Procheti.com

Файлове от Финанси

Общо 17
Обществени науки
 • Кредитен процес в търговска банка

  В съвременното общество парите и банките са тотално обвързани и банките стават финансовия посредник, приемащ депозити и отпускащ кредити. Тази дейност улеснява неимоверно много движението на капиталите, а ролята им да насочват спестяванията към дейности, носещи най-голям доход- към най-ефективното и рационално използване на капитала както в национален, така и в глобален мащаб
 • Данък добавена стойност

  Данъчния период е отрязък от време, през което възниква задължението на регистрираното лица да начисли ДДС. След изтичане на данъчния период лицето е задължено да подаде справка декларация, в която да намери отражение сумата на данъчния кредит за довнасяне или възстановяване. Данъчния период съвпада с календарния месец. Само първия и последния данъчен период е различен от едномесечния. При превишение на начисления данък над общата сума на данъчния кредит, данъкът се внася в 14 дневен срок от изтичане на данъчния период
 • Данък добавена стойност.Регистрация по ДДС

  Независимо от обстоятелството,че ДДС фактически е данък върху новосъздадената или добавената стойност т.е. върху брутния доход на търговците,респективно предприятията,той няма характер на подходен данък,а си е косвен данък.Това е така,защото новосъздадената или добавената стойност,респективно брутния доход е само основата за начисляването му.Той се включва в цените, понася се от купувачите и в крайна сметка от потребителите на обложените стоки и услуги,както е при всеки друг косвен данък.
 • Козметична индурстрия в България

  Руският пазар е основен за бранша, но с годините се зат­варя за българските продукти, показват статистическите данни. Някога пазарният дял на българската парфюмерия и козметика в Русия е бил 70%, но сега износът е едва 1.5% от общия експорт. В същото време производството на конкурентната руска козметична промишленост е значително, а темповете й на растеж са по-високи от средните за България, показват анализите на Българската национална асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика. Специалистите са единодушни, че голям принос за спада на продажбите зад граница имат някои български фирми, които през последните години са развалили качеството на опаковките, дизайна, съдържанието на продуктите
 • Първичен и вторичен пазар на акции, облигации и търговски площи

  Т.е,ако увеличават  ефектив-ността на икономиката и по този начин се увеличи количеството реални активи, това  означава,че обществото забогатява от финансовите активи.От друга страна, значително по-голямата степен на изолираност на финансовия от реалния сектор дава възможност възникващите в първия кризисни сътресения да бъдат преодоля-вани без да оказват непременно драматични последици във втория.
 • Пазар на ценни книжа в България

  Същността на капиталовия пазар се състои в смяната на характера и разпределението на собствеността. Той е институцията осъществяваща в действителност и конкретика тази смяна. Инструментите на капиталовия пазар са капиталовите ценни книжа. Смята се, че първата фондова борса с международно значение е основана в Антверпен през 1531г. , след това и в Лондон, Париж, Берлин, Токио и други. Днес няма страна с развита пазарна икономика, която да няма фондова борса.
 • Финансов контрол

  Вредата е основна предпоставка на възникване на имуществена отговорност. Вредите биват имуществени и неимуществени. Имуществените се изплащат винаги в лева по пазарни цени, а благата от неимуществен характер не подлежат на парична оценка (подлежат на морална). Обещетенията за неимуществени вреди се определят по справедливост от съда, като се вземат предвид всички обстоятелства.
 • Управление на пазарните рискове

  Настоящето изложение има за цел да представи в най-общ план техниките за управление на лихвения риск и неговото влияние върху експозициите на банките. Съществуват много методи за идентификацията и измерването на лихвения риск, като се започне от най-простите таблици за падежите и промените в цените и се стигне до сложни статистически методи за динамично моделиране, включващи предположения за поведението на клиентите на банката в зависимост от промяната на лихвеното им обкръжение. Някои от тях се използват за измерването на лихвения риск, както от гледна точка промяна на приходите, така и на икономическата стойност на експозициите на институцията. Характерно е, че някои от методите обхващат само част експозициите, докато други притежават цялостен обзор върху тях.
 • Представяне на финансови отчети на банките

  Този недостатък, който засяга обстановката на финансовите стандарти спрямо различни среди и достоверността на годишните отчети на корпорациите може да бъде решен чрез приложението на цифровите подписи. По този начин се анализират различни стандарти за представяне в момента и се сравняват с новия стандарт  XML, което може да опрости информационните цени, т.е. цените се преработват значително.
 • Банково обслужване на икономическите агенти

  Пазар на ценни книжа е вторият по големина сегмент на пазара  на парите и паричните капитали или на общия финансов пазар. На него си „дават среща” търсенето и предлaгането  на множество и най-разнообразни като държавни, така и корпоративни ценни книжа. Банките са едни от основните  участници на този пазар. Чисто посредническият пазар е четвъртият елемент на пазара  на парите и паричните капитали , които се характеризира с това, че той  е най-голям  от гледна точка на броя  и разнообразието от сделки и операции.