Procheti.com

Файлове от Физкултура и Спорт

Общо 12
Обществени науки
 • Физиологична същност на спортната тренировка, като адаптационен процес. Физическото натоварване, като стресово състояние. Фази на адаптация.

  Още френският физиолог Ламар (1809) е писал, че чрез усилено упражняване различните органи на животни, притежаващи нервна система, се развиват, укрепват и нарастват по-бързо. При тренировка се упражняват не само мускулите, но и всички органи и системи осигуряващи мускулното съкращение, като се започне от нервната система и стигнем до отделителните функции. Така спортната тренировка може да се определи, като сложен приспособителен процес към повишаващо се физическо натоварване, при който настъпват дълбоки функционални и структурни промени в организма.
 • Програма за организирано подобряване на физическата и двигателна възможност на 15-16 год.-момичета

  В частност-повишаване и укрепване на опорно-двигателните системи, сърдечната система, подобряване на телесната маса(проблемна в тази възраст). Тяхната ефективност се определя от дозировката, приложена съобразно индивидуалните особености на занимаващите се. Разработената програма позволява да сепровеждат организирани и самостоятелни тренировачни занимания. Разкрива се възможност за задълбочено и самостоятелно конструиране на тренировки, за оценка и самооценка на здравето и на физическата годност, за обтимизиране на функционалното натоварване. За изпълнението на тази програма не са необходими специални съоражения, само ниска греда или пейка. Те могат да се изпълняват на открито, в двора на училището, в парка, в зала, вкъщи. Движението е необходимо за развитието, усъваршенстването и съществуването на човека.
 • Физическо упражнение

  В специално-подготвителните упражнения се включват варианти и елементи от техниката и двигателни действия, сходни със състезателните упражнения. В зависимост от конкретните задачи на тренировката тези упражнения могат да бъдат за изучаване и усъвършенстване на техниката (подготвителни) за коригиране на неправилно заучените елементи (коригиращи), за развиване на специфичните двигателни качества (развиващи). Състезателни упражнения представляват цялостни двигателни действия, които по динамика на мускулните усилия и по външна структура на движенията, са адекватни на техниката на съответната спортна дисциплина.
 • ФИЗИЧЕСКАТА ПОДГОТОВКА В МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

  Основните задачи стоящи пред МВР са: защита на националната сигурност; противодействие на престъпността и опазване на обществения ред; защита на правата и свободите на гражданите и опазване на техните живот, здраве и имущество; осигуряване на разследване на престъпления; защита при бедствия; осигуряване достъп на гражданите до службите за спешно реагиране чрез Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112 (ЕЕН 112);
 • Система за начална спортна подготовка

  материалът е изработен в Югозападния Университет Неофит Рилски
 • Принципи на физическото възпитание

  Образователния процес се състои в обучение в знания, практически умения и навици. Съдържанието на учебния материал, който дава облика на физическото образование, е претърпяло значителни изменения от епохата на Просвещението до наши дни. Първоначално учениците са обучавани в естествено приложни умения, строеви упражнения и др. прости двигателни действия, наричани “Гимнастика”, и в подвижни игри и танци. Сега тези двигателни действия се изучават предимно от учениците в началния етап на основната образователна степен. 
 • Методически изисквания за безопасност в часовете по физическо възпитание и спорт

  Образователните задачи в часовете по ФВС са свързани с изучаването на елементи от техниката на спортната дейност (под понятието „спортна дейност” се разбира различните видове спорт – гимнастика, лека атлетика и др., и спортните игри – футбол, волейбол и др.), което спомага за формирането на двигателни умения и навици у подрастващите. Обучението е разпределено в три етапа, в основата на които стои принципа за надграждане – начално разучаване; задълбочено разучаване; затвърдяване и усъвършенстване. С оглед мотивиране развитието в тази насока, се провеждат срочни тестове за оценяване физическата дееспособност.
 • Бягания на къси разстояния

  важна е постановката на ходилото в/у опората; бедро-водещо, коляното-напред; при предмах-остър ъгъл в коляното, докато то достигне макс висока точка напред => подбедрицата се изнася напред, бедрото слиза енергично надолу =>стъпва се с предна външна част на стъпалото на пръсти =>преминаване на предна част => заден тласък; ръцете-движат се леко, свити в лактите
 • Техника на щафетното бягане

  с настигането на партньора предаващия подава сигнал „хоп” и леко изнася щафетата нагоре и назад. Приемащия изнася ръка назад, дланта стои назад и надолу, пръстите са обтегнати; предаващия с движение отгоре-надолу-напред (подаване отгоре) или отдолу-нагоре-напред (подаване отдолу) поставя палката в дланта на приемащия; приемащия трябва да хване палката в средата
 • Подбор и прогнозиране на спортните способности

  Актуалността на проблемите, свързани с началната спортна подготовка по лека атлетика, се обуславя от непрекъснатия стремеж към снижаване възрастта на състезателите от националните и клубни отбори. Това налага снижаване на възрастта за започване на учебно - тренировачния процес и ревизиране както на възрастовите етапи, така  и на средствата и методите за начална спортна подготовка. Запознаването на учителите със съвременните тенденции в тази насока ще повиши качеството на подбора и ще разшири  възможностите на занимаващите се за постигане на високи резултати в зряла спортна възраст.