Procheti.com

Файлове от Философия

Общо 26
Обществени науки
 • Увод в Философията

  Този философски период се разделя на три основни етапа: през Ранните Средни векове(до 12 век) във Латинския Запад,когато са запазени и култивирани произведенията на едни от най-големите гении на Античността, Аристотел и Платон;Ислямския период обхващащ 7 до 12 век,през който се превеждат древни философи,коментари,изясняване и тълкуване на тяхната работа;Третия етап обхваща 12,13 и 14 век в Латинския Запад,през който са направени едни от най-големите открития във философия на религиите,логика и метафизика,също са възтановили голяма част от древната философия.
 • Философия и комуникативна култура (Аспекти на философията като коминукацията)

  При по-голямото усложняване на човешката културна дейност и нейните произведения се е стигнало и до по-голяма дифернциация в проявите на философията. А доколкото творчеството и продуктите на отделни философски школи и направления имат различен обществен престиж, станала е и естествена тенденцията някои значения на „философията” да поглъщат други. Така се е стигнало например до нейното разделяне, а понякога и противопоставяне на „материализъм” и „идеализъм”; „номинализъм” и „реализъм”; „емпиризъм” и „рационализъм”; „диалектика” и „недиалектика” и др., както и до явния стремеж на една от от проявите да се отъждестви с фолософията изобщо. И днес не липсват философи и философстващи теолози и културолози, които считат себе си за интелектуален елит, защото познават и се позовават на авторитети като Августин, Кант, Хегел, Маркс, Бердяев, Попър и т.н.
 • ДОКЛАД По романа на Владимир Набоков: “Лолита”

  Така авторът на романа “Лолита” - Владимир Набоков ни запознава с главния си герой в творбата Хумберт, разкривайки неговата болка от загубата на любовта в детството. След смъртта на любимата си Анабела, отровата от раната остава в сърцето на нашия герой, той става роб на чувствата си. Споменът се превръща в идеал към търсене на изгубеното. Когато среща за пръв път малката Долорес, в съзнанието на Хумберт се въплащава стремеж към сглобяването на счупеното огледало на споделената любов, в което огледало той вижда не просто едно момиче, а олицетворение на красивото минало.
 • Геронтопсихологията

  То води след себе си обедняване на населението и намаляжане на финансовите ресурси. С нарастване на възрастта нуждите на старите хора от медицинско обслужване и социална закрила се увеличават. Това се дължи на п-високата заболеваемост, загубата на физически сили, отчуждението и липсата на активна комуникация. Мноог от възрастните хора са изправени пред самота и изолация, което подпомага развитието на психически проблеми. Старите хора са оснвноя контингент на службите за социални грижи.
 • Големи структури на ЦНС – структура и функция

  Първата е свързана с приемането и провеждането на слуховите усещания от охлюва на вътрешното ухо, а втората провежда нервните импулси от преддверието на вътрешното ухо, които са свързани с контрола, регулацията на положението и движенията на тялото.) Патологични изменения – нарушена трофика – хранене, както и прекъсвания на пътищата и нервите от различен произход водят до промени в инервираните от съответните нервни зони. Напр. при засягане на n.facialis след излизнето му от черепната кухина се наблюдава едностранна паралиа на лицевата мускулатура, ако патологията е по пътя от ядрата до мястото, където нервът напуска понса, се наблюдава частична възможност за движенеи на лицевите мускули, поради прекръстосване на влакна от лявата и дясната половина – болният може да сбърчи челото
 • Философския принос на Кант

  Особено отрицателно отношение Кант има към емоционалните подбуди, които могат да стимулират нравственото поведение. Такива подбуди, според него, нямат нравствен смисъл и даже, когато не влизат в противоречие с повелите на категорическия императив, не могат да бъдат основа за изпълнение на нравствения дълг. Единствено категорическият императив, лишен от всякакви емоционални фактори като чиста и абстрактна по­веля на чистия практически разум, може да съдейства за пълноценното изпълнение на нравствения дълг и за високото нравствено поведение на хората
 • Философската система на Бъркли

  В тази ограничена област (в метафизиката), след като веднъж бил намерен принципа на Галилей, следвало да се започне от начало и да се даде всъщност една нова теория: в общите философски учения силата и правото на традицията били твърде големи, за да могат да бъдат оставени настрана. Тази разлика важала още и при деликатното отношение към религиозните понятия. Изследването на природата можело да се изолира абсолютно от теологията и да се отнесе напълно индеферентно към нея: чрез понятието за
 • Философията на Конфуций

  За разкриването и анализирането на културния живот в Древен Китай огромно значение има религиозно-философската система на Конфуций, изградена на базата на съществуващите древни школи на писари и гадатели. За личността на Конфуций са запазени само незначителни сведения. Но онова, което е известно за него, до такава степен е свързано с реалния бит, че ни кара да допускаме съществуването на конкретен писател, който е ръководил отделна религиозно-философска и социалнополитическа школа. Според древните китайски летописи, съдържащи хронологични таблици, Конфуций живее през VI - V в. пр. н. е. (по традиционната китайска хронология от 557 - 479 г. пр. н. е.).
 • Философията на Джон Лок

  В критиката си срещу основните принципи на рацио­нализма Джон Лок има предвид изключително Рене Декарт.  Срещу основната теза на рационализма, че истинното значение за нещата идва не от сетивния опит, а от присъщите на съзнанието вродени (доопитно дадени) принципи и идеи, Джон Лок противопостави най-прости, най-близки до ума възражения. “Опит върху човешкия разум” пръв в дългата история на философията с безспорна яснота, категоричност и последователност разкрива логическата несъстоятелност на рационализма.
 • Философия и наука

  Народната религия се свела до външна традиция, така че индивидът се чувствал самотен, облегнат сам на себе си. Така житейската мъдрост станала основен проблем в елинистичната философия, а стесняването на философската проблемна позиция, която Сократ и след него циниците и киренайската софистика учредили, станало сега обща характерна черта. Това не означава, че в тази философия липсват теоретични учения с техните преплетени противоположности, но тук те не са породени от първоначалния интерес към самите тях, а важат само като приложение за целите на житейската мъдрост.