Procheti.com

Файлове от Финанси

Общо 78
Обществени науки
 • Методика и алгоритъм на финансовия контрол

  Това изисква висока организираност, комуникативност, адаптивност и квалификация от страна на органите за финансов контрол. Трябва да се отбележе важното обстоятелство, че финансовият контрол е относително, а не абсолютно независимо. В някаква степен финансовите контролни органи се съобразяват с интересите, изискванията и условията, които са им поставени от организациите и институциите, назначили и избрали финансовите контролни органи. Това естествено намалява ефекта на оказваното въздействие. Проблемът в настоящия момент е да се увеличи субективното влияние върху органите на финансовия контрол.
 • ВЪВЕДЕНИЕ ВЪВ ФИНАНСИТЕ

  Паричен пазар-на него се търгува с финансови инструменти със срок до 1 година, като към тях спадат: Краткосрочни банкови кредити Държавни ценни книжа Полици *Капиталов пазар-търгува се със финансови инструменти със срок над 1 година, към тях спадат:
 • Финансов контрол

  законосъобразността характеризира главната цел на контрола – да удостоверява, че контролираната дейност протича в съответствие с възприетите и установени норми и правила за поведение. Водещо значение има законосъобразността и само при нейното наличие може да се прояви целесъобразността, която от своя страна означава да се удостовери, че проверяваната дейност протича икономично, ефективно и ефикасно. Принципът за законосъобразност на проверяваната дейност намира приложение във всички контролни системи и дейности, отразен е във всички нормативни актове за контрола. Често се свързва и изразява и като “достоверно, честно и вярно представяне на извършената дейност”, което означава, че контролната дейност отговаря на общите и специфичните правни норми.
 • Общински финанси

  Смесени публични блага при които индивидът на може да бъде изключен от потреблението , но те са конкурентни в същия този процес се доближават до чистите публични блага – дотолкова до колкото обикновено обществото притежава права на собственост върху тях – минералните извори , планинските местности, резерватите, плажната ивица.
 • Финанси и финансова политика

  Финансите възникват като понятие и се утвърждават като наука във връзка паричните сделки на държавата. По тази причина формулирането на финансите не е възможно без характеризиране на държавната икономика (сектор) и на произвежданите публични блага. Държавния сектор и произвежданите от него публични блага пораждат система от парични потоци в стопанството. Те, от своя страна,могат да се обособят като:
 • Теоритични основи на финансите. Държавата като първопричина за финансите

  Действащ принцип при бюджета е до края на бюджетната година всички планирани приходи трябва да се съберат и всички предвидени разходи да се изпълнят.  Бюджетът не трябва да бъде съпровождан с бюджетен дефицит, т.е. приходите трябва да покрият разходите.
 • Финансов анализ

  Теоретическата същност на анлаиза намира израз в : разчленяването – дава възможност  да се проникне в дълбочината на изучавания ик обект, да се опознае неговата същност, строеж и въз основа на това да се разкрие ролята и значението на вс ел в цялото. Аналитично – разчленяването на цялото е в съответствие с неговите особености и спец черти по точно установени признаци с цел да се разкрият закономерностите. Изучаването на ик процеси не се изчерпва само с анализ. Различен е изходния пункт, ко позволява да се изучава същността на процесите и явленията. За изучаване на общото е необходимо отделните части да се изучат в единство и да се изследва взаимната връзка м/у тях.
 • Характеристика на парите

  При това просто разменно съотношение, което е характерно за всяко стоково производство стоката А изразява стойността си в потребителната стойност на стоката Б. При актът на покупко-продажбата, която е под формата “стока-стока” /С-С/, стоката Б е еквивалент на стоката А. Стоката, чиято потребителна стойност служи за измерване на стойността на друга или други стоки изпълнява ролята на еквивалент.
 • Данъци и данъчна политика

  Създаденият в нея брутен вътрешен продукт е фактическият източник на данъчните очисления. От този продукт се образуват първичните доходи на всички участници в обществото. Това са работната заплата, печалбата, доходите. Формирането на тези парични доходи не е окончателно, а процесът на преразпределение не е завършил, този процес продължава с разпределение на тези доходи, с които в полза на държавата се очисляват данъците от работната заплата, печалбата и т.н. Тези очисления формират между 80% - 90% от бюджетните приходи
 • Особености на финансовите услуги

  Финансовите услуги се съпътстват от значими рискове в т.ч. категорията на пазарните рискове (валутни, рискове от промяна в цените на благородните метали, от промяна на борсовите индикатори), кредитни, операционални (за застраховането по Базел 2), рискове от несъвършенства в АТМ м-та, от злоупотреби, недобросъвестност, стрес рискове, рискове срещу репутацията на финансовата институция и др.