Procheti.com

Файлове от Финанси

Общо 78
Обществени науки
 • Кредит (заемен капитал) и лихва.

  Кредитната дейност в исторически аспект непрекъс-нато се е разширявала, обогатявала и усъвършенствала. На тази основа се изгражда система от много-образни и многобройни кредити. Те могат да бъдат групирани по различни белези и на тази основа характеризирани.В зависимост от субекта и обекта на кредита той може да се разграничи на: търговски и банков кредит.Първата исторически появила се и съществуваща до днес форма на кредит е търговския кредит.Търговския кредит е прекият наследник на първичните кредитни отношения отбелязали появата на кредитното явление в най-дълбока древност. Търговския кредит има стокова форма. Той се прилага между контрагенти, които имат помежду си директни търговски взаимоотношения. Търговския кредит се предоставя от доставчика т.е. продавача на клиента -купувача.
 • Финанси на фирмата

  Анализът на тези коефициенти се извършва въз основа на данните от баланса и от отчета на приходите и разходите на фирмата . Някои от тях могат да се ползват комбинирано .В посочения пример е обхванат 3 годишен период и фирмата използва разглежданите коефициенти , като ги сравнява с предишни базисни периоди.Самата им интерпретация обаче не може да се прави , без да се вземе под внимание и общото състояние на икономиката и отчитането на инфлацията в посочения период от време. По принцип сравненията  с фирми , с еднакъв предмет на дейност дават  по- реална представа за това „ Къде сме ние „,т.е. какво е състоянието на фирмата.  
 • Финансов, Данъчен и митнически контрол

    извършване на последващи финансови инспекции за спазването на нормативните актове, които уреждат бюджетната, финансово-стопанската или отчетната дейност на организациите ,държавните предприятия по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон, търговските дружества с блокираща квота държавно или общинско участие в капитала, търговските дружества, в чийто капитал участва с блокираща квота ,  юридическите лица, които имат задължения, гарантирани с държавно или общинско имущество, юридическите лица по Закона за юридическите лица с нестопанска цел и неперсонифицираните дружества по Закона за задълженията и договорите, в които държавата или общината участват пряко или косвено в имуществото им,лицата, финансирани със средства от държавния или от общинските бюджети, извънбюджетни сметки или фондове, по международни договори или програми на Европейския съюз, както и лицата, финансирани със средства от държавните предприятия по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон - по отношение разходването на тези средства.
 • Същност видове и функции на данъците

    България прави преход от преки към косвени данъци.Косвените данъци са орентирани повече към бизнеса.Кратка характеристика на данъците:1.Данък върху доходите на  физ. лица->Това е целият облагаем доход ,които се заплаща от физически лица (еднолични търговци и др.)2.Ванък върху печалбата (корпоративен)->цели  самофинансиране на фирмите.Плаща се от юридически лица и е в размер на 10%.Признака за местно физическо или юридическо лице е да пребивава в България 180 дни.3.ДДС-Той е многофазен,косвен.Формира се:разликата между пазарната цена на произв, благо и вложените за производството им ресурси,закупени от други стокови производители.4.Акция-Вид косвен данък,който се полага на стоки;които са вредни за околната среда и здравето на човека.Или луксозни.5.Мита-Събират се само от странни ,не членки на ЕС 6.Местни данъци и такси-Събират се от Общинската администрация по плащанията.Осигуровките са вид преки данъци.Всички задължителни осигур. и данъци се събират от НАП.Акциите,митата и част от ДДС се събират от Митническата администрация.Данъчно-осигур. тежест се формира от цбора на всички данъци и задълж.осигур. които дадено лице е длъжно да ги заплати.Данъчната политика-Трябва да бъде съобразена с фазите на цикъла.
 • Показатели за рентабилност

    Икономическата интерпретация на рентабилността на активите се състои в съпоставката на чистия финансов резултат (нетна печалба след облагане) с ресурсите (разполагаемите активи) които фирмата е използвала за реализацията на тази печалба. Рентабилността на актовете е интегрален показател който отразява действието на множество фактори. При необходимост той може да се дезинтегрира което позволява количествено определяне на влиянието на отделните групи фактори. Рентабилността на актовете обикновено се дезинтерира така:
 • Subprime mortgage crisis-причина за кризата и последствия за България

  Потребителите на финансови услуги са  най-силно засегнати от ипотечната криза . Много от тях се оказаха в губеща позиция. Изправени пред нарастващи лихвени проценти, при падащи цени на жилищата мнозина предпочетоха да загубят наскоро придобитите жилища, като оставиха всичко на решенията на банките, което още повече влоши ситуацията с цените на имотите. Урокът е, че потребителите на финансови услуги следва да се замислят, преди да се ангажират в кредити независимо от примамливите промоционални лихвени условия и улеснени процедури. Оказа се, че дяволът е в детайлите. България няма как да избегне неблагоприятните последици
 • Теоритични основи на финансите. Държавата като първопричина за финансите

  Финансовата система може да се определи като исторически обусловена и законодателно утвърдена организация на паричните потоци. Във функционално отношение системата включва методите и формите за акомулиране приходите на държавата и извършване разходите на държавата.  Приходите се акомулират на първо място от данъци, второ мястоданъкоподобни (такси, глоби, лихви) и трето неданъчни средства (приватизация и държавни заеми).
 • Данъчни приходи

  Постъпленията от косвени данъци са в размер на 5 776.8 млн. лв., което представлява 47.4% изпълнение на годишните разчети и ръст от 27.5% спрямо първото полугодие на 2007 г. Най-важните фактори, влияещи на изпълнението на тези данъци, са значителният ръст на цените на основните енергоносители, на размера на вноса в страната и др. При съпоставката с постъпленията за същия период на предходната година следва да бъде отчетен базовият ефект, предизвикан от промените в нормативната база при облагането по ЗДДС през 2007 г., след присъединяването на страната към ЕС, с което е свързан и значителният ръст на приходите от ДДС през 2008 г. спрямо същия период на 2007 г. Добро е и изпълнението на приходите от осигурителни вноски на общественото и здравното осигуряване, които възлизат на 2 502.6 млн. лв., или 52.1% от разчета за 2008 г
 • Въведение в публичните финанси

  Изразява се в това, че застраховки (осигуровки) търсят лица, които знаят, че вероятността за постъпване на риска при тях е много висока. Поради това, те предизвикват разходи за застрахователя за изплащане на обезщетението. За да остане в бизнеса компанията би следвало да увеличи цените на застраховките (осигуровките), което от своя страна предизвиква отлив на клиенти, които са с по-нисък риск. Затова може да се получи изчезване на пазара (няма търсене). За целта застрахователните и осигурителните компании предпочитат клиенти с ниска вероятност на настъпване на рисковото събитие, т.е. хора, които са истински нуждаещи се от защита, не получават такава или тя е частична (недостатъчна)
 • Въведение в данъчното облагане

  Принцип на платежоспособност – Според него данъчното задължение трябва да се диференциира в зависимост от данъчния капацитет на лицата които се измерва с икономически показатели като имущество, доход, потребление, оборот, спестявания и инвестиции. Лица с различен данъчен капацитет трябва да плащат различни данъци. За да се види колко различни трябва да са данъците и те да се разпределят спаведливо между данъкоплатците се използват идеите на Теорията разглеждаща данъка като жертва. Първата идея е за равната жертва- според нея плащането на данъка трябва да води до еднаква загуба на полезност при всички данъкоплатци тъй като пределната полезност на дохода за богатия човек е ниска а за бедния висока за да загубят еднакво количество полезност следствие данъка от богатия трябва да се вземат повече парични единици данък а от бедния по-малко. Втората идея е теорията на равната относителна жертва – според нея отношенията между загубена полезност вследствие данъка и общата полезност трябва да е едно и също за всички данъкоплатци