Procheti.com

Файлове от География

Общо 197
Обществени науки
 • Индонезия - географско положение, устройство

  Юджунг Кулон е един от най-големите национални паркове в Индонезия, а е и най-известният. Има площ 120,551 хектара. Разположен е в северозападната част на остров Ява и освен туристическа атракция представлява и голямо природно богатство. Негови обитатели са застрашен от изчезване вид носорог, които се срещат единствено на остров Ява, разнообразни бозайници, влечуги, птици, множество насекоми и мн. др. В него могат да се видят леопарди, гибони, рядки видове носорози, оранготази, тигри и др. Очаква се в близко бъдеще тук да бъдат открити много нoви видове насекоми, които досега са непознати на човешкия род. Обитатели на парка са над 310 вида животни. Заобикалящите парка рифове са богати на корали, раковини, разноцветни риби. Водата е топла и кристално чиста! Природата на и около острова е в пълна хармония!
 • Междудържавни политически организации

  След Втората световна война се създава нов тип междудържавна организация-ООН.Нейната главна политическа цел е намаляване на военното напрежение по света и регулиране на глобалните и регионалните конфликти чрез обединените усилия на всички държави по света.Сред главните причина за създаването на ООН  трябва да си посочат също нарастващите демографски,стопански,културно-политически и екологични предизвикателства на съвременното развитие.Най-важните ръководни органи на ООН са: Секретариат,Съвет за сигурност,Генерална асамблия,Икономически и социален съвет.Освен тях функционират и много специализирани политически,социални,културни и икономически звена.Те координират усолията на международната общност за борба срещу нарушенията 
 • Пловдив - от миналото до днес

  В близост до реката се намира Панаирното градче. Всяка година през пролетта и есента се провеждат панаирни изложения, в които участват много наши и все повече чуждестранни фирми. Има много панаири по света, но Пловдивския е един от най-значимите, тъй като има многогодишна традиция. Началните стъпки са направени още през 1892 г., когато в Пловдив се е провело първото българско изложение. В Панаирното градче се уреждат различни изложби, организират се търговски и спортни прояви. Като например изложението “Винария”, “Агрия”, ловно изложение. Също така всяка година се организира Коледен и Новогодишен базар.
 • Териториално разпределение на почвите в Бургаска Област

  Смолниците(Vertisols) са представени почти изключително от излужения си и съвсем малко от типичния си и карбонатен подтип. Формирани са както на плиоценски и еоценски глинести материали, така и на елувий от андезит и андезитни туфи. В зависимост от материалите, върху които са образувани, те показват известни различия. Тези върху кватернерни отложения (в землищата на Равда, Поморие, Бургас, Камено) са средно мощни (с хумусен хоризонт 50-70 cm) и имат черноземовиден характер - по-добре изразена зърнесто-троховидна структура, по-слабо уплътняване и по-голямо съдържание на хумус (до 3,8%). По механичен състав са по-леки - тежко песъчливо-глинести. Механо-технологичните им свойства показват известни различия от тези на смолниците върху плиоценски отложения - по-ниско относително съпротивление при оран, по-добра водопропускливост и др. Сорбционният им капацитет достига до 45-47 mequi, т. е. той е по-нисък с около 10-12 mequi от останалите смолници.
 • Видове почви в България

  Дунавската равнина се простира от р. Дунав на север до Предбалкана на юг и от р. Тимок на запад до Черно море на изток. Тя е част от Мизийската плоча, като на изток надморската й височина се увеличава и при най-високата точка е при вр. Търнов дял (502м) в Шуменското плато. Х-на особеност - льос, покриващ почти изцяло нискоразположените скали. Х-ни са хълмисти възвишения, плата, асиметрични и каньоновидни речни долини. Разнообразния релеф позволява Дунавската равнина да бъде разделена на 3 части - Западна (м/у Тимок и Вит), Средна (м/у Вит и Янтра) и Източна (на изток от Янтра) Старопланинската област - на запад от Тимок до нос Емине на Черно море. В нея се открояват 2 геоморфоложки подобласти - Предбалкан и главна Стара планина. Предбалканът е с хълмист и нископланински релеф (Васильов връх - 1490м). Стара планина се х-зира със средно и високопланински релеф (Ботев - 2376м). За областта са х-ни добре оформени била, ридове, седловини, проломи, котловини и карстови форми. Разделя се на Западна, Средна и Източна.
 • Великите мореплаватели - Христофор Колумб

  Планът за пътешествие до Индия. В продължение на много векове вниманието на европейските търговци било привлечено от екзотичните Азиатски стоки.Но в края на 15 век. торговците от Европа все още не могли да проникнат в страните от Азия по суша и били принудени да купуват азиатски стоки от арабските търговци в Александрия или други пристанища. За това европейците искали да открият път по море до Азия, за да търгуват с местните хора без посредници.През 1480 португальците се опитали да заобиколят Африка, за да проникнат през Индийския океан в Индия. Колумб предположил, че до Азия може да се стигне и като се движиш на запад. Тези предположения се основавали на откриването на острови в Атлантика (Канарските, Азорските, Мадейра), на слуховете за други острови, различни находки, и на много научни книги по география
 • Германия - географско положение, климат, население

  Намаля изхвърлянето на отпадни води в Рейн и Елба. Много е направено за залесяването на Рур. Подобри се екологическата обстановка в райони, които в миналото бяха еталон за пагубното въздействие на стопанската дейност върху природата. Германската “екоиндустрия” /дейностите по охрана на природата/ ангажира труда на половин милион души и поглъща 20 млрд. Марки годишно. В страната са създадени над 2 хил. резервата. Сега вниманието /и инвестициите/ са насочени към преодоляване на тежкото екологично наследство на бившата ГДР.             Съвременното население на Германия се формира в резултат на значително размествания след Втората световна война. В съответствие с решенията на Потсдамската конференция /1945г./ над десет милиона германци от териториите на Полша, Чехословакия, Унгария, Румъния и Югославия бяха преселени в Германия. Останалите в Източна Европа германци подхранваха през периода 1950-1990г. Ограничен приток към западната част на страната. Общо за периода в Германия пристигаха 2,3 млн. Етнически немци от Вроцлав /Бреслау/, Поволжието, Трансилвания и други райони
 • Бургаска област - Югоизточен район

  Полезните изкопаеми имат ограничена стопанска роля. От горивно-енергийните ресурси по-важно значение имат черните въглища на Балканбас. Те са силно въглефицирани и висококалорични и са единственият източник у нас за производство на кокс. Кафявите въглища от Българския басейн са с по-ограничено значение. Напоследък се проучва Елховският легнитен басейн. Рудните изкопаеми са представени от медните руди при Росен, Върли бряг. Граматиково и Малко Търново и железните руди края с. Крумово /Ямболско/. От нерудните изкопаеми стопанско значение имат находищата на облицовъчни кариерни материали – мрамор и габро край Малко Търново.
 • Варненска област - Североизточен приморски район

  Полезните изкопаеми са представени от няколко вида. Малко от тях обаче участват активно в стопанството поради ограничените промишлени запаси или трудна експлоатационна достъпност. Първостепенна роля за формирането на стопанския комплекс на областта е находището на каменна сол край Провадия. Тя служи за суровина на химическата промишленост в Девня. Друг вид нерудни полезни изкопаеми, които са оказали влияние върху формирането на производствената специализация на района са каолинът при Каолиново, кварцовите пясъци при Белославското езеро и в Шуменско. Те са суровини за порцеланово-фаянсово и стъкларското производство. Областта има богати залежи от варовик и големи количества инертни материали. Варовиците са суровина за циментовата промишленост на Девня и за производство на вар.
 • Западна Европа - географско положение, граници и големина

  Води. Германия притежава гъста речна мрежа. Към Северно море текат реките Рейн, Везер, Елба, Емс, Одер, Вера, Итц, Заале, Хафел и Шпрее. Те са свързвани с изкуствени канали. Река Рейн /на немски Райн  /чист/ извира от Алпите. През 1992 г. чрез “Европа канал” бяхфа свързани трите реки Рейн, Майн и Дунав. Една четвърт от територията на страната се отводнява от река Дунав към Черно море. Дунав има дължина от 2 888 км. /втора в Европа след Волга/. Образува се от сливането на шварцвалденските потоци Бреге и Бригах и водите от карстовия извор Донауквеле в двора на Фюрстенбергския замък в град Донауешинген. На 30 км. от сливането е интересният природен феномен Донауферзикерунг /Дунавското губилище/. През каверни дунавски води под земята излизат в Аахквеле, от там в Боденското езеро, което пък се оттича в Рейн. По този начин Рейн “краде” от дунавските води.