Procheti.com

Файлове от Финанси

Общо 75
Обществени науки
 • Общински финанси

  Смесени публични блага при които индивидът на може да бъде изключен от потреблението , но те са конкурентни в същия този процес се доближават до чистите публични блага – дотолкова до колкото обикновено обществото притежава права на собственост върху тях – минералните извори , планинските местности, резерватите, плажната ивица.
 • Финанси и финансова политика

  Финансите възникват като понятие и се утвърждават като наука във връзка паричните сделки на държавата. По тази причина формулирането на финансите не е възможно без характеризиране на държавната икономика (сектор) и на произвежданите публични блага. Държавния сектор и произвежданите от него публични блага пораждат система от парични потоци в стопанството. Те, от своя страна,могат да се обособят като:
 • Теоритични основи на финансите. Държавата като първопричина за финансите

  Действащ принцип при бюджета е до края на бюджетната година всички планирани приходи трябва да се съберат и всички предвидени разходи да се изпълнят.  Бюджетът не трябва да бъде съпровождан с бюджетен дефицит, т.е. приходите трябва да покрият разходите.
 • Финансов анализ

  Теоретическата същност на анлаиза намира израз в : разчленяването – дава възможност  да се проникне в дълбочината на изучавания ик обект, да се опознае неговата същност, строеж и въз основа на това да се разкрие ролята и значението на вс ел в цялото. Аналитично – разчленяването на цялото е в съответствие с неговите особености и спец черти по точно установени признаци с цел да се разкрият закономерностите. Изучаването на ик процеси не се изчерпва само с анализ. Различен е изходния пункт, ко позволява да се изучава същността на процесите и явленията. За изучаване на общото е необходимо отделните части да се изучат в единство и да се изследва взаимната връзка м/у тях.
 • Характеристика на парите

  При това просто разменно съотношение, което е характерно за всяко стоково производство стоката А изразява стойността си в потребителната стойност на стоката Б. При актът на покупко-продажбата, която е под формата “стока-стока” /С-С/, стоката Б е еквивалент на стоката А. Стоката, чиято потребителна стойност служи за измерване на стойността на друга или други стоки изпълнява ролята на еквивалент.
 • Данъци и данъчна политика

  Създаденият в нея брутен вътрешен продукт е фактическият източник на данъчните очисления. От този продукт се образуват първичните доходи на всички участници в обществото. Това са работната заплата, печалбата, доходите. Формирането на тези парични доходи не е окончателно, а процесът на преразпределение не е завършил, този процес продължава с разпределение на тези доходи, с които в полза на държавата се очисляват данъците от работната заплата, печалбата и т.н. Тези очисления формират между 80% - 90% от бюджетните приходи
 • Особености на финансовите услуги

  Финансовите услуги се съпътстват от значими рискове в т.ч. категорията на пазарните рискове (валутни, рискове от промяна в цените на благородните метали, от промяна на борсовите индикатори), кредитни, операционални (за застраховането по Базел 2), рискове от несъвършенства в АТМ м-та, от злоупотреби, недобросъвестност, стрес рискове, рискове срещу репутацията на финансовата институция и др.
 • Бюджет и бюджетна система

  Формирането на бюджетната система зависи от редица системообразуващи фактори. Основен системообразуващ фактор на бюджетна система са държавата и общината като институции. Друг системообразуващ фактор е и административно-териториалното деление на страната. Системообразуващи фактори на бюджетната система са принципите на нейното изграждане. Елементи на бюджетната система.
 • Управление на риска

  Срещаме ситуацията несигурност. Но тъй като познаваме бизнеса си, все пак може да стъпим върху досега известни равнища на пазарните индикатори, да ги приемем като benchmark, като референтни и в края на един цикъл да ги сравним и да установим въпросния performance. Естествено е, че има отклонения, но когато изготвяме прогнозите, извършваме правилна работна хипотеза. Тя се противопоставя с влиянието на случайни фактори. Това е първия смисъл, в който една ситуация се определя като несигурна. Тя е несигурна, когато реализацията на външните фактори се разглежда с работната хипотеза, а именно като резултат от проявлението на един или друг случен процес.
 • Същност и знчение на бюджета

  Целия бюджетен процес дава възможност на Правителството  да разпределя наличните ресурси съобразно стратегическите си цели и приоритети,да поддържа ефективен фискален контрол и планира  в средносрочен аспект,да изпълни законовите срокове относно планирането,съставянето,изпълнението и отчитането на бюджета.Да извършва разходи и да събира приходи с одобрението на Народното събрание