Procheti.com

Файлове от Финанси

Общо 178
Обществени науки
 • “Същност и необходимост от кредита”

  Търговците по това време регулярно пътешествали от пазар на пазар купувайки и продавайки стоки и формирайки кредитни отношения. За удобство търговците от Италия започнали да оставят свои постоянни агенти на пазарите и тържищата. Използвали контракти за валутни операции, т.е.ползвали документ, който позволявал превод на пари от едно място на друго място, способствало усъвършенстването на търговските отношения базирайки се на кредита. Много примери за търговия чрез кредити може да се намерят в Англия през 13 век-при търговията с вино, зърно, кожи.
 • Количествена теория за парите

  Kеймбриджки подход към търсенето на пари – с уравнението за Мd се занимават икономистите от Кеймбридж А.Маршал, А.Пигу и др.Според тях икономическите агенти имат свобода при избора колко пари да държат и мотивите за държане на пари са две техни качества: парите като транзакционно средство и като запас на богатството. Кеймбриджка формулировка за Мd : Мd = kPY (k-коеф. на пропорц.), идентична с тази на Фишер. Съгласни са, че k=const и М. се определя от номиналния доход.
 • Капиталово бюджетиране

  Използват се два подхода при вземането на инвестиционни решения: -“приемане/отхвърляне’ – прилага се с цел да се определи дали предложената инвестиция удовлетворява минимума от критерии. -“ранжиране” – изисква класиране на проектите по предварително зададени параметри. Ранжират се само приемливи проекти. Подходящ е за избор на най-добрия от група алтернативни проекти и за оценка на проекти, изискващи разпределение на ресурсите.
 • Финансово направление: дългосрочни или краткосрочни резултати

  Целите на потребителското направление разкриват стратегията (целевите клиенти и стойностното предложение), а целите на финансовото направление-икономическите резултати от нейното успешно реализиране(ръст на приходите, печалба и производителност). Задачите на др. 2 направления-„Вътрешни бизнес процеси“ и „Познания и развитие“ е по какъв начин ще се реализира избраната стратегия. Вътрешните процеси са решаващи за два компонента на стратегията: създаване и предоставяне на стойностното предложение на клиентите и усъвършенстване на процесите и намаляване на разходите като средство за повишаване на производителността, компонент от финансово направление. „Вътрешни бизнес процеси“ се квалифицират в 4 групи: процеси на управление на операциите и на клиентите; иновационни процеси; регулаторни и социални процеси.
 • Финансово кредитните инструменти

  Друг важен инструмент на ценооразуването е кредитния инструмент. Кредитът е самостоятелна икономическа категория, отразяваща обективното съществуване и проявление на едно специфично икономическо явление. Кредит означава да вземеш нещо на доверие и ако оправдаеш това доверие да го възвърнеш на този, който ти е отпуснал кредит на доверие. Кредитът има цена, на която се дава или се спореазумяват кредитодател и кредитоискател. Ценообразуващ фактор на кредита като основен финансов инструмент е лихвата.
 • Финансиране на здравеопазването

  Финансовите ресурси на здравеопазването са необходимо условие за задвижване на всички елементи на системата. Нейната основна цел е получаването на обществен здравен ефект. Отрасълът здравеопазване се отнася към групата на онези социално културни дейности, за които е характерно, чe нямат непосредствени икономически цели като останалите отрасли на икономиката. Финансирането на здравеопазването е съвкупност от начини за набиране, разпределение и изразходване на парични средства, необходими за възпроизводство на дейностите, свързани с укрепване, опазване и подобряване на здравето. В това определение са застъпени трите аспекта на финансирането:
 • Финансови отношения при презастраховането.

  Освен това презастрахователите са принудени да приемат тарифните ставки на преките застрахователи и нямат "решаваща дума" при тяхното установяване. Това обаче не всякога е в интерес на презастраховате¬лите. Седантите много често допускат грешки поради конкуренцията и за да могат да получат участие в разменни сделки, се увличат в неоправдани с ни¬що намаления на тарифните ставки или приемат в отговорност обекти с "лош риск", следствие на което презастрахователите, с които работят, понасят се¬риозни загуби.
 • Субсидии

  Когато се класифицират субсидиите, се използват различни критерии като: източника на средства, каква свобода имат местните власти при изразходването на средства, предоставени със субсидии; изисквание за участие на местните власти със собствени средства; ограничения върху размера на предоставяните средства; разпределението на средствата между местните единици; текущи или капиталови са субсидираните разходи;
 • Лизингът, факторингът и форфетингът са спомагателни форми на банковото кредитиране.

  . По време на този договор, наемателя плаща наем, които включва от една страна сумата за въстановяване на даденото под наем имущество, а от др. страна включва печалбата. Сумата за въстановяване е свързана с амортизацията и с въстановяването на физически и морално-остарели фондове в парична форма. Печалбата е сравнително равна на средната норма на печалбата в момента на страната (отрасъла). Печалбата трябва да бъде най-малко равна на лихвения %.
 • 35 Банкови гаранции в международната търговия

  Банковата гаранция се издава въз основа на договор, сключен между фирмата наредител и банката, която издава гаранцията, поемайки твърд анга¬жимент да изплати определена сума по нея. В него се предвижда и обезпече¬ние, което осигурява погасяването му от наредителя. Договорът за банкова гаранция зависи и от едно бъдещо събитие и в това отношение той е рисков за издателя на гаранцията, тъй като задължението по нея има характер на кредит спрямо наредителя. Наредителят е длъжен да погаси веднага или в оп¬ределен срок изплатената сума по гаранцията.