Procheti.com

Файлове от Геодезия, Геология

Общо 27
Обществени науки
 • Методи за търсене и проучване на рифогенни капани

     А в условията на недълбоко залягане на рифогенните образувания сеизмичните изследвания по МОДТ се комплексират със структурно сондиране. Разстоянието между профилните линии, по които се разполагат сондажите, не трябва де надвишава 1км. А разстоянията между сондажите не трябва да надвишават половината от очакваната широчина на органогенните постройки или средно около 500м. Оптималният брой сондажи във всеки профил трябва да е най-малко три. Първият сондаж се залага в участъка на максимално съкращаване на дебелината на надрифовите наслаги, а вторият и третият-в крилата. Вторият се провежда в критичната посока на регионалното задигане на скалите, но в границите на морфоложката изразеност на рифа. Залягането на следващите сондажи се провежда по аналогичен начин като при първия сондаж.
 • Предкарпато - Балкански НГБ

  Характерни за Долно-Дъбнишкото находище са варовиците и доломитите на долния и средния триас, съдържащи нефтени и газокондензатни залежи на дълбочина 3000-3450м. За Горни Дъбник са характерни нефтените залежи в доломитите на средния триас на дълбочина 3350-3490м. Деветашкото находище съдържа газокондензатни залежи във варовиците на средния и горния триас на дълбочина 3730-4000м. Гигенското находище е с изявени нефтени залежи във варовиците на валанжа.
 • Химични свойства на почвите – поглъщателна способност и реакция на почвите

  Почвите притежават свойството да поглъщат в своята твър­да фаза някои разтворени вещества. Те са използвали това свой­ство за практически цели като са обезсолявали морската вода чрез пропускането й през пласт от почва. Обяснение на това явление дава английският учен Д. Т Уей, който установява, че когато почвата се обработва с разтвор от неутрални соли, катионите на тези соли се задържат в твърдата фаза, при което от твърдата фаза излизат и постъпват в разтвора еквива­лентно количество други катиони. Това свойство на почвите да поглъщат и обменят йони между твърдата фаза и почвения разтвор е наречено поглъщателна способност на почвата, т.е. т.нар. йонообмена адсорбция. По-късно холандския изследовател Якоб Мартин ван Бемелен установява, че носител на това поглъщане са почвените колоиди, а причина за обмяната е наличието на електричен заряд на колоидите и, че по същество явлението има химична природа
 • Алтернативна енергетика

  През следващите години В района на Рейкир са направени много нови сондажни кладенци с дълбочина от 300 до 770 метра и за 3-4 десетиле­тия са получени приблизително 300 милиона кубически метра гореща во­да. Въпреки това не е спаднал нито дебитът, нито температурата им. Същевременно се откриват нови на­ходища в района на самия Рейкявик. Но само там ли? През 1970 година с топла вода от земните недра са снабдявани 150 000 Жители. Евтина­та енергия се използува все повече и в парниците. Освен домати, краста­вици и пъпеши под изолиращите стъклени покриви цъфтят праскови и кайсии, зреят банани и едрозърнесто грозде  се открояват ярко върху снежната покривка, завладяла пространствата отвъд този пр<   азен свят.Но нека сега да се отправим далече на изток, през ледени морета и цял един огромен континент... През 1935   СССР създава Камчатската Вулканологична станция. Освен известните вече, са открити още много горещи извори. Един от тях на всеки два часа и петдесет минути изхвърля от триметровия си отв Из­следванията и изчисленията показ­ват, че в земните недра се крият ог­ромни и обикновено лесно достъпни запаси от топлинна енергия. 
 • Хумусно-Акумулативни почви

  Почвите са силно обезбазени и имат кисела реакция по целия профил-рН в Н2О 4-5.Налице е доста висока обменна киселинност,която се причинява в голяма степен обменния алуминий.Поради високото хумусно съдържание имат и сравнително висок катйонен сорбционен капацитет,който в зависимост от хумусното съдържание силно варира от 10 до 50mequ/100g почва.Между базичните катйони преобладават калциевите.Тези почви нямат благоприятни химични и физико-химични свойства.    Относителната и обемна плътност са сравнително ниски и се увеличават с намаляване на хумусното съдържание.Общата им порьозност в сухо състояние е висока.Физико-механичните свойства са благоприятни.
 • Моделиране на разработка на находища на нефт и газ

  Проблемът с представянето на неопределеностите се явява един от ключовите въпроси в сферата на нефтогазодобивната промишленост, като в същото време той е и най-слабо изученият. Наличието на неопределености може да бъде отчетено непосредствено в съществуващите модели, чрез въвеждането на недетерминирани параметри като случайни величини с известна вероятностна характеристика, като неточни величини със зададена функция на принадлежност, или като интервални величини с фиксирани интервали на изменение, а решението се намира с помощта на методите на статистическото, неопределеното или интервалното програмиране. Също така е възможно и пряко построение на зоните, характеризиращи се с неопределености без непосредственото отчитане на характеристиките на недетерминираните модели. В този случай се решават редица детерминирани задачи и се получават няколко възможни варианта, оптимални при конкретните значения на случайните параметри.
 • Химични свойства на почвите – поглъщателна способност и реакция на почвите

  Почвите притежават свойството да поглъщат в своята твър­да фаза някои разтворени вещества. Те са използвали това свой­ство за практически цели като са обезсолявали морската вода чрез пропускането й през пласт от почва. Обяснение на това явление дава английският учен Д. Т Уей, който установява, че когато почвата се обработва с разтвор от неутрални соли, катионите на тези соли се задържат в твърдата фаза, при което от твърдата фаза излизат и постъпват в разтвора еквива­лентно количество други катиони. Това свойство на почвите да поглъщат и обменят йони между твърдата фаза и почвения разтвор е наречено поглъщателна способност на почвата, т.е. т.нар. йонообмена адсорбция. По-късно холандския изследовател Якоб Мартин ван Бемелен установява, че носител на това поглъщане са почвените колоиди, а причина за обмяната е наличието на електричен заряд на колоидите и, че по същество явлението има химична природа. След това по този въпрос работят редица други учени - Г. Вигнер, А. Соколовски, Н. Горбунов и др. Основна причина за проявление на обменната адсорбция е наличието на определен електричен заряд при почвените колоиди - отрицателен или положителен.
 • АНАЛИЗ НА ИНДИКАТОРИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

  Община Пазарджик има благоприятен преходно- континентален климат, който се характеризира с летни засухи. Този климат е преходен между умерено континенталния климат на Дунавската равнина и преходно- средиземноморския климат на Югоизточна България.       Отрицателните температури в Тракийската низина са характерни за най-типичния зимен месец - януари. Поради защитата на Стара планина и влиянието на Средиземно море, средната януарска температура на Пазарджик е положителна.       Летните температури на Пазарджик не са по-високи от тези на Дунавската равнина. Средната юлска температура е 23.3°С. Дългото лято, често от април до октомври, е достатъчно топло. Това е удобно както за отглеждане на две култури от обработваемата земя, и то с добив на зърно, така и за по-добро развитие на някои едногодишни култури, които виреят по на юг - ориз, тютюн, памук и др
 • Опазване на почвите и почвеното плодородие

  Плодородие на хумусно-карбонатните почви и мерки за неговото повишение. Тези почви имат славнително добро природно плодородие. О-ниско е плодороодието на по-плитките почви. Основните мерки за поддържане и повишаване плодорието им се свеждат до защита от ерозия, торене с органични и минерални торове, а и с някои микроелементи и напояване. При торенето с минерални торове и избора на някои култури трябва да се съобразяваме с наличността на свободни карбонати. При добри грижи върху добре развитите почви могат да се отглеждат без напояване почти всички зърнени житни и полски окопни култури. Подходящи са и за отглеждане на лозя за шампански виноматериали и десертно грозде. От овощните видове могат да се отглеждат череши, вишни и бадеми при положение, че профилът е по-мощен от 50-70 см и съдържанието на карбонати не превишава 30%. При напояване могат да се отглеждат и полски култури с по-дълъг вегетационен период. Напояването да става с подходяща техника, за да се избегне поливната ерозия.
 • Бедствени ситуации

  Бедствието е събитие или поредица от събития, предизвикани от природни явления, инциденти, аварии или др. извънредни обстоятелства, които засягат или застрашават живота и здравето на населението, имуществото или околната среда в размери, които изискват предприемането на мерки или участие на специални сили и използването на специални ресурси.     Независимо от своя характер и произход бедствените ситуации неминуемо водят до създаването на тежка обща и медицинска обстановка.Огнено възникналите масови поражения  със специфичен характер надхвърлят възможностите на местните здравни служби.Този характер на медицински загуби изисква друг подход към организация на медицинската помощ на пострадалото население.     Медицината на бедствените ситуации представлява самостоятелно научно  направление с интер-- дисциплинарен характер, със свой предмет и задачи и свое място между организациите и ведомствата, призвани да окажат помощ на пострадалото население.