Procheti.com

Файлове от Геодезия, Геология

Общо 27
Обществени науки
 • Демографска характеристика на град Гоце Делчев

  Град Гоце Делчев има богато историческо минало, което се свързва с траките от племето меди. Тук някъде е имало град основан от Александър Македонски, наречен на негово име Александрополис. По – късно на левия бряг на р. Места, където днес е кварталът Заграде на с. Гърмен е изграден от римския император Траян Никополис. Неврокоп попада в Османската империя някъде между 1374 и 1383 година, когато са превзетиДрама и Сяр. Градът е въведен в османския кадастър за пръв път някъде след окончателното завземане на Солун от Османската империя през 1430 година.
 • Вертикално планиране на спортна площадка

  Изчислени са площите на изкопите и насипите по фигури , които в случая са части от квадрати или цели квадрати.Обемите на земните маси са определени по формулата:
 • Съвременно състояние и развитие на туризма в Пуерто Рико

  В началото на 20 в., Пуерто Рико е предимно аграрна страна с добре развито земеделие.За съжаление по-значителната част от земеделските насаждения са унищожени по времето на опустошителните ураганни бури в началото на века. По-късно икономиката на страната е съсипана по времето на Великата депресия в САЩ. След 30те години на 20 в., икономиката на Пуерто Рико започва значително да се развивава.Земеделието постепенно е изместено от други производства, като тези на фармацевтичната и химическата индустрия. Днес 3% от населението са заети в областта на земеделието, 20% в областта на индустрията и 77% в областта на услугите, които са предимно свързани с туризма. Пуерто Рико е производител на захарна тръстика, кафе, ананас, банани, едър добитък, пилета, консервирана риба тон, ром(Bacardi).
 • Земетресения- характеристика .Сеизмични райони и зони в България. Защита на населението при катастрофално земетресение

  Добре познатата в Европа Вранчанска сеизмична зона (Румъния) има следните важни характеристики: относително дълбоки хипоцентри (80-120 km) на най-силните земетресения с магнитуди М>7.0; много широка област на макросеизмично въздействие; относително постоянен времеви интервал между силните последователни сеизмични събития; специфично разпределение по направления на плътността на сеизмичната енергия; преобладаване на относително дългопериодни честоти на сеизмичните вълни. Земетресенията от Вранчанската сеизмична зона оказват силно влияние върху българската територия. 
 • Инженерногеоложка характеристика на район

  Изследваният район се намира в югозападна България. На север условно е ограничен от Милевска планина, Чудинска планина, Земенска планина, както и от язовир Пчелина. На запад от областта Разметаница, Дупнишката котловина и долината на река Струма. Южните и югозападните части са обхванати от Осоговската планина, а на север се намира планината Лисец. Релефа на района е разнообразен - котловина и долини, разделени с хълмисти земи и планини. По– големите реки са Струма, Драговищица, Елешница, Треклянска река, като посоката на
 • Земетресения - характеристика. Сеизмични райони и зони в България

  Силата на земетресението се оценява по енергията на излъчените вълни чрез магнитуда. Въздействията върху земната повърхност се класифицират по макросеизмичните скали. Най-слабите земетресения не се усещат от хората, записват се само от сеизмографи, а най-силните предизвикват обширни разрушения, вземат хиляди човешки жертви и могат да доведат до значителни промени в природната среда. Най-разрушителни и най-чести са тектонските земетресения с огнища в литосферата на дълбочина до 100 km. Биват още междинни земетресения - на дълбочина 100-300 km, и дълбоки - на дълбочина 300-700 km. По земната повърхност земетресенията са разпределени неравномерно. По своя произход земетресенията се делят на тектонски и вулканични. По дълбочина на хипоцентъра се делят на плитки (до 100 км), междинни (100-300 км) и дълбоки земетресения (300-700 км). Най силните и разрушителни земетресения са тектонските
 • Вертикално планиране на спортна площадка

  На територията на спортен комплекс се налага изграждането на допълнително спортно ядро, което включва едно игрище за волейбол, едно игрище за баскетбол и две тенис игрища. С цел изработването на проект за организация и изпълнение на строителството, игрищата да се проектират във вертикално отношение при минимални земни работи. Да се определят границите на изкопите и насипите около игрищата и проектираната сграда. Да се изчислят обемите на земните маси за игрищата и сградата. Да се определи положението на отводнителните канавки по време на строителството. Наклонът на изкопа(m) и насипа(n) около игрищата да съответства на естествения откос за средни земни почви, който е 1:1,5. Наклонът на откосите за изкопа на сградата е 1:1. Отстоянията на отводнителните канавки са 3 метра от края на изкопа и 2 метра от основата на насипа. Минималното разстояние за кофража, без движение на хора и техника извън контура е 0,5м.
 • Трасиране на преходна и кръгова крива

  За да се изчертае кривата върху местността, е необходимо да се трасират допълнителни точки, наричани подробни точки. Съществуват различни начини за трасиране на подробни точки. Тук ще бъдат разгледани два от тях: чрез правоъгълни координати и чрез полярни координати.
 • Защита от корозия на исторически паметници

  Ник Велоз успява да преодолее повечето проблеми на традиционната технология чрез употребата на обезвъздушена шпрей система.За жалост обаче се появяват нови проблеми при използването на големи количества разтворители, които проблеми изваждат технологията от употреба.На базата на тази идея по-късно се появява много по-безопасна и ефективна технология за нанасяне на восък.На практика това е първият случай, когато термина „горещ восък” се използва коректно, що се отнася до приложената технология.Методът определя най-ефективните технология и оборудване, които се използват при нанасянето на восък върху метални повърхности, във атмосферни условия и обсъжда как консерваторите на паметници могат да ги оползотворяват максимално добре, за да получат защитно покритие с най-добро качество.
 • Патагонски нефтогазоносен басейн

      На сушата се разполага по-голяма част от басейна с последователна смяна на разкриващите се на повърхността отложения на палеогена, кредата и юрата с посока изток-запад.Част от повърхността на басейна е покрита с млади вулканични образувания.     В строежа  на басейна вземат участие също така и мезозойските и кайнозойските теригенни отложения с прослойки с вулканогенен произход.Общата дебелина на басейна е около 5000м,като повече от3700м са мезозойски отложения.