Procheti.com

Файлове от Физика

Общо 329
Обществени науки
 • Еволюция на звездите

  Когато температурата в централната област на ядрото достигне 107 K, започват реакции на термоядрен синтез, при които водородът се превръща в хелий. Отделената при тези реакции енергия нагрява още повече ядрото и налягането нараства. Насочените навън сили на натиск, породени от налягането на горещия газ, уравновесяват гравитационните сили, които са насочени към центъра на ядрото, и свиването се прекратява. С това приключва началният стадий от еволюцията и протозвездата ствата звезда от главна последователност.
 • Уран

  Когато нацистка германия навлиза в Чехословакия през 1938 и в Полша през 1939, официалното започване на Втората светоена война, много от най-добрите физици на Европа започнали да избягват предстоящия конфликт. Учените и от двете страни на конфликта са били на ясно с възможността да се използва деленето на атома като оръжие, но никой не бил сигурен как да го направи. По време на войната публикацийте за деленето на атома спрели, за да не може те да си използват от противниковата страна.
 • Теория на парите и кредита

  Парите извървяват дълъг път на еволюционно възникване и развитие. Историята на зараждането и развитието на парите е неотменна част от историята на развитието на стоковото производство и реализацията, т.е. на пазарната икономика. Изразявайки стойността на стоковото многообразие, парите в продължение на цялата икономическа история се проявяват в такива форми, които е диктувала достигнатата степен на развитие на стоковите отношения. На всеки исторически период на развитието на човешката цивилизация съответства на преобладаващата форма на парите.
 • Приходна система на публичните финанси. Държавни разходи

  Приходите на държавата могат да се определят като част от БВП и националното богатство, която на принудително-задължителна основа се събира в бюджета за финансиране на колективните потребности. Събирането на приходите е процес на разпределение на доходите на стопанските субекти и на индивидите чрез финансови методи.
 • Конкуренцията в банковия сектор

  През 1989 г.,както във всички останали области на стопанския живот, така и в банковото дело съществува дуржавен монопол, което от своя страна води до една несъвършена конкуренция или по-точно до липсата на ясни преспоставки за нейното възникване и осъществяване. Банковата система е едностепенна, налице е само една основна банка- Българска народна банка с нейната клонова мрежа, която изпълнява функциите, както на централна, така и на търговска банка ( въпреки че, БНБ като цяло изпълнява функциите на контролен орган,а не на стопански субект ). До 1981г. освен БНБ функционират още две други банки- Държавна спестовна каса и Българска външнотърговска банка ( сегашната Булбанк ).
 • Зелените патрули

  Отрядите „Зелени патрули" са една от ос­новните извънкласни форми на природо­защитно възпитание на учениците в България. В тях се привличат най-активните младежи, проявяващи подчертан интерес към биоло­гичните и други дисциплини, младежите, до­казали склонността и влечението си към рас­тителния и животинския свят, към горите и творенията на неживата природа (природни­те забележителности) и готови да работят за тяхното опазване. Тези отряди осъществяват много полезна и целенасочена практическа дейност в помощ на съответните държавни органи. Участието на учениците в тях спомага за разширяване на знанията за природата и за утвърждаване на полезни трудови навици. Основните моменти в дейността на отряди­те „Зелени патрули" са:
 • Черни дупки и неутронни звезди

  Ако извиването е достатъчно силно, то може да доведе една част от пространство-времето до друга, създавайки мост - и следователно, един алтернативен път. Именно този обект е наречен червейна дупка. Ако дадена черна дупка е част от двойна звезда, партньорът и може да прехвърли вещество към нея Червейните дупки са природно нестабилни - готови да колапсират в мига, в който нещо се опита да мине през тях. Ключът е да се поддържа гърлото на дупката отворена с помощта на енергийни полета, които да имат негативна енергийна плътност (антиматерия).
 • Ефект на Зеебек. Градуиране на термодвойки и измерване на температури

  За измерване на температура t с помощта на термодвойката е необходимо тя да се градуира, т.е. да се определи най-точно a. Това става като единият край A се остави при постоянна температура tA (например съд с вода с температура 20 0C), а температурата tB в другият край B може да се изменя. Правят се няколко опита при различни температури tB и за всяка една от тях се отчита съответното термоелектродвижещото напрежение U*. Резултатите се нанасят в таблица и се изчертава графика на зависимостта термоелектродвижещо напрежение - Dt (Dt =tB - tA). Коефициентът a се намира от формулата или се снема от графиката
 • Фотоефект

  Ако, например, осветим с ултравиолетови лъчи отрицателно заредена цинкова пластинка, съединена с електроскоп, листата на електроскопа бързо падат. Следователно, цинковата пластинка загубва отрицателния си заряд под действието на светлината. Ако заредим пластинката с положителен заряд и я осветим отново, листата на електроскопа не падат. Следователно, загубата на заряд не можем да обясним с йонизация на въздуха. Опитът, проведен с много чувствителен електроскоп показва, че при осветяване на незаредена цинкова пластинка, последната се зарежда положително (губи отрицателен заряд).
 • Фотометрия - определяне на светлинния добив на електричес-ка крушка с фотометъра на Улбрихт

  Светлинният поток може да се измери с фотометъра на Улбрихт, кой­то представлява куха сфера с радиус R, боядисана в бяло отвътре (фиг. 1). Излъчваната светлина се регистрира с луксметър. Тогава осветеността, която е пропорционална на фототока i е: Е=к1.Ф=к2.i, откъдето се получава: