Procheti.com

Файлове от География

Общо 114
Обществени науки
 • Китай - кратки сведения

  Столица е град Пекин. Считана за наследник на една от най-старите и значими за човечеството цивилизации в света — китайската, КНР е основана през 1949 година в следствие на комунистическа революция, след продължителни вътрешни конфликти и войни с Японската империя. Десетилетия след това Китай се развива по подобие на СССР под управлението на Сталин. Започналите през 1970-те години политико-икономически реформи променят значително облика на страната в обществено, икономическо и политическо отношение. Впоследствие Китай развива една от най-мощните икономики, и днес е значителна спортна, културна, научно-техническа, геополитическа и военна сила. Китайската народна република е най-голямата социалистическа страна в света.
 • Шуменско плато

  Природен парк “Шуменско плато” е изключително посещавано място за отдих, спорт и туризъм през всички годишни сезони. Благоприятни предпоставки за това са както разнообразния ландшафт, така и близостта на парка до гр. Шумен. Достъпът до всички точки от него се улеснява от добре изградената пътно-алейна мрежа и многобройните туристически маршрути, които кръстосват парка.
 • Федерална република Германия

  Германия е най-мощната икономическа сила в Европа и трета в света след САЩ и Япония.Тя е на първо място по износ на стоки(238 милиарда евро за 2007год.).Брутният вътрешен продукт на страната възлиза на 2 062,50 милиарда ЕВРО.Селското стопанство заема 1,2% от икономиката,промишлеността 30,4% а услугите 68,4%.Стопанството е високо развито.Добиват се въглища,нефт,природен газ,готварсака сол и калиеви соли.Развиват се черната и цветната металургия,машиностроителната,нефтохимческата и химическата,текстилната,кожено обувната както хранително вкусовата промишленост
 • Природно-туристически ресурси на Средна Стара планина

  Навличането им е станало през последното нагъване  на Старопланинската зона, когато на юг старопланинското геосинклинално корито (от което по-късно израства Балканът), се е издигнала Средна гора. Рязката денивелация  предизвикала откъсването и придвижването по гравитачен път на огромни скални маси от корпуса на Средна гора в геосинклиналния басейн. Поредица от седловини на север осъществяват на много места директната връзка на Средна Стара планина с Предбалкана, а напречните прагове Гълъбец, Козница и Стражата, я свързват със Средна гора
 • Колумбия

  Колумбия разполага с големи запаси на полезни изкопаеми-олово, живак и др. През 2000г.са добити 21000кг.злато,основни от многоброините малки мини.Страната е световноизвестен износител на изумруди, които се добиват в андите. По заопаси идобив на въглища в Южна Америка е на първо място, а нефт се добива средно по 800000 барела на ден. Колумбия е най-голям производител на злато в Южна Америка
 • Защитени местности

  В началото на 1933 г. се създава първият български резерват “Горна Еленица-Силкосия”. В територията му е включена и м. Марина река. По-късно м. Горна Еленица отпада от площтта на резервата. През 70-те години на ХХ век върху най-представителната й част се обявява защитената местност “Марина река”. Днес тя е  най-посещаваната при специализирани ботанически турове в Странджа, тъй като избягвайки забраните на строгия резерватен режим, в тази “класна стая на открито”, в рамките само на тридесетина минути могат да се опознаят всички емблематични видове от колхидската терциерна флора.
 • Води в България

  Водите в България имат голямо значение за развитието на енергетиката, металургията, машиностроенето, химическата, циментовата, хранително-вкусовата промишленост, на селското стопанство, курортното дело, за водоснабдяване и комунално-битовото стопанство. Водите влияят върху развитието на Водния транспорт, изкуственото напояване и производството на електроенергия.
 • Общи сведения за Черноморските Добруджански реки

  Река Провадийска, при оформяване на своята долина е изрязала част от северобългарската подутина и след това се е врязала дълбоко в масива на Провадийското плато и го е разделила на две части: източна — Добринска, и западна — Кривненска.Тя е образувала три акумулационни тераси, от които най-голяма площ има най-ниската тераса (лъка), която при проливни дъждове се залива. Последната има относителна височина над уреза на реката 2—3 м, а другите две — съответно от 7—10 и 30—35 м над уреза на реката.Долината на р. Провадийска е тип ерозионен.
 • Многоликата тундра

  На север тайгата постепенно се разрежда. Горичките се запазват само покрай ре­ките. Останалите територии се заемат от миниатюрни храстчета - полярна бреза и полярна върба. Това е лесотундрата. Още по на север горите напълно изчезват. Остават обширни пространства, заети от дребни храстчета, блатни треви, лишеи и мъхове. Това вече е същинската тундра. Тя опасва от всички страни Северния ледовит океан. Прех­върля се и на островите, близко до крайбрежието на Европа, Азия и Северна Америка. На о. Гренландия заема само южните и източните части
 • Бачковският манастир

  Изглежда,манастирът е преминал постепенно от грузински в български ръце през следващите десетилетия,но въпреки това известно грузинско влияние в него просъществувало чак до XIV  век.Например върху обкова на известната Богородична икона има дарителски надпис от 1311 година от грузинците Атанасий и Окропир.От Бачковския манастир произхожда и един грузински Хомелиар от XIV век.Манастирът бил богато даряван и от български владетели.Цар Иван Александър(1331-1371)наредил да се преизпише преддверието на втория етаж в Костницата,където е и неговият портрет