Procheti.com

Файлове от География

Общо 197
Обществени науки
 • „Зелени системи”

  Впоследствие това понятие се утвърждава в редица нормативни документи и научни разработки, свързани с планирането на населените места (разработването на общите и подробните градоустройствени планове). Зелената система представлява съвкупност от пространствено свързани зелени площи с определено функционално предназначение (еколого-биологично, рекреативо, естетично) и играеща съществена роля в обособяването на селищната макроструктура.
 • Природогеографска характеристика на Западни Родопи

  Западните Родопи са изградени от допалеозойски и палеозойски метаморфни скали. Важно значение за формирането на съвременния релеф има блоково-сводовото издигане на планината, което се проявява по периферните разломи. Западните Родопи са били подложени на многократни издигания, които са довели до формирането на четири различни по възраст и обхват денудационни заравнености, както и на няколко речни тераси. Всечени в профила на планината са долините на реките Въча, Чепеларска, Девинска, Арда и др. Развили са се карстови процеси, които са образували съответните характерни форми – въртопи, ували, пещери, ждрела, скални мостове. В следствие от изветрянето са се образували скални откоси и игли. Много характерни за тази част на Родопите са наносните конуси, сипеи, срутища и на места свлачища
 • СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН РЕГИОН

  С разпадането на СИВ и Варшавския договор, през последните 10 години значително се променя и политико-географското положение на региона. Това е видно от периода на икономическите санкции срещу СРЮгославия. През посочения период и през периода март-април 1999г. се наблюдава ново нарастване на товаропотоците и пътникопотоците през територията на региона, насочени към страните от Централна и Западна Европа и обратно. Това се дължи основно на близостта му до моста на река Дунав в Русе.
 • Значение на водните ресурси за екосистемите и човека

  Франция е една от страните, която доста рано е осъзнала ползата на водните източници за различни нужди. В Испания водоползването започва от VІІІ век. От Испания води началото си законодателсвото на водите. Преди всички други народи те са се замисляли върху плановото и целесъобразно използване на водите предимно за селскостопански нужди. През 1902 година е бил разработен първия водостопански план, който предвижда построяването на 300 язовира, предимно с напоителен характер. Периодически до 1934 година тези водостопански планове са били актуализирани.
 • Води на Азия – реки

  Водосборният басейн на Северния Ледовит океан обхваща най - големите азиатски реки, които протичат през Северна Азия (Сибир). 1. Река Об (4345 км) – протича през Западен Сибир, като има най - обширния водосборен басейн в Азия – 2 990 000 кв. км. Извира от Алтайските планини и се влива в Карско море чрез естуар. 2. Река Енисей (5940 км) – протича на границата със Средно - Сибирското плато. Тя е най – дългата река в Азия, а водосборният й басейн обхваща 2 580 000 кв. км. Влива се в Карско море чрез естуар. 3. Река Лена (4450 км) – извира от Байкалските планини, с водосборен басейн 2 490 000 кв. км. Устието й в море Лаптеви представлява голяма делта. 4. Река Яна (1492 км) – извира от Верхоянската верига и се влива в море Лаптеви.
 • Велико Търново

  През 1185 братята Асен и Петър обявяват в църквата „Св. Димитър“ края на византийското господство, което продължило 167 години и провъзгласили Търново за столица на новото българско царство. Средновековният град се разраства бързо и се развива като най-непревземаемата българска крепост през 12-14 век. Превръща се в най-значимия политически, икономически, културен и религиозен център на България.
 • Тропически циклони и правила за разминаване с тях

  Тропическите циклони се разбиват само в няколко района: Северен Атлантик (Карибско море и Мексикански залив), източната част на Северен Тихи океан, западната част на Северен Тихи океан, Арабско море, Бенгалски залив, Южен Индийски океан и Южен Тихи океан. Броят на тропическите циклони е различен за различните сезони и различните райони. Изследванията са показали. че за зараждането им е необходима най-малко 27°С температура на повърхността на океана. При тази температура наситеният въздух има голямо съдържание на водна пара и при неговото издигане адиабатното охлаждане причинява кондензация. Скритата топлина на изпарението е основен източник на енергия за възникването и развитието на тропическия циклон. Ако разгледаме районите на възникване на тропическите циклони, ще установим, че те се формират между 5 северна и южна ширина. Това показва, че нивото на геострофичната сила също е от значение.
 • Състояние на природните компоненти на Национален парк Пирин

  Той е един от трите национални парка в Република България. В рамките на националния парк се намират два природни резервата - Баюви дупки - Джинджирица, който е един от най-старите резервати в България, и резерват Юлен. Резерват Баюви дупки - Джинджирица е част от мрежата на биосферните резервати по програмата "Човек и биосфера" на ЮНЕСКО. През 1983 година паркът е обявен за една от териториите от световно значение, които се намират в Европа. Когато в древността славяните заселват планината, те я оприличават на своя бог Перун, откъдето идва и днешното ѝ име.
 • Зараждане и развитие на свет стопанство

  Във хода на човешката история се извършва непрекъснато диференциране на отделните видове трудова дейност като е прието да се разграничава две основни форми на обществено разделение на труда – отраслови и териториално разделение на труда. Успоредно с отрасловото се развива и географското разделение на труда, което е следствие от задълбочаващата се производствена специализация на населението във отделните части в геог пространство, което е разултат от съществените различия между природно ресурсния потенциал и спецификата на общественото развитие в отделните части на планетата. Което е съпроводено и със нарастване на взаимната зависимост между тях и развитието на различни форми на международна икономическа интеграция. 214 регионални обединения
 • „Старопланинска област” Старопланинска област

  Мнозинството от тях имат общ произход и развитие и поради това образуват една цялостна природногеографска област, наречена Старопланинска. Тя има обща площ от 25 985.8 км2. Разположена е между Дунавската равнина и Краищенско-Средногорската природногеографска област и между границата със Сърбия и Черно море. Има дължина от 550 км и ширина от 20 до 70 км. Състои се от успоредно подредени планински ридове, разположени в посока заад-изток, надлъжни вътрешни котловини и напречни речни долини. В Старопланинската област геоложки и географски са обособени две самостоятелни подобласти – Предбалкан и Главна Старопланинска верига. Общото в тях е гънковият геоложки строеж и общата възраст и развитие на формите на земната повърхност. Всяка от тези подобласти има своите специфични природни характеристики и особености. Поради това те се изучават и разглеждат относително самостоятелно.