Procheti.com

Файлове от Физкултура и Спорт

Общо 10
Обществени науки
 • Физическо упражнение

  В специално-подготвителните упражнения се включват варианти и елементи от техниката и двигателни действия, сходни със състезателните упражнения. В зависимост от конкретните задачи на тренировката тези упражнения могат да бъдат за изучаване и усъвършенстване на техниката (подготвителни) за коригиране на неправилно заучените елементи (коригиращи), за развиване на специфичните двигателни качества (развиващи). Състезателни упражнения представляват цялостни двигателни действия, които по динамика на мускулните усилия и по външна структура на движенията, са адекватни на техниката на съответната спортна дисциплина.
 • ФИЗИЧЕСКАТА ПОДГОТОВКА В МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

  Основните задачи стоящи пред МВР са: защита на националната сигурност; противодействие на престъпността и опазване на обществения ред; защита на правата и свободите на гражданите и опазване на техните живот, здраве и имущество; осигуряване на разследване на престъпления; защита при бедствия; осигуряване достъп на гражданите до службите за спешно реагиране чрез Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112 (ЕЕН 112);
 • Система за начална спортна подготовка

  материалът е изработен в Югозападния Университет Неофит Рилски
 • Принципи на физическото възпитание

  Образователния процес се състои в обучение в знания, практически умения и навици. Съдържанието на учебния материал, който дава облика на физическото образование, е претърпяло значителни изменения от епохата на Просвещението до наши дни. Първоначално учениците са обучавани в естествено приложни умения, строеви упражнения и др. прости двигателни действия, наричани “Гимнастика”, и в подвижни игри и танци. Сега тези двигателни действия се изучават предимно от учениците в началния етап на основната образователна степен. 
 • Методически изисквания за безопасност в часовете по физическо възпитание и спорт

  Образователните задачи в часовете по ФВС са свързани с изучаването на елементи от техниката на спортната дейност (под понятието „спортна дейност” се разбира различните видове спорт – гимнастика, лека атлетика и др., и спортните игри – футбол, волейбол и др.), което спомага за формирането на двигателни умения и навици у подрастващите. Обучението е разпределено в три етапа, в основата на които стои принципа за надграждане – начално разучаване; задълбочено разучаване; затвърдяване и усъвършенстване. С оглед мотивиране развитието в тази насока, се провеждат срочни тестове за оценяване физическата дееспособност.
 • Бягания на къси разстояния

  важна е постановката на ходилото в/у опората; бедро-водещо, коляното-напред; при предмах-остър ъгъл в коляното, докато то достигне макс висока точка напред => подбедрицата се изнася напред, бедрото слиза енергично надолу =>стъпва се с предна външна част на стъпалото на пръсти =>преминаване на предна част => заден тласък; ръцете-движат се леко, свити в лактите
 • Техника на щафетното бягане

  с настигането на партньора предаващия подава сигнал „хоп” и леко изнася щафетата нагоре и назад. Приемащия изнася ръка назад, дланта стои назад и надолу, пръстите са обтегнати; предаващия с движение отгоре-надолу-напред (подаване отгоре) или отдолу-нагоре-напред (подаване отдолу) поставя палката в дланта на приемащия; приемащия трябва да хване палката в средата
 • Подбор и прогнозиране на спортните способности

  Актуалността на проблемите, свързани с началната спортна подготовка по лека атлетика, се обуславя от непрекъснатия стремеж към снижаване възрастта на състезателите от националните и клубни отбори. Това налага снижаване на възрастта за започване на учебно - тренировачния процес и ревизиране както на възрастовите етапи, така  и на средствата и методите за начална спортна подготовка. Запознаването на учителите със съвременните тенденции в тази насока ще повиши качеството на подбора и ще разшири  възможностите на занимаващите се за постигане на високи резултати в зряла спортна възраст.
 • Спортът като система от физическото възпитание

  Отличителните особености на физическото възпитание се определя с това, че това е процес, направления и формиране на двигателните навици, назоваващи се като физически качества на човека, съвкупност от неговата физическа работоспособност. Във физическото възпитание се различават две специфични страни или части: обучение на “двигателните действия”; възпитание на физическите качества и способности. От своя страна тези части имат свои основни съдържания на физическото възпитание свързани с усвояването на човека, в процес на обучение и способностите на неговите движения, превърнати в необходимост в живота, а двигателните умения и навика свързан с тези занимания.
 • Спортът като социален феномен

  Занимавайки се със спорт, човекът развива по-широко онези черти на своя характер, които не успява често да изяви в обикновения живот, в ученето или работата. На някои не им достига увлечение, не им достига усилие в действията, и неволно го привличат спортните игри: тенисът, волейболът, шахматът. Друг, напротив, се нуждае от разтоварване, от покой. Трети ги привлича рискът - и те отиват в планината, увлечени от алпинизма. При този контакт човек-спорт възниква и обратната връзка. Човек внася в живота си нови качества, благодарение на спортните занимания, а те от своя страна - способстват да се разкрият пред него нови, по-големи  възможности.