Procheti.com

Файлове от Философия

Общо 23
Обществени науки
  • Философия - Работа върху фундаменталната култура

    Законът е същност на типове връзки. Но същността е специ­фич­на необходимост. От своя страна необходимостта е неизбежното или преобладаващо общо. Следователно можем да кажем, че законът е неиз­бежното или преобладаващо общо в типове връзки. Но общото е тъж­дество, сходство или подобие. Така че закона можем да определим като специфично тъждество, сходство или подобие на типове връзки. Пове­чето определения, които ще срещнете в учебниците, се поддават на по­добен категориален анализ. И този анализ позволява да разберем как са получени тези определения. И да заменим механичното наизустяване с раз­биране.
  • Философията като наука

    Философията в антична Гърция Човекът е гражданин, а не поданник.Полис- град-държава; В античната Философия се очертават 4 периода -пърия обхваща 6в.и първата полвина на 5в.пр.Хр.-втория-5-4в.пр.хр.;третия-елинистическия-3-1в.пр.хр.и четвъртия период е философската мисъл в Рим и през късната античност.Тези периоди съответстват сразвитието на обществото. Йонийска Философия-в този период се отвърждава робовладелския строй.Обособяват се два центъра на философската мисъл.на изток в Йония с център полисите Милет и Ефес.В тях работят  Талес,Анаксимандър,Анаксимен и Хераклит.      Италийска философия във Велика Гърция,Южна Италия и Сицилия.Работят две философски школи-питагорийска и елейска. На границата на 7 и 6в.пр.хр живеятпървите седем мъдреци на древна Гърция- Талес,Солон,Периандър,Клеобул,Хилон,Биант,Питак.Дейността на мъдреците спомага за освобождаването на древногръцкия дух от зависимостта му от митологията и го насочва рационалистическото осмисляне на действителността Талес – роден в Милет – най-богатия търговец; първия търговец в Европа; На него се гледа като на всестранно образован човеки универсалин ум.Откривател на значими научни факти и истини.Древните писатели го наричат първия философ,математик;астроном-въвежда календара,откриво че годината е с 365 дни; Малката мечка; височината на пирамидите;предсказва слънчевото затъмнение. *Първооснова на всичко е водата-определя я като всеобщ реален принцип– земята е плосък диск, който плува върху водата като кораб в бурно море. *Въвежда философския смисъл на понятието „начало”.
  • Философията на живота

    Централно понятие – живота. Основната проява на живота е стремежът, желанието, волята за власт – победата над другия. Борбата в живота се осъществява от две сили – активните, които утвърждават живота и реактивните, които го разрушават и му пречат; Основни прояви на борбата между двете сили: В природата – светът е един безкраен кръговрат и всичко се завръща в първоначалната си форма. Активните сил утвърждават жизненото, а реактивните пречат на завръщането; В обществото – различават се три исторически епохи: Епоха на естествения ред на ценностите – Древна Гърция и Рим; Епоха на робския бунт в морала – Средновековието с победата на Христянството, което Ницше смята за реактивна сила; Епоха на победа на активните сили – на доброто над злото. Тържество на свръхчовека, който се съотнася към човека както човекът към маймуната и е тържество на волята за власт – Ренесанс и Просвещение; Разликите в света – в света има два вида хора: активни – силни, знаещи, можещи, градивни и реактивни – слаби и неспособни. Съответно за тези хора са характерни два типа морал: на господарите и на робите. Добро е това, което произтича от волята за власт, а зли е всичко, което произлиза от слабостта. Лайтмотивът във философията на Ницше – слабото трябва да умре;