Procheti.com

Файлове от Геодезия

Общо 4
Обществени науки
 • Защита при земетресения

    В началото на XXвек хърватският сеизмолог Мохоровичич, изучавайки земетръсните вълни, достигащи до повърхността, откри, че Земята притежава голяма концентрична физическа разслоеност чрез множество вътрешни граници. Той отдели и разграничи в нея един недебел приповърхностен слой с дебелина около 1/120 от земния радиус в дълбочина, който реагира като почти крехко тяло на еластичните вълни. Този слой след това беше наречен земна кора, докато рязката физическа граница, която го ограничава в дълбочина, беше наречена от геофизиците "граница на Мохоровичич". Тя се установява повсеместно под кората на дълбочини от 5 до 60km и повече главно под големите млади планински вериги (Алпите, Динардите, Родопите, Хималаите).
 • Общи сведения за инженерно-геодезическите работи (ИГР) при строителството на хидротехнически, водопроводни и канализационни съоръжения

  Геометричната основа на проекта на обекта,от к’ се изхожда за тресирането на характ т,са надлъжни и напречни строителни оси на този обект.Всеки обект има главни и спомагателни надлъжни и напречни оси –при сградите това са осите на симетрия.Основни оси са най-важните части на обектите,к са технологично свързани.Спомагателни оси използват се при тресирането на всички части и детайли на съоръж.При тресирането,всички височини на т и рав се отнасят спрямо 1 изходна повърхнин наречена строителна нула.ГТР биват: планове-за тресир на т, височинни за трес.на височина на т и пространствени./3/ правилно изграждане на обект и неговата сигурност и дълготрайност зависат от точноста на ГТР.Чрез тази точност се осигурява правилното разположение и свързване на отделните части на обекти и се осигурява със спазването на строителните допуски. Строителния допуск е разликата м/у мах и мин размер на даден размер.Половината от допуска е допустимото отклонение ∆/2=δ .В общия случай точноста на строително монтажните работи зависи от различни фактори,като: грешки гопуснати при ГТР,
 • Геотектони бедствия

  Най-често земетресенията се дължат на тектонска активност. Тектонските земетресения се пораждат в литосферата, която според най-новите схващания представлява своеобразна мозайка от големи океански и континентални плочи. Тези плочи се движат бавно в различни посоки една спрямо друга, като „плават" над намиращата се под тях по-пластична и деформируема астеносфера. Причината за движението на литосферните плочи още не е напълно изяснена. Отделните литосферни плочи са ограничени от разломи- местата, където те се трият една в друга и по които става относителното им преместване (фиг. 1). Именно в разломите се създават земетръсните огнища, които представляват отделни малки етапи в движението им. Процесът на преместване по разломите създава деформации в еластичната среда на литосферата. От своя страна деформациите пораждат все по-големи напрежения.
 • Защита при земетресения

  В началото на XXвек хърватският сеизмолог Мохоровичич, изучавайки земетръсните вълни, достигащи до повърхността, откри, че Земята притежава голяма концентрична физическа разслоеност чрез множество вътрешни граници. Той отдели и разграничи в нея един недебел приповърхностен слой с дебелина около 1/120 от земния радиус в дълбочина, който реагира като почти крехко тяло на еластичните вълни. Този слой след това беше наречен земна кора, докато рязката физическа граница, която го ограничава в дълбочина, беше наречена от геофизиците "граница на Мохоровичич". Тя се установява повсеместно под кората на дълбочини от 5 до 60km и повече главно под големите млади планински вериги (Алпите, Динардите, Родопите, Хималаите