Procheti.com

Файлове от Финанси

Общо 78
Обществени науки
 • Бюджет и бюджетна система

  Формирането на бюджетната система зависи от редица системообразуващи фактори. Основен системообразуващ фактор на бюджетна система са държавата и общината като институции. Друг системообразуващ фактор е и административно-териториалното деление на страната. Системообразуващи фактори на бюджетната система са принципите на нейното изграждане. Елементи на бюджетната система.
 • Управление на риска

  Срещаме ситуацията несигурност. Но тъй като познаваме бизнеса си, все пак може да стъпим върху досега известни равнища на пазарните индикатори, да ги приемем като benchmark, като референтни и в края на един цикъл да ги сравним и да установим въпросния performance. Естествено е, че има отклонения, но когато изготвяме прогнозите, извършваме правилна работна хипотеза. Тя се противопоставя с влиянието на случайни фактори. Това е първия смисъл, в който една ситуация се определя като несигурна. Тя е несигурна, когато реализацията на външните фактори се разглежда с работната хипотеза, а именно като резултат от проявлението на един или друг случен процес.
 • Същност и знчение на бюджета

  Целия бюджетен процес дава възможност на Правителството  да разпределя наличните ресурси съобразно стратегическите си цели и приоритети,да поддържа ефективен фискален контрол и планира  в средносрочен аспект,да изпълни законовите срокове относно планирането,съставянето,изпълнението и отчитането на бюджета.Да извършва разходи и да събира приходи с одобрението на Народното събрание
 • Първичен пазар на ценни книжа

  Процесът на първично публично предлагане протича през няколко етапа- подготовка на емисията, представяне на необходимите документи пред КФН и разрешаване на емисията, поемане и пласиране на емисията. За да могат инвеститорите да се запознаят с дружеството и емисията на нови ЦК, които предлага, обществеността трябва да разполага с възможност за достъп до актуална информация. Тя се получава обикновено от проспекта и от анализаторски компании. Поемането на емисия е налице, когато съгласно договор с емитента инвестиционен посредник записва (или се задължава да запише) за своя сметка част (или цялата) емисия от ЦК и да я предложи за първоначална публична продажба.
 • Първичен пазар на ценни книжа

  За да могат инвеститорите да се запознаят с дружеството и емисията на нови ЦК, които предлага, обществеността трябва да разполага с възможност за достъп до актуална информация. Тя се получава обикновено от проспекта и от анализаторски компании. Поемането на емисия е налице, когато съгласно договор с емитента инвестиционен посредник записва (или се задължава да запише) за своя сметка част (или цялата) емисия от ЦК и да я предложи за първоначална публична продажба. Използват се няколко форми на поемане на ЦК – изцяло или частично поемане на емисията от ИП, поемане на комисионни начала, смесена форма на поемане.
 • Въведение в банковото дело

  Финансовата система на една страна представлява съвкупност от пазарни инструменти, закони, регулации и техники, чрез които се осъществяват финансовите услуги, търгуват се акциите, облигациите и др. видове ценни книжа и се определят равнищата на лихвените проценти
 • Финанси - определения

  Показатели на макроикономическата рамка на държавния бюджет. Тези показатели са прогнози за увеличаване на БВП в бюджетната годиан в сравнение с текущата и прогнози за стредгодишния индекс на инфлацията, съгласувания с МВР дефицит в държавния бюджет  и средногодишната стойност на курса на долара
 • Парични агрегати и предлагане на пари

  Паричния агрегат „тесни” пари включва наличните пари под формата на банкноти и монети,които циркулират в обръщението или се държат в наличност,а също и влоговете по текущи сметки,които най-бързо могат да приемат формата на налични пари. Паричният агрегат „широки” пари обхваща парите в обръщение и безсрочните влогове,квази пари и депозитите  в банките,които са блокирани за внос,за регистрация на фирма,за участия в търговете и др.,т.е. това са парите в широкия смисъл на понятието.
 • Същност на бюджета

  Бюдж. на дад. страна се опред. от нейното държ. и админ. терит. устр. Държ. бюдж. на РБ вкл. републ. Бюдж. и бюдж. на съд. власт. Осн.звено  в бюдж. с-ма на РБ е републ. бюдж. Всички разх. на зак. и изп. вл. се гарантират със средств. на този бюдж. В него се акумул. средств. за баланс. На бюдж. на НОИ и НЗОК. Бюдж. на НОИ и НЗОК са самостоят. Републ. бюдж. се състои от центр. и бюджет на  държ. органи. Центр. бюджет вкл. републ. прих. и разх., извършвани от МС или от мин. на фин.
 • Действие на магнитно поле върху проводник, по който тече ток – Закон на Ампер

  Два безкрайни успоредни проводника, разположени на разстояние R един от друг, по които текат електрични токове с големини I1 и I2 с еднаква посока, се привличат един към друг със сили, зададени с формули (10) (еквивалентно, (6)) и (11).