Procheti.com

Философия и комуникативна култура (Аспекти на философията като коминукацията)

Обществени науки
Курсови работи | Философия |
Свали
Брой страници : 13

При по-голямото усложняване на човешката културна дейност и нейните произведения се е стигнало и до по-голяма дифернциация в проявите на философията. А доколкото творчеството и продуктите на отделни философски школи и направления имат различен обществен престиж, станала е и естествена тенденцията някои значения на „философията” да поглъщат други. Така се е стигнало например до нейното разделяне, а понякога и противопоставяне на „материализъм” и „идеализъм”; „номинализъм” и „реализъм”; „емпиризъм” и „рационализъм”; „диалектика” и „недиалектика” и др., както и до явния стремеж на една от от проявите да се отъждестви с фолософията изобщо. И днес не липсват философи и философстващи теолози и културолози, които считат себе си за интелектуален елит, защото познават и се позовават на авторитети като Августин, Кант, Хегел, Маркс, Бердяев, Попър и т.н.