Procheti.com

Файлове от Финанси

Общо 78
Обществени науки
 • Обща характеристика на финансовото право

  В зависимост от своята функционална характеристика те са: - Организационни правоотношения - те нямат конкретен финансов обект, финансовата дейност на държавата представлява самостоятелна функция на органите на държавното управление и се организират в/у неговите принципи поради което се определят като организационно финансови правоотношения - Материлано финансови правоотношения - техния обект са паричните с-ва които представляват определени държавни взимания обособени в няколко основни групи. =Държавни финансови вземания - това са задължителни финансови вноски в държавния бюджет под формата на данъци, акции, такси, мита и т.н. =Държавни вземания които нямат финансов произход - глоби, съдебни разноски и т.н
 • Отчитане на разчетите с бюджета за корпоративен данък и други данъци по ЗКПО, ДДС, местни данъци и такси, данъци върху доходите на физическите лица.

  Същност – задължение на предприятията които изплащат възнаграждения на наети по трудови и по граждански договори лица е да определят ,удържат от възнагражденията и внесат  дължимия данък върху тези доходи. Определянето на размера на задълженията и сроковете за внасяне на удържния данък става съгласно изискванията на ЗОДФЛ. Предприятията са длъжни да изчисляват, удържат и провеждат на бюджета дължимите данъци от всички доходи, авансово през годината и окончателно в края на годината по таблици публикувани в ЗОДФЛ
 • Приходна система на публичните финанси. Държавни разходи

  Чрез събиране на приходите държавата въздеиства върху възпроизводствения процес в странат, върху темповете на икономическия растеж и върху социалните процеси и преразпределението на доходите между отделните социални групи и слоеве на населението. Приходите на държавата се характеризират със следните особености: приходите са част от БВП и от националното богатство, акумулирано на принудително-задължителна основа за финансиране на колективните потребности; от социално-икономическа гледна точка събирането на приходи представлява разпределение и преразпределение на БВП и на част от националното богатство (а като исключение и на националния доход на чужди държави); чрез методите, формите и размера на събираните държавни средства се въздеиства върху производствения процес и икономическия растеж в страната.
 • Финансово данъчно право

  От гледана точка на съществуващата система на българското право-фин право е самостоятелен правен отрасъл.То представлява съвкупност от правни норми ,регулиращи с властнически метод формирането и организацията на финансовите обществени отношения,чрез които се обслужва  образуването на обществените парични фондове.—предмет на регулиране на фин право са финансите ,посредством властническия метод.този метод притежава особености  които могат да се обособят в 3 гр:     ---- особености свързани с появата на властническа принуда.актовете създавани от фин.администрация имат декларативен х-р.  ---- особености свързани с изпълнението на фин. Задължения       ---- особености свързани със санкциите за неизпълнение на финансовите задължения ,основна санкция е глобата,размера им се определя в процент   спрямо стойността   на неизпълненото задължение. В др случеи в процент  в процент спрямо стойността на материалния обект по повод на които е възникнало неизпълнението .при неизпълнение на фин. Задължения имащи паричен характер глобата като санкция се съчетава с имуществена отговорност за обезщетяване на вредите настъпили в резултат на неизпълнение.
 • Финансови пазари

  1)                 Издатели т.е. емитенти на финансови инструменти 2)                 Инвеститори, които изкупуват от емитентите финансовите инструменти 3)                 Финансови посредници – лица, физически или юридически, които изпълняват посреднически функции на финансовите пазари. 4)                 Пазарни регулатори – специализирани органи на държавата, както на централно, така и на местно равнище които осъществяват регулативни в това число и контролни функции по отношение на дейността на 3-те основни групи субекти.   Пазарни регулатори, които по същество са специализирани органи на държавата, в различните страни под различни наименования:   1)      Централната банка - основно отговаря за паричната политика и по-конкретно за стабилността на националната парична единица, за функциониране на банковата система и за паричния пазар като цяло. 2)      Министерство на финансите - фискална програма в това число емисия на ценни книжа, чийто пласмент се осъществява най-често заедно с Централната Банка 3)      Комисия по ценните книжа - у нас такава комисия имаше до скоро, от 2003 не съществува, от тогава органът, който се занимава с това е Комисията по финансов надзор – отговаря за капиталовия пазар.
 • Същност на държавните финанси

  1.ефективното управление на личните парични средства 2.успешна работа  в сферата на бизнеса 3.осигуряване на интересна и изгодна кариера 4.разкриване на възможности за приемането на граждански решения 5.разширяване на кръгозора за същността на финансовите закони и функционирането на реални световно иконом.процеси. Финан-те отнош-я се обособяват в 3 отделни направления; държав. финанси, финан на местните органи на управ-е и финан на предприятията
 • Базалски комитет за банков надзор

  Издаването на този документ е компонент от постоянните усилия на Базелския комитет да насърчава достатъчната прозрачност и ефективната пазарна дисциплина. Както е посочено в документа на Комитета “Повишаване прозрачността на банките”, добре информираните инвеститори, вложители, кредитори и други банкови контрагенти могат да стимулират дадена банка да поддържа надеждни системи за управление на риска и вътрешен контрол и да осъществява дейността си по начин, който е разумен и съвместим с определените бизнес цели. Освен това, прозрачността укрепва доверието в банковата система, като намалява несигурността при оценката на банките. Затова Базелският комитет счита, че прозрачността на банковите дейности и рисковете, присъщи на тези дейности са ключов елемент на ефективно надзираваната сигурна и стабилна банкова система. Базелският комитет координира усилията си с работата, предприета в други групи, свързана с необходимостта от прозрачност на
 • Модели за оценка на опции, валути и облигации

  Подава се сигнал за купуване, когато дневната максимална стойност надхвърли определената най-висока предишна стойност по гъвкавия индекс. Появява се сигнал за продажба, когато минималната стойност падне под определена предишна минимална стойност на гъвкавия индекс. Adjusted Futures Price Коригирана фючърсна цена. Спот еквивалент на цената на актива, отразена във фючърсната цена. Изчислява се чрез умножаване на цената на фючърса с коригиращ коефициент, който е специфичен за всеки контракт. American style currency option Валутна опция американски стил. Опция, която може да се упражнява на всяка валидна бизнес среща по време на сделката. Arbitrage Арбитраж. Инвестиционна стратегия, по време на която се извършва едновременна покупка на валута, ценни книжа или акции на един пазар, и се осъществява тяхната продажба на друг пазар с очакване за печалба. Ascending Triangle Възходящ триъгълник. Графика с триъгълна форма с равна горна трендова линия и с долна част – изкачваща се нагоре по трендовата линия. Ascending Triple Top Възходящ троен връх. Спекулираща с покачването на цената таблична фигура с токи и цифри, която предполага, че валутата вероятно може да разбие линията на устойчивост третия път, когато я достигне. Всеки нов връх е по-висок от предишния. Ask price Цена “продава”. Tова е цената, която продавачът би искал да получи за даден финансов актив. Atekubi Атекуби. Двудневна кендълстик комбинация с тенденция към спадане на цените. Тя се състои от правна лента, която завършва на най-вискоката за деня стойност. Текущата стойност е равна на най-ниската от предишния ден. Действителния обхват от деня е дълга черна лента
 • Финансите като инструмент за разделяне на обществения продукт

  2.Управление на излишъците и недостига на париФормирането на бюджети на икономич.агенти е важно условие на тяхната активност. Всяко начинание изисква определена величина на капитали, като тези капитали може да се окажат достатъчни след разпределението и преразпределението на създадения през годината нац.продукти, но може да бъдат и недостатъчни. При тази ситуация у някои икономич.агенти се появяват допълнителни потребности от пари, а други имат излишни пари. При съвременните условия центърът на фин.движение на парите се измества от д-вата към капит.пазари. Д-вата акумулира огромни парични ресурси, но бюджета й регулярно се захранва и от капит.пазари. 3.Финансово спестяване и емисии на дългосрочни ценни книжа Икономич.агенти които предлагат(инвестират) пари, купуват дългосрочни ЦК и по този начин си осигуряват определена възвръщаемост при оценка на риска. Емисията и продажбата на акции е един от основните канали за мобилизиране и формиране на капитала на фирмите. Икономич.агенти, които купуват дългосрочни ЦК, осъществяват финансово спестяване. Фин.спестяване е по-рентабилно от ликвидното спестяване, но и рискът при него е по-голям. И двата типа спестяване са добро решение за инвестиции на икономич.агенти, които не се занимават с непосредствено производство. 5.Същност, форми и функции на парите Теориите за парите са – металистична, номиналистична, количествена. Като стойност измерват стойността на всички стоки и услуги. Като средство за обръщение парите са посредник в процеса ба обмяна на стоките. Като средстви за разплащане уреждат сметни отношения между стокопроизвоизводители. Като средство за спестяване и натрупване парите се влагат подходящо за максимална изгода.Форми на парите – съвременни и стокови. Парите притежават качеството на обща покупателна сила.Функции:-Средство за размяна;-Средство за съхраняване на стойността;-Средство за плащане всички дългове  се изразяват в пари и се уреждат чрез тях, както и за погасяване – мярка на стойност,средство за обръщение, средство за разплащане и средство за натрупване
 • Финанси - лекции ( вариант 2 )

  Финансите е наука за управлението на парите. Чрез тях се осъществява разпределение и преразпределение на националния доход между три основни групи икономически агенти: 1. Между домакинствата на заетите в материалното производство; 2. Между държавата; 3. Между фирмите; В процеса на разпределението и преразпределението в едни икономически агенти се формира излишък, а в други – недостиг на парични средства. Първите икономически агенти търсят начини за по-ефективното влагане на паричните средства, а вторите – по-евтин капитал. Срещата между двете групи агенти става на капиталовия пазар. Той има три основни елемента: Паричен пазар – осъществява се краткосрочен пласмент, т.е. предоставят се пари в заемна форма до 1 година. Финансов пазар – осъществява се дългосрочен пласмент, т.е. предоставят се пари в заемна форма за по-дълъг период (3 и повече години) и чрез тях се осъществява дългосрочното финансиране. Стоков пазар. Изборът на притежателите на излишъци може да бъде насочен към търговските банки, към покупката на краткосрочни и дългосрочни ценни книжа във влагането в производството. Тъй като финансите са наука за управление на богатството, посредством тях отделните икономически агенти могат най-правилно да управляват неговите елементи: реални активи – движимо и недвижимо имущество; финансови активи; бързоликвидни активи – пари, чекове. Финансите са система от парични отношения, свързана с разпределението и преразпределението на националния доход чрез използването на финансови методи и форми, с цел формиране на парични бюджети. Финансите имат обективен характер от една страна, т.е. при наличието на стоково производство и пари финансите съществуват независимо, дали хората ги желаят; и субективен от друга, т.е. хората прилагат финансови методи и форми в процеса на разпределението и преразпределението на националния доход.твената