Procheti.com

Файлове от География

Общо 18
Обществени науки
 • Демографска характеристика на Община Сливен

  Сливенското поле е последното от подбалканските в източна посока, тъй като това, което наричаме Средна гора в орографски план се извива на юг при Сливен. Нейните морфографски продължения са Бакаджиците, разклонението Св. Илийски възвишения, Манастирските възвишения и Сакар на територията на България. До първата четвърт на XIX век Сливенското поле е част от Розовата долина, но изселническите вълни от града след Руско-турските войни от 1806–1812 и 1828–1829 г. довеждат до упадък на производството на розово масло. Източно от града се намира „Долината на прасковите“, чиито огромни плодови масиви претърпяха обновление през първото десетилетие на новия век.
 • Биоразнообразието

  През май 2011 г. Европейската комисия прие нова стратегия, определяща рамката за действията на ЕС през следващите десет години за изпълнение на водещата цел за биоразнообразието, определена от лидерите на ЕС през март 2010 г. Стратегията се основава на шест взаимно свързани цели за въздействие върху основните причини на загуба на биоразнообразие и насочени към намаляване на ключовите видове отрицателни дейности върху природата и екосистемните ползи. За всяка от целите е формулиран и набор от насрочени във времето дейности, както и други съпътстващи мерки.
 • Студен атмосферен фронт

  Основният отличителен белег, който различава двата вида студени фронтове е ориентацията на струята към фронта в средните и по-високите нива на тропосферата. По принцип се смята, че Ката студеният фронт произтича от Ана студеният фронт. Като бароклинично смущение често се развива над атлантическия океан, ново развитите ана фронтове могат да бъдат открити основно там, където по стари континентални форнтове са предимно от Ката тип. Друга причина за пространствени разлики може да бъде фактът, че по ниските части на фронта започват да се движат с намалена скорост, което се дължи на триенето от континента, докато горните части продължават да се движат бързо.
 • Социално-икономически анализ на Община Троян

  През Троянския проход удобен шосеен път го свързва с Южна България. Удобни пътища свързват Троян с околните общини, столицата и главните градове на България. Разстоянието до София е 160 км, а до Варна - 300 км. Троян е крайният възел на железопътна линия – Свищов-Левски-Ловеч-Троян. Най-близките граждански летища са Горна Оряховица (105 км) и София (170 km). Най-близкото речно пристанище е Свищов (110 км), най-близкото морско пристанище - Бургас (245 км).
 • „Град Търговище(Ески Джумая)по време на Възраждането

  От края на XVIIIв. до средата на XIXв.е в състава на Силистренския вилает като каза II степен в Шуменския санджак заедно с Осман пазар,Провадия и Ени пазар.По това град Тъговище от мюдюрство(управител (на малък град)) става каймакамлък(управител на каза,наместник на някаква служба) –средоточно управление на 39 села.През 1864г.преминава към Русенския санджак в рамките на Дунавския вилает.Това му положение се запазва до 1878г.След Освобождението до 1880г.Ески Джумая е седалище на едноименен окръг,а по-късно е едно от петте околийски средища в Шуменския окръг.До средата на XIXв.е околия с една градска и дванадесет селски общини.Преименуван е на Търговище в 1934г
 • Морфографска характеристина на картен лист К-9-23-Г-в (Брезник)

  Орографската характеристика се извършва на базата данни от анализа на картния лист на района. Изследваната територия е в района на град Брезник и етнографската област Граово, като се намира в природногеографската област на Краището. Областта е с подчертано планински характер, прорязан от дълбоки долини и речни корита. Районът, който обхваща картният лист включва няколко вида от формите на релефа, като основното е Брезнишката котловина.
 • Комплексна географска характеристика на Беларус

  Административното устройство, социално-икономическото и културното развитие на Великото княжество Литовско се определя от населението на славянските земи. От средата на 14 и до края на 17 в. белоруският език е официален. В 1385г. великия княз Ягайло (1377-1392гг.) сключва в Киев уния с Полското кралство, съгласно която той става полски крал, но се задължава да присъедини своите владения към Полша и да обърне езичниците-литовци в католическата вяра, поради което на католиците са дадени специални привилегии.
 • Демографска характеристика на Община Перник

  Икономиката на общината е с промишлено-аграрна структура. Промиш­ле­ността е с традиции в своето развитие. Тя е с многоотраслов характер. Аг­рар­ният  сектор е относително добре осигурен с поземлени ресурси, но е по-слабо развит. Отглеждат се зърнени и фуражни култури. Животновъдството е с мно­гоотраслов характер. Отглеждат се овце, кози, говеда, свине. Горският фонд заема 36,6% от територията на общината.  В село Кладница е седалището на  ДДС “Витошко-Студена”, обхващащо горските масиви по югозападните скло­но­ве на Витоша.
 • Демографска характеристика на Община Перник

  Икономиката на общината е с промишлено-аграрна структура. Промиш­ле­ността е с традиции в своето развитие. Тя е с многоотраслов характер. Аг­рар­ният  сектор е относително добре осигурен с поземлени ресурси, но е по-слабо развит. Отглеждат се зърнени и фуражни култури. Животновъдството е с мно­гоотраслов характер. Отглеждат се овце, кози, говеда, свине. Горският фонд заема 36,6% от територията на общината.  В село Кладница е седалището на  ДДС “Витошко-Студена”, обхващащо горските масиви по югозападните скло­но­ве на Витоша.
 • Климатична характеристика на град Пирдоп

  Характерна климатична особеност на планинския район е устойчивостта и значителната дебелина на снежната покривка — резултат на ниските температури и по-големите валежи. Освен това наличието на чести и силни ветрове заедно с оскъдната топлина правят растителността коренно различна от тази в низините