Procheti.com

Файлове от Финанси

Общо 78
Обществени науки
 • Иновации и преспективи за развитието на банковото дело

  Тясната взаимосвързаност между времето и съществуващите ресурси в единен процес обуславя значимостта на концепцията за жизнения цикъл на банковите иновации за дейността на банките. Жизненият цикъл на банковите иновации се различава по ви­да на финансовите иновации. Тези различия засягат преди всичко особеностите на развитието на самия цикъл, различните етапи в развитието му и тяхната продължителност вътре в цикъла. Видо­вете и броят на отделните етапи определят особеностите на една или друга банкова иновация. В същото време във всяка иновация може да се определи нейна фундаментална база, която характери­зира самостоятелните стадии на жизнения цикъл
 • Съдържание и стуктура на банковия баланс

  В позицията по Вземания по споразумение за обратно изкупуване на ценни книжа се отнасят закупените ЦК,отразени в актива на баланса с уговорка за обратна продажба в бъдеще.(репо – сделки).Разликата между по-ниската покупна и по-високата продажна цена може да се третира като лихва,получавана за предоставянето на своеобразен краткосрочен кредит от банката.ЦК в оборотен портфейл включват финансовите активи за търгуване.Търгуемите ЦК в оборотния портфейл първоначално се посочват в баланса по себестойност ,включваща разходите по осъществяване на сделката.По-нататък се преоценяват по тяхната справедлива стойност.Печалбата/Загубата  от евентуалната промяна в справедливата стойност се отразява в отчета за приходите  и разходите.Инвестициите държани до падеж са финансови активи обикновенно с фиксирана доходност и падеж,които банката има  сигурно намерение и е в състояние да държи до падежа без да ги продава.Финансовите активи държани до падеж се оценяват по тяхната амортизационна стойност.Когато отчетната стойност на            ЦК е по-висока от очакваната сума ,която може да бъде получена от нея ,е налице обезценка .
 • Теории за парите.Парична политика.

  Номиналистичната теория е израз на разбирането, че трябва да се стимулира развитието на производството, като се ограничава значението на благородните метали и се разширява използването на кредитните инструменти на обръщение. Поради това представителите на тази теория не отдават особено значение на стойността на благор. метали, вложени в пари. Според тях парите са условен знак на държавата, който не е свързан със стоките и следователно парите нямат стоков характер. По този начин се игнорира връзката на парите със стоките и се приема тяхната стойност, обявена от държавата. Те разглеждат парите като условен знак и абстрактна единица. В тази връзка англ. икономист Барбон посочва, че парите са стойност, създадена от закона. За привържениците на посочената теория пари са и платежните средства, които нямат субстанционална(вътрешноприсъща) ценност. От тази позиция те приемат книжните пари като равностойни на металическите
 • Същност на парите

  Развитие на парите Развитието на парите следва човешкото и цивилизационно развитие. В момента, в който човекът е достигнал до размяната на продукти е възникнала нуждата от разменно средство. Етапи на развитие – натурална размяна  - едни продукти се разменят за определено количество други продукти други продукти. Неудобството на натуралната размяна е необходимостта на наличност т. е. в момента на размяната и двата продукта в съответното количество трябва да са налице, трябва да се провери количеството и качеството.; - размяна срещу злато – постепенно златните монети като удобно средство разкъсват размяната и то става на два такта: стока срещу пари и пари срещу стока. Многократното прилагане на тези тактове води до появата на монети. Монетата е къс благороден метал с определена форма и щемпел на този, който я е изработил и удостоверява теглото на монетата и нейната проба(сплав).; - международна търговия – в средните векове отделните владетели на множество държави са секли свои пари и всички те са различни по грамаж и проба.
 • Финанси на фирмата - лекции

  ФС представлява окрупняване на статиите и групите на счетоводния баланс, за да останат само разделите, като важни елементи, носещи съществена I и важни хар/ки. За да се спази принципа за min фин равновесие е необх. ЧОК (LR Капитали – LR Активи), поради забавена обръщаемост на активите. За оптимизиране на краткоср. финансиране се изчисляват
 • Пищови по корпоративни финанси

  Намаляване на к-ла ч/з- намаляване на номиналната ст-ст  на акциите или ч/з обезсилване на ак. При нам на ном ст-ст на акциите техния брой се запазва. По този начин не се налага акционерите да продават или куп временни удостоверения и тяхното участия в структурата на к-ла се запазва. Този метод обаче не е приложим винаги тъй като Нст-ст може да падне под минимумума опр в ТЗ. В сл когато акциите са непално и нееднакво изплатени до момента на вземането на решение за нам на к-ла, акционерите с парични вноски се освобождават от останалите вноски
 • Основни методи за акумулиране

  Според привържениците на осигурителната теория Д се разглежда като разновидност на осигурителна или застрахователна вноска в полза на държавата от гледна точка на защитата на тяхната собственост и безопасност или държавата осигурява на гражданите неприкосновеност и безопасност,но с/у заплащането на определени застрахователни вноски под формата на данъци.Жертвената теория разглежда държавата като институция без която съвременното общество не може да съществува,т.е. тя е обективна необходимост и по силата на обществения договор,съгласно който е създадена,гражданите на тази държава следва да приемат и понасят определена жертва в името на държавата,без която обществото не може да съществува и тази жертва е под формата на Д.Основоположници на еквивалентната теория са класиците на политическата икономия,според които държавата е необходимо зло,но и полезна за гражданите,тъй като им предоставя различни услуги като вътрешен ред и сигурност,чиято цена е под формата на данъци.На тази основа се утвърждава разбирането за същността на Д,като цена на публичните стоки и услуги,чието производство се финансира ч/з данъците.
 • Данъци и данъчна политика

  Облагането с данъци е прерогатив на законодателната власт, което означава, че това може да стане само въз основа на закона. При определен размер за плащане се използват различни данъчни техники. От икономическа гледна точка данъкът е част от дохода на гражданите и фирмите от покупателната сила, на която се изземва определена част и се дава на държавата. Данъкоплатците и особено гражданите не са еднородна соц.маса. Те са обособени в различни социални групи. Ето защо може да се каже, че данъка осъществява пререзпределение на доходите и на социалната основа. Данъците имат военно-политически характер. Данъците са свързани непосредствено и с военното дело, защото главно чрез тях, то се финансира
 • Теория на парите и кредита

  Съществуват и други който показват както субективната страна на парите така и начина по който парите преобразяват света включително и стоково- пазарните отношения. Възникването на парите е спорен момент както в паричната теория така и в икономическата наука. Парите възникват в онази твърде отдалечена епоха когато стоковото производство и размяната правят първите крачки.Следователно появата на парите е закономерно средство от естествения ход на развитие на икономическите процеси и явления.порен е момента кога точно са възникнали парите и коя тяхна първа форма изпълнява някоя от техните функции.Според Шмолер те са възникнали още преди 5-4 хил.г. преди новата ера в Западна Азия. Преобладаващата част от икономистите смятат, че парите са възникнали от нуждата от размяна.Първоначално тя е била от вида стока- стока или бартерна сделка, проста трампа, впоследствие се появяват  някои стоки много типични и характерни за определени народи който започват да се търсят за да се осъществи размяната, т.е. те изпълняват няки от примитивните функции на парите, т.е. ролята на еквивалент към който се приравняват всички останали стоки.В последствие се появяват металите, благородните метали, банкнотите, който започват да изпълняват своята еквивалентна роля в стоковия свят.Налице са и някой преймущества примерно за благородните метали като пари:
 • Въведение в МС и НСС за фининансови отчети

        Информацията за ефективноста показва доколко предприятието е печелившо.Тя е необходимо за да се оценят потенцялните промени в икономическите ресурси, които предприятието ще контролира в бъдеще.Информацията за ефективноста дава представа за възможностите на генерира парични потоци.Информацията за ефективноста се съдържа в отчета за доходите