Procheti.com

Файлове от Финанси

Общо 19
Обществени науки
 • Представяне на финансови отчети на банките

  Този недостатък, който засяга обстановката на финансовите стандарти спрямо различни среди и достоверността на годишните отчети на корпорациите може да бъде решен чрез приложението на цифровите подписи. По този начин се анализират различни стандарти за представяне в момента и се сравняват с новия стандарт  XML, което може да опрости информационните цени, т.е. цените се преработват значително.
 • Банково обслужване на икономическите агенти

  Пазар на ценни книжа е вторият по големина сегмент на пазара  на парите и паричните капитали или на общия финансов пазар. На него си „дават среща” търсенето и предлaгането  на множество и най-разнообразни като държавни, така и корпоративни ценни книжа. Банките са едни от основните  участници на този пазар. Чисто посредническият пазар е четвъртият елемент на пазара  на парите и паричните капитали , които се характеризира с това, че той  е най-голям  от гледна точка на броя  и разнообразието от сделки и операции.
 • Еврото и перспективите на европейската икономическа интеграция

  През изминалите две години еврото, освен че навлезе в безналичния платежен оборот между страните членки на Европейския съюз, се използваше и в разплащанията и с трети страни и като резервна валута не само в страните от ЕВС, но и в редица други държави. Преимуществата, които са заложени в колективната валута – еврото са : избягване на валутните рискове, чрез използване на една валута; много по-голямата яснота и прозрачност на икономическите операции и сделки във външнотърговския стокообмени финансовите разплащания; удобствата, които еврото предоставя за гражданите при пътувания от една страна в друга и т.н.
 • Финансов контрол

  Ако същата строителна фирма се е погрижила да  си издаде  всички разрешителни за построяването  на друга сграда, но  в покрайнините на града и е вложила същите средства, като тази в центъра. Тогова разходите биха били законосъобразни и  нецелесъобразни. Предполага се, че цените в покрайнините няма да са толкова високи, колкото тези в центъра, така има вероятност продажбата на частите от сградата да не доведат до покриване на разходите и съответно до загуба
 • Фючърсите

  Значението на борсите за съвременното пазарно стопанство е огромно и се състои в съдействието за осъществяване на пазарна връзка , създава механизми за взаимодействие между спестители, притежатели на свободни капитали, от една страна, или инвеститори- предприемачи, които се нуждаят от тези капитали от друга страна. По този начин може да се каже, че борсата играе важна роля за мобилизирането, рационалното и ефективно използване на тези капитали.
 • Пазар на ценни книжа в България

  Същността на капиталовия пазар се състои в смяната на характера и разпределението на собствеността. Той е институцията осъществяваща в действителност и конкретика тази смяна. Инструментите на капиталовия пазар са капиталовите ценни книжа. Смята се, че първата фондова борса с международно значение е основана в Антверпен през 1531г. , след това и в Лондон, Париж, Берлин, Токио и други. Днес няма страна с развита пазарна икономика, която да няма фондова борса
 • Дипломирани експерт - счетоводители

  Същността, целите и принципите на одита, е че той е независима проверка на годишен или междинен счетоводен отчет и представяне на ре-зултатите от нея в одиторския доклад чрез изразяване на одиторско мнение. Главното на одита е независимост на проверката и изразяване на мнение по достоверността на представения счетоводен отчет. Това съг-ласно глава осма от Закона за счетоводството, се извършва от право-способни дипломирани експерт-счетоводители.
 • Същност на влоговете и депозитите

  Привлечените средства се мобилизират чрез междубанкови кредити, привличане на безсрочни, спестовни, срочни депозити на гражданите, средства по разплащателна ()текущите и нетекущите сметки на фирми и организации, съхранение на свободните парични средства на местните бюджети и бюджетни учреждения, с иключение на средствата по Републиканския бюджет; кредитите, които банките получават от паричния пазар. Депозитите включват 80-90% от банковите пасиви.
 • Същност и обхват на финансите и финансовата система

  Функции: 1.Управление на националния валутен резерв 2.Регулира дейността на търг.банки чрез основния лихвен процент и задължителни резерви –чрез тези два компонента ЦБ регулира кредитната активност на търговските банки 12% от авоарите ,които банката е акумулирала се задържат от ЦБ Основната функция на банката е да кредитира 3.Контрол на валутните операции чрез фиксинга на основната конверт.валута и мониторинг на валутните операции 4.Емисия национални пари 5.Емисия на държавни ценни книжа 6.Регулиране на търг.капиталов резерв