е предпоставка за по-нататъшно обезлюдяване. В комбинация с високия отрицателен естествен прираст тези нагласи на населението вещаят още по-сериозно влошаване на демографските характеристики на областта.
 • Северен централен район

  - Икономгеографското положение на района се анализира и оценява от формираната транспортна мрежа, която осигурява и поддържа икономическите връзки с отделните части на територията. От Русе на юг през Горна Оряховица за Стара Загора, Кърджали и с. Подкова минава транспортен коридор №9. При Русе са Дунав мост (жп и шосейна връзка с Румъния), фериботен комплекс до Гюргево (Румъния) и граничен пункт. Южната граница на района се пресича от няколко важни Старопланински прохода – Шипченски, Хаинбоаз (Проход на Републиката), Твърдишки и Вратник, чрез които се поддържат икономически отношения с Южна България. Предвижда се изграждане на шосейна връзка под билото на Стара планина, южно от Габрово. б/ Площ – 14 974 км² (13,5 % от територията на страната)
 • РЕЗЕРВАТ „ЮЛЕН”

  Целта на природния обект е да се запазят и да се наблюдава растежа без човешка намеса на образци от горски, субалпийски, и алпийски екосистеми върху силикатна скална основа и находища на редки, застрашени и ендемични животински и растителни видове. Основна задача на резервата е също защитата на растителните и животински видове, които се срещат там. Резерватът позволява да се съхранят, наблюдават и изследват всички характерни форми на алпийския релеф и най-вече ледникови и следледникови форми, образувани през плейстоценското захлаждане на климата.
 • РЕГИОНАЛНИ ЗАВИСИМОСТИ ЗА МОДУЛИТЕ НА ГОДИШНИЯ И МАКСИМАЛНИЯ ОТТОК НА РЕКА ВИТ НА ОСНОВАТА НА ГИС

  Получените резултати за хидроложките характеристики на средногодишния и максималния отток са представени в тематични карти в ГИС среда, които позволяват да се определи съответния модул на оттока за произволен пункт от реката. 1. Определяне на физикогеографски характеристики в среда на ГИС Река Вит се образува от сливането на река Бели Вит, приемана условно за главна река, и Черни Вит. Р. Вит извира от подножието на връх Вежен в Златишко-тетевенския дял на Стара планина на височина 2030 м.
 • Развитие на географията в България

  Периодът преди обособяването на географията като научна дисциплина в България може да се нарече условно „догеографски“. Той е свързан с натрупване на първоначални сведения за българските земи и селища и продължава до края на 19 в. Сведенията са резултат от различни по цел и професионална вещина проучвания, при които се преплитат географски, исторически, етнографски, езикови, стопански и други материали.
 • Растителна покривка на Азия

  Холарктичната растителна област е претърпяла големи и резки изменения на растителните видове. Обширните ледени покривки, продължителното снегозадържане, съвременните движения на земната кора са допринесли за коренни изменения на растително видове и растителна покривка. Флората на Холарктичната област на Азия е много по – млада по произход и разпространение и по – бедна от флората на Палеотропичната област на континента.
 • Пътешествието ми във Азия из Китай

  . Понеже бях чел за обичая на посрещане, който гласи, че вежливостта изисква получателят първо да прочете визитката, преди да я прибере. Аз направих същото. След това те ми подариха и традиционен китайски сладкиш, наречен Ниан Гао, а аз подарих еклерова торта. После се настаних в известният хотел Шанхай. Понеже оставаше много малко време до края на деня аз се прибрах и си легнах.