Procheti.com

Файлове от Финанси

Общо 78
Обществени науки
 • Въведение в проблематиката на рисковете

  В зависимост от това дали ги приемаме доброволно рисковете делим на доброволни и принудителни рискове и опасности.Принудителни са тези,които индивида не ги приема по собств.воля.Хората изискват да бъдат убедени че рисковете се контролират правилно.Рисковете се разпределят неравномерно,което озн.че едни хора приемат по-го. И по-малки рисковеи плзите също се разпределят неравномерно.Хората живеещи до стените на язовир живеят принудително и има (-) последици.
 • Въведение във финанцовия сектор

  Структура на фин. система –съвкупност от пазари, посредници, фирми за фин.услуги и др.инсти-туции, чрез които домакинствата, частните компании и правителствените организации реализират приеманите от тях фин. решения. Осн. й функция е ефективно използване на ограничените ресурси. Като цяло има 3 ел-та – фин. пазари, фин. посредници и фин.инфраструктура. 2.1 финансови пазари – чрез търгуване на фин.активи осигуряват директно финансиране в икономи-ката(трансформират спестявания в инвестиции); на тях се разменя и текущ за бъдещ доход – субекти-те, които предлагат фондове получават обещания под формата на фин.инструменти - акции и облига-ции за бъдещи плащания с/у тях. Издателите на тези фин.инструменти пък обещават бъдещ доход като лихва, дивидент или капиталова печалба. Но все пак липсват пълни гаранции за този бъдещ доход.
 • Управление на риск

  Нека да започнем като разгледаме ефекта в в отношението печалба/загуба, като изпозлваме обичайният рисков процент ( 2% от стартовия капитал - $100 000) . Приемаме, че максималната загуба, която можем да допуснем при всяка отворена позиция е $2000. С подобно управление на риска, знаем най-голямата възможна загуба от позиция, която лимитиране чрез STOP-LOSS поръчка. Печалбата обаче остава променливо число, което зависи от бъдещото движение. В този пример , средната печалба на всяка една от печеливша позициия е $3977. Или когато губеща позициия от портфейла се превърне в печаливша ( подобрявайки съотношението печалба/загуба), резултата се подобрява с $3977
 • Управление на държавния дълг

  Вътрешен ДД  -включва сумата на задълженията на д-вата към резиденти- граждани, фирми, банки, осигурителни фондове, независимо от валутата, в която е номиниран дълга. Вътрешният дълг има 4 основни съставки: а/дълг по ДЦК, емитирани за фин-не на бюджетния дефицит. Това са целеви ДЦК, т.е. това са ЦК, издадени за покриване на бюдж-я дефицит. Тези ДЦК се продават на аукциони, организирани от БНБ. Тук участват само първични дилъри. Тези аукциони са на състезателен п-п. Основно тези ЦК след търга се купуват от институционални инвеститори- банки, фондове.Има и целеви емисии за граждани. б/пряк дълг към финансово- кредитни институции. Тук се включват задълженията на правителството към БНБ, към ДСК и ДЗИ. От 1991 до 1999г. Правителството вземаше преки кредити от тези фин-ви институции. С въвеждането на ВБ, Правителството не може да взима преки кредити от БНБ. в/дълг по ДЦК, емитирани за структурна реформа.Това са ДЦК, които са емитирани за уреждане на обслужвани кредити на държавни предприятия и на държавни ТБ( т.нар. ЗУНК) г/държавно гарантиран дълг. Това са вътрешни държавни гаранции, поети от Правителството.
 • Банково и бюджетно счетоводство

  Към пасивните банкови операции се отнася привлечения капитал, като основна част от тях са за депозитите, които заемат относителен дял от па-сива, временно привлечените средства на физически и юредически лица, както и спестяванията. Видовете депозит са: 1.На виждане – средства от разплащат.сметки, които могат да бъдат изтеглени всеки момент. 2.Сроч-ни депозити- определен срок на съхранение предварително договорен с клиента. В пасивните определено значение имат и кредитите, които банката получава от паричния пазар при нужда от ликвидни средства. Според характера на дейността на предприятието интересите, както и те-зи на банката се откриват в следните видове сметки: -разплащателна – платежните дикументи с които се оперире са чек, менителница –депозит-на – в тях се съхраняват средствата с определен срок, които ако са изтег-лени преди срока се намалява лихвата –бюджетни -набирателни, спестов-ни -акредитивни – средсрва предоставени на определено лице при опре-делени условия-ликвидационни – в тях се съхраняват паричните средства на предприятия обявени в ликвидация -инвестиционни – с висок лихвен % -чекови -сметки за възобновяем кредит –заемен Сметките отчитащи привлечените средства са от гр.16 Подгрупа 161 – в лв. и Подгр. 162 – във валута 1611 – приети срочни депозити от банката и други финансови институции в лв. 1613 – приети срочни депозити от търговски предприя-тия 1614 – приети срочни депозити от граждани и домакинства 1615 – приети срочни депозити от бюджета Сметките са пасивни – лихвени.
 • Банково дело

  През VII век пр.н.е. възниква сеченето на монети и банките от този период  започват да осъществяват размяна и на пари под формата на монети. Втората функция на банките е  съхранение на ценности и пари, на основата на която на един по-късен етап от развитието на банковото дело възниква и третата функция: платежно посредничество. При платежното посредничество банките участват активно в платежните отношения между клиентите си, т.е. в разплащанията помежду им. Четвъртата, най-съществената функция на банките е кредитното посредничество, която изразява, от една страна, мобилизиране от банките на свободен паричен капитал в обществото и, от друга страна, преразпределение на мобилизирания паричен капитал на възвращаема основа и срещу заплащане на лихва. И мобилизирането, и преразпределението на мобилизирания капитал изразяват кредитни отношения, в които като посредник участват банките. С други думи, банките опосредстват кредитните отношения между кредиторите и дебиторите в обществото, т.е. между тези, които имат свободен паричен капитал, и тези, които имат нужда от допълнителен паричен капитал
 • Пари, ценни книги и финансови пазари

  Етапи на развитие на парите: Натурална размяна – едни продукти се разменят за определено количество други продукти. Неудобства – необходимостта от наличност, т.е. в момента и двата продукта в съответното количество трябва да са налице, за да се провери тяхното количество и качество. Размяна срещу злато – постепенно златните монети, като много удобно средство, разкъсват размяната и тя става на два такта - стока и пари и пари и стока. Многократното прилагане на тези тактове води до появата на монети. Монетите са с благороден метал с определена форма и щемпъл на този, който ги е изработил. Щемпълът удостоверява нейното тегло и проба. В началото всеки, който има злато, може да сече монети. Но след време владателите в Европейските страни са сечели монетите само в царските си дворове. Международна търговия – монети са се секли от отделни владетели на множество държави и всички те са били различни по грамаж и проба. Това силно е затруднявало приравняването на една валута към друга, както и измерването на едни цени с други. Централните банки – през 17 – ти век в Националните банки се удържавява и  сеченето на пари и емисията на банкноти се монополизира от формираните към този период държави. Създаването на държавните Централни банки слага ред в паричното дело по онова време. Златно – банкнотното обръщение – неудобството на златните монети води до пускане в обръщение на заместители под формата на банкноти. Банкнотата е имала следните характеристики: Ø      Изработвана е от хартия Ø      Няма собствена стойност, а само представителна, т.е. представлява определено количество злато Ø      Притежателите на банкнотите винаги могат да отидат в Националната банка и да получат равностойността на банкнотата в злато
 • Пари, ценни книги и финансови пазари

  Етапи на развитие на парите: Натурална размяна – едни продукти се разменят за определено количество други продукти. Неудобства – необходимостта от наличност, т.е. в момента и двата продукта в съответното количество трябва да са налице, за да се провери тяхното количество и качество. Размяна срещу злато – постепенно златните монети, като много удобно средство, разкъсват размяната и тя става на два такта - стока и пари и пари и стока. Многократното прилагане на тези тактове води до появата на монети. Монетите са с благороден метал с определена форма и щемпъл на този, който ги е изработил. Щемпълът удостоверява нейното тегло и проба. В началото всеки, който има злато, може да сече монети. Но след време владателите в Европейските страни са сечели монетите само в царските си дворове. Международна търговия – монети са се секли от отделни владетели на множество държави и всички те са били различни по грамаж и проба. Това силно е затруднявало приравняването на една валута към друга, както и измерването на едни цени с други. Централните банки – през 17 – ти век в Националните банки се удържавява и  сеченето на пари и емисията на банкноти се монополизира от формираните към този период държави. Създаването на държавните Централни банки слага ред в паричното дело по онова време. Златно – банкнотното обръщение – неудобството на златните монети води до пускане в обръщение на заместители под формата на банкноти. Банкнотата е имала следните характеристики: Ø      Изработвана е от хартия Ø      Няма собствена стойност, а само представителна, т.е. представлява определено количество злато Ø      Притежателите на банкнотите винаги могат да отидат в Националната банка и да получат равностойността на банкнотата в злато
 • Управление на местните финанси

  Много често в икономическата литература се отъждествяват понятията бюджетна система и местен бюджет.Разлика трябва да се прави като по широкото понятие е местен бюджет.Защото местните бюджети представляват финансов план на местния орган на управление а бюджетната система освен финансовите отношения свързани с формирането на средствата и тяхното разходване включва и създадената обществена организация т.ест органите, учрежденията и методите за осъществяване на бюджетна политика.Друга разлика която трябва да се прави между бюджетното устройство и бюджетната система.По широко е бюджетна система защото бюджетното устройство конкретизира само звената на бюджета. Формирането на бюджетната система зависи от следните системообразуващи фактори: админстративно териториалното деление на страната, въведения в практиката икономически механизъм, държавата и общината като институции, принцип на бюджета и принципи за изграждане на бюджетната система.
 • Публични финанси-същност и елементи. Държавен бюджет

  Възникване на парите:възникват вън и независимо от държавата,свързани са с пазара,основното им свойство е да се разменят.Съвременните пари нямат  собствена стойност,понеже е орекъсната връзката между тях и златото,но притежават способността да се разменят за всички други стоки и услуги.Парите съхраняват стойност във времето,благодарение на което могат да се спестяват.Парите са актив,абсолютно ликвиден,за да изпълняват функциите на разменно средство и средство за съхраняване на стойността. Ликвидност-способността на парите да участват незабавно при придобиване на стоки и услуги.Парите обслужват реализацията на стоките и услугите,служат за определяне обема на сделките,доходите и спестяванията на населението. -Възникване на финансите-в основата на понятието публични финанси стои държавата с нейните административни и икономически функции в стопанството.В държавния сектор се създават особен вид стоки и услуги т.нар. публични блага,чрез които се задоволяват определени колективни потребности.-те разпределят и преразпределят доходите.Създаването и утвърждаването на държавата е предпоставка за появата и функционирането на публични финанси.Държавата осигорява производството на публични блага,т.е,благата,които не е в състояние да произвежда и предлага частното стопанство.Финансите,за разлика от парите,разпределят и преразпределят доходите и съдействат за изпълнение на функциите на държавата,за ефективната дейност на стопанските субекти и управлението на доходите на държавата,на субектите и индивидите и с финансирането на техните раходи,докато парите обслужват реализацията на стоките и услугите,на доходите.Служат за измерване на ефективността и богатството на субектите и индивидите.