Procheti.com

Файлове от Физика

Общо 35
Обществени науки
 • Извадени формули по Физика

  Извадени формули по Физика за изпит в ТУ София
 • финансови инструменти

  Инструмент = всяко средство , което може да бъде използвано с цел да се прилага икономическа политика. /централната банка → лихвените проценти като инструмент за прилагане на паричната политика,  а правителството – данъците , за да прилага фискалната политика/.
 • Вулканизация.Същност на вулканизацията.Сярна и безсярна вулканизация

  Вулканизацията е последният стадий в изработването на каучуковите изделия, при който те приемат окончателната си форма, размери и външен вид.При производствени условия се извършва на различни съоражения и по различни методи според свойствата на смесите, обема и формата и особеностите на изделията. Най-масово е разпространена вулканизация чрез нагряване. Качеството на готовите каучукови изделия и вулканизационният процес зависят от: температурата на вулканизация, топлопроводност на каучуковата смес , вулканизационната среда, наляганего върху изделията и от продължителността на вулканизация
 • Удар между материални точки

  Съществуват два крайни случая при удар: абсолютно еластичен и абсолютно нееластичен удар. Абсолютно еластичен удар се нарича такъв удар при който механичната енергия на телата не преминава в друг вид немеханична енергия. При този удар кинетичната енергия преминава напълно или частично в потенциална енергия на еластична деформация. След това телата възстановяват първоначалната си форма отблъсквайки се едно от друго. В резултат потенциалната енергия на еластична деформация преминава в кинетична енергия и телата се отблъскват със скорости чийто големини и посоки се определят от две условия- запазване пълната енергия на системата и запазване на пълния импулс на телата.
 • Еластични елементи

  Различните изиск­ва­ния, предявявани към пру­жините, са довели до голямо разнообразие на конструктивните им форми. На фиг. 3.1 са показани най-често срещаните видове пружини: винтови пружини, работещи на натиск - с цилиндрична (а) и конусна форма (б, в);  винтова пружина, работеща на опън (г); дискова пружина (д); спирална плоска пружина (е); торсионна пружина(ж); листови пружини (ресори) с различно предназначение (з, и); фасонна пру­жина  (й).
 • Метеорологични и биометеорологични станции и постове. Организация на метеорологичните наблюдения

  В зависимост от естеството на биологичните обекти станциите би­ват агрометеорологични, лесометеорологични и зоометеорологични: Агрометеорологични станции. Агрометеорологичните наблюдения представ­ляват паралелни по време и пространство наблюдения върху метеорологичните условия и растежа, развитието, състоянието и елементите на формиране продук­тивността на земеделските култури, развитието на болести и вредители, а така съ­що и изменението на почвената влага на различни дълбочини
 • Движение по окръжност

    Локално, т.е. в малка околност на всяка точка от траекторията (т.е. инфинитезимално), движението по кривата можем да третираме като движение по окръжност с радиус, равен на радиуса на кривината на кривата в дадената точка. Нека отбележим също така, че при въртене на произволно идеално твърдо тяло около постоянна ос, всяка точка от тялото описва окръжност (тази задача ще разгледаме подробно по нататък).
 • Силово поле

  Нека тяло се движи в силово поле. Ако работата, извършвана от силата, действаща върху тялото от страна на силовото поле, не зависи от пътя, а се определя само от началното и крайното положение на тялото, тогава силовото поле се нарича потенциално силово поле, а самата сила – консервативна.
 • Динамика на материална точка

  Фундаменталният факт, че праволинейното и равномерно движение е също толкова “естествено” състояние на телата, както и покоят, за поддържането на които не е необходимо никакво въздействие е формулиран най-напред от Галилей, а по-късно приет от Нютон за първи принцип на механиката, с което се поставя началото на формирането на физиката като наука в съвременния смисъл на това понятие.
 • Адиабатен процес

  Термодинамичен процес, при който няма обмен на топлина между термодинамичната система и околната среда, наричаме адиабатен процес. Адиабатният процес е физичен модел, той не се реализира, тъй като не съществува идеална топлинна изолация. Бихме могли да си мислим, че процесът се реализира за толкова кратко време, че да не може да настъпи топлообмен с околната среда. Съгласно първия принцип на термодинамиката при адиабатен процес сумата от промяната на вътрешната енергия и извършената работа е равна на нула