Procheti.com

Файлове от Финанси

Общо 78
Обществени науки
 • Финанси - лекции

  Кредитът – възникване и същност. Основни форми на кредита. 1.Възникване и същност на кредитните отношения. Първите кредитни сделки възникват в недрата на натуралната размяна, т.е. преди появата на паричната форма на стойността. В същноста на кредита стои кредитното движение на стойността и свързаните с него заемни отношения. По своя хаактер кредитното движение на стойността се доближава до обикновенната покупко-продажба. Кредитната сделка обхваща два относително самостоятелни във времето акта, а именно: кредитиране и издължаване. Кредитът е свэрзан с реализацията на обществения продукт. Той е категория на обръщението. При кредитната сделка , даващия стойност т.е. продавачът става кредитор, а получаващият тази стойност  става длъжник. За разлика от  простото разменно отношение, отношението което възниква м/у кредитор и длъжник съществува продължително в времето. То възниква от момента на продажбата на кредит и се прекратява заедно с окончателното издължаване на дълга. Движението на  стойност и на заемните отношения става възможно чрез формирането на специфична обществена организация. Първият елемент на тази обществена организация е разписката, която длъжника подписва на своя кредитор. На тази основа по-късно възникват полиците и банкнотите, както и тяхната циркулация. Постепенно се създава и специфична регламентация на взаимоотношенията м/у кредитор и длъжник. Накрая възникват и специфични органи и институции, които се занимават с осъществяването и управлението на кредитното движение на стойностите и заемните отношения. Съвременния кредит е тясно свързан с парите, но и значително се различава от тях. Функцията на парите, като средство за погасяване на възникнали преди това кредитни отношения води до появата на лихварството. Възникват и първите банкоподобни институции.  Възникват и  кредитните средства за обръщение – полиците. Днес съществуват два вида – запис на заповед и менителница. Възникват и масово се използват банкнотите.
 • Лекции по Финансов контрол (1 и 2)

  Контролът е критическо обществено отношение[1], което предполага съпоставянето на необходимото за реализирането на интересите на контролиращия и реалното /потенциалното/ поведение на контролирания. Контролиращият се отнася критически към преминаването на определена граница /граници/ в поведението на контролирания, което застрашава неговия интерес. В този смисъл предмет на контрола като критическо отношение е не просто поведението на контролирания, а отклоняващото се, преминаващото тези граници поведение. Предпоставките за възникване на критическото отношение се съдържат в обективните различия в интересите на социалните субекти, включени в дадена социална организация, от които произтича различното им отношение към определянето и спазването на едни или други граници. Контролът е отношение на господство и подчинение, което предполага възможността на контролиращия да ограничи поведението на контролирания, да го принуди да спазва определените граници. В този смисъл, в необходимия му за спазване на границите аспект, контролиращият властва над контролирания, ограничава неговата свобода в името на реализацията на своя интерес. Предпоставките на тази власт, водеща до възникването на отношението “господство-подчинение”, се съдържат в обективните различия в потенциалите на социалните субекти, съдържащи се в техните личностни и обществени характеристики – физически,
 • Корпоративни финанси

  Състояние на капиталовия пазар - КП е система от отношение между ик субект във връзка с продажба или покупка на капитали, извършвано под формата на продажба или покупка на ЦК. На този пазар фирмите могат да си осигурят достъп до капитали. Колкото е по-развит един капиталов пазар, толкова капиталите придобити от него са по-евтини (влияе върху снижаване цената на капитала следователно фирмите могат да придобиват капитал на изгодни цени). Обикновено доходността на КП е по-ниска от тези на банките, за да могат да привлекат повече купувачи. макроикономически фактори – тяхното влияние при постигане на ик цел на фирмата е косвено, чрез създаване на т.нар. макроик условия за функциониране на фирмата. Например при стимулиране на съвкупното търсене се създават предпоставки за стимулиране печалбите на фирмите чрез увеличаване на производството. Тогава, когато съвкупното предлагане е стимулиране, то тогава достъпа до финансите на фирмите е по-лесно и те могат да ги закупят на по-ниска цена, да ги вложат в производство и да получат възвръщаемост. Винаги макроикономическите фактори действат двуяко – стимулира нещо, а  подтиска друго (това е естествено свойство на тези фактори).
 • Валутно-курсови режими

  Традиционният възглед за ВКР съпоставя предимствата и недостатъците на двата крайни валутни режима – фиксирания и плаващия. Фиксираният валутен курс (ФВК) има силно дисциплиниращ ефект, той определя фиксирани взаимоотнощения, стабилизира външнотърговските сделки, не допуска сериозни платежни дефицити. Представлява номинална „котва” на макроикономическата и фискална политика. Исторически ФВК предхождат плаващите. Типични ВК са златният монометализъм и модифицирани форми на златния стандарт – Бретънуудската система и златно-доларовия стандарт. ФВК съществуват до края на 60-те год на 20в. Режимът се отменя 1976г. Тогава се провъзгласяват свободните плаващи ВК (ПВК) под мотото: „стабилни, но изменяеми квалитети”. 1978г МВФ приема тезата, че дори и малки незначителни отклонения до 2% правят валиден един курс като ФВК. Повече от 2% отклонение от квалитета – ПВК. Те извеждат на преден план паричната независимост на ЦБ – способността й да осигурява стабилна валута, респ. ВК. В същото време свободното плаване позволява различни по характер валутни спекулации, които днес са 90% от оборота на международния валутен пазар Þ спекулацията не е лощо понятие. Алчността е основен движещ мотив на търговията! Валутният пазар и търговия се движат освен от алчността на човека, но и от страха, надеждите и очакванията. Това значи, че на финансовите пазари се търгуват очаквания, а не толкова реални величини Þедна  цена (ВК) във Франкфурт вече е калкулирала в себе си миналите събития в посока Изток-Запад. Свободното плаване поставя въпроса за ефективната антиинфлационна политика, която има чисто банкови, но и чисто фискални измерения.
 • Видове цени – световни цени

  Справочни цени – те отразяват типичните условия на покупко- продажбата. Публикува се в широко разпространени източници, в т.ч. в периодични издания на обединенията на производителите, в бюлетини на информационните агенции и бюра, брокерски фирми и др.. Борсови цени – това са публикуваните борсови котировки на международните стокови борси. Те се разпространяват от информационни и телеграфни агенции. Тези цени се използват за еднородни стоки: нефт и нефто продукти, бветни и благородни метали, зърнени храни и др. Аукционни цени – те действуват на специално организирани пазари за публична продажба на предварително огледана от купувача стока. На аукциона се извършва продажба основно на селскостопанска и горска продукция (вълна, чай, тютюн, кожи и др.) Цени на търговете – използват се главно за технически сложна и капиталоемка машиностроителна продукция или на продукция с индивидуален характер. Това са например цени на подемно-транспортна и строителна техника, кораби, енергитично оборудване, електростанции, мостове, пътища, пристанища и др. теци цени обслужват специализир
 • Основни теоретични направления на политиката на фискална децентрализация

  В съответствие с основните постановки на икономическия федерализъм стратегическа цел на политиката на фискална децентрализация е повишаване на икономическата ефективност, чрез създаване на условия за конкуренция между местните общности. Теоретичен фундамент на това направление са разработките на Ф. Хайек, Ч. Тибо, Р. Мъсгрейв, У. Оутс. Последният аргументира отговорностите на местната и централната власт от гледна точка характеристиките на публичните блага. От тези позиции се извежда правилото, че централното правителство следва да предлага публични блага, които отговарят на критерия неконкурентно потребление, т.е. при които не е налице “задръстване”. В същото време отговорностите на местната власт се отнасят до осъществяване на дейности  при които включването на всеки допълнителен потребител влошава качеството на услугата, т.е. налице е задръстване на потреблението. Политиката на корекции на междуобщински спорове се включва в прерогативите на централното правителство. Фундаментален принцип на икономическия федерализъм е изискването за силна централна власт с широки правомощия по отношение предлагането на чисти публични блага. Конкретният брой местни юрисдикции се поставя в зависимост от наличието/липсата на икономии от мащаба на производство на публични блага. Оптимален е този брой, който изчерпва икономиите от мащаба. По точно, местната общност достига ефективен размер тогава когато средният разход за производство на дадено количество публично благо се изравни с пределният разход от прибавяне на нов потребител.   Ефективният обем предлагане на публични блага се поставя в зависимост от потребителските предпочитания. Последните се установяват посредством механизма на гласуване
 • Финансите-технология за управление на парите

  Продукта на труда се създава в производствените фирми. Неговата парична равностойност се разделя м/у държавата,домакинствата и фирмите, които са участвали в създаването му. Това разделяне се осъществява чрез инструменти като: данъци, такси, мита, заплати, печалби, парични вноски, емисии на ценни книжа, помощи, социално осигуряване, застраховане и др. В процеса на разделяне се формират бюджетите на държавата, фирмите и домакинствата. Бюджетът е финансов документ, показващ източниците инаправленията на ресурсите на ик.агенти. -доход на производствените фирми-стойността на материалните разходи и печалбата;
 • Характеристика на финансовите пазари

  Междубанкови кредити се отпускат от една ТБ централа на друга ТБ централа.  Банковите клонове нямат право да се разпореждат самостоятелно със свободните си парични средства.Те са длъжни да ги предоставят на централите си,които решават в какви направления да ги инвестира.В условията на валутен борд междубанковия пазар се разви изключително,тъй като това е единствената алтернатива със снабдяване с допълнителни парични средства.До въвеждането на Валутния борд ТБ вземаха кредити от ЦБ,но след юни 1997г.рефинансирането бе забравено.  Междубанковия паричен пазар в България започва развитието си в началото на 90-те години.Начина по който се отпускаха междубанкови кредите бе на основата на т.нар.банково джентълменско споразумение.Междубанковия пазар бе телефонен пазар,тъй като сделките се договаряха по телефона,а след това подписаните документи  за кредитиране се изпращаха по факс и преводите се осъществяваха.С развитието на електрониката и комуникационните системи днес междубанковия паричен пазар е напълно електронизиран.ТБ,които предлагат и търсят свободни парични средства всеки ден вкарват своите поръчки съответно за продажба и покупка в електронната система и на принципа на т.нар.непрекъснато котиране сделките се сключват.Сървъра на електронната система за междубанково кредитиране се намира в БНБ. ТБ имат пряка електронно информационна връзка с БНБ и използвайки системата вкарват поръчките си за търговия.Сделките се сключват ,когато се срещнат параметрите на поръчка за покупка с поръчка за продажба т.е.електронната система през целият ден търси т.нар.насрещни поръчки.Като всеки пазар и междубанковия има периоди през месеца и годината ,когато е по натоварен,тъй като целта която се преследва на него е ликвидност,за това и натоварените периоди са в края на месеца,тримесечието и годината.
 • Финансов контрол

  ·        Съпоставяне и сравняване между предварително зададеното и фактически установеното разкриване на отрицателните отклонения и причините за тях – Това означава, че в рамките на контролния процес е необходимо да се сравни нормата за контрол с установеното състояние в конкретния обект. Сравненията и съпоставките могат да се проявят с анализираните обекти при същите условия и параметри (важи особено за контрола, който осъществява НАП, когато в подконтролните обекти липсват доказателства за точното определяне на данъчната ставка). На базата на съпоставянето и сравняването между предварително зададеното и фактически установеното състояние на обекта контрола се разглежда като диагностичен процес, резултатите са констатациите за слабостите и нарушенията. Въз основа на тях се оформят и приключителните документи (ревизионни доклади, актове за начети, констатации и т.н.). ·        Организацията на регулирането (въздействието) се осъществява, чрез: -   мерки за отстраняване на нарушенията търсене на отговорности – отговорностите, които могат да последват са: дисциплинарна, административна и имуществена
 • Характеристика, цели и функции на борсовите пазари. Класификация.Същност на финасовите пазари

  пазар на облигации, на дългови ценни книжа- чрез тях на практика се осигуряа привличане на пари на заем, който се погасява по определена периодичност към държателите на облигации до изплащане докрай на главницата плюс лихвата по този кредит, предпочитанията на фирмите да привличат пари на заем чрез емисии на облигации, дългови ценни книжа, получават названието секюритизация, което е най- важното явление на съвременния фп, тъй като изразява 2 тенденции- 1. фирмите се финансират чрез облигациите чиято продажба разпръсква дълга сред много купувачи, 2. тъй като преобладават дълговите ценни книжа не се наблюдава привличане на нови собственици като акционери, а напротив има голяма концентрация на собствеността  в големи фирми и структури. 2. пазар на хибридни инструменти- те са смесица между дялови и дългови инструменти. най- типични са – привилегирована акция, конвентируема облигация. привилегировната акция дава право на възнаграждение  дори и да не се разпределя дивидент. конвентируема облигация- дава дял от собствеността, купува се като облигация, а после се превръща в акция, обаче обикновена. пазар на дерибатни или производни инструменти- финансовите дерибати не са по същество документи, носители на права сами по себе си, а представляват документи с които се оформят операции с изброените до сега 3 вида финансови инструменти ( дялови, дългови, хибридни). операциите които оформят дерибатите касаят най- често права и задължения относно бъдещото предаване на собствеността на т. нар. базисен актив. най- широко разпространени сред дерибатите са суаповите операции, репосделките- с право на обратно изкупуване, фючърсите- срочни, стандартни сделки на едро, опциите-колопция, путопция.