Procheti.com

Файлове от Европейска интеграция

Общо 54
Обществени науки
 • Политика на ЕС в областта на енергетиката и околната среда

  Поради свойте ограничени енергийни резерви, Европа трябва да внася повече от половината от своята енергия. Цената на енергията зависи от ситуацията на световните пазари и Съюзът трябва да се съобразява с нея. Единственията начин да намалим разходите си е да намалин потреблението, което изглежда логично, но дали е възможно. Всъщност да, възможно е, но са необходими по- добро потребление и по- висока ефективност. Енергийната ефективност е сред основните цели на Европейският съюз за 2020г. Решението на европейските лидери е икономия на 1/5 от енергията, която е предвидена за потребление отсега до 2020г.
 • Кохезионна политика на Европейския съюз за новия програмен период 2013 – 2020 г.

  Основната цел на провежданата регионална политика е да се постигне „сближаване“ на съществуващите над 270 региони на територията на Европейския Съюз. За да обвърже по-тясно политиката по сближаване със стратегия Европа 2020, Брюксел я концентрира върху по-малко приоритети и предвижда по-стриктен контрол на изпълнението. Целта е финансираните по тази линия проекти да допринесат максимално за икономическото, териториално и социално сближаване и да подпомогнат в най-голяма степен икономическия растеж и създаването на нови работни места.
 • 1. ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ И ЕВРОПЕЙЗАЦИЯ НА ПА. НЕОБХОДИМОСТ ОТ ОПОЗНАВАНЕТО НА ПА В ДРУГИ СТРАНИ

  2. Еднаквост или подобие на проблемите, които съществуват в различните страни, а от там нарастване на въпросите, които се обсъждат в международен план и на международни срещи. Затова върху администрацията оказват и проблеми като борбата с тероризма и трафика на хора, проблеми от демографско естество, проблеми свързани с опазването на околната среда и изграждането на нови административни технологии.
 • структурните фондове в Европейския съюз

  Темата е актуална и е от полза за всеки съвременен европеец, тъй като се засягат принципите на солидарността и конкурентоспособността. Регионалната политика на Европейския съюз има за цел сближаване между страните-членки и се основава именно на принципа на солидарността, доколкото част от бюджета на Общността се насочва към по-слабо развитите региони и социални групи. Структурните фондове са основни финансови инструменти на политиката за сближаване на ЕС. Разполагайки с около една трета от бюджета на ЕС, политиката за сближаване е едно от най-ярките реални проявления на солидарността между страните членки.
 • ЮИЕ В ОБЩАТА ВЪНШНА И ОТБРАНИТЕЛНА ПОЛИТИКА НА ЕС. ПОВИШАВАНЕ РОЛЯТА НА ЕС ЗА ПОДДЪРЖАНЕ СТАБИЛНОСТТА В РЕГИОНА

  Тази промяна се дължи основно на декларираната в Маастрихтския договор от 1992 г. цел за реализирането на обща политика на ЕС в тази област. Практическото реализиране на този процес не стана лесно и бързо. Като сериозен недостатък в ЕС бе оценена неспособността на страните членки да предотвартят конфликтното разпадане на бивша Югославия. Това обстоятелство допълнително ги подтикна към ускоряване координирането на провежданата от тях политика в тази област.
 • ИСТОРИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

  Европейският съюз не е федерация като Съединените щати или Русия. Нито пък е просто организация за сътрудничество между правителствата като Организацията на Обединените нации. Съюзът фактически е единствен по рода си. Той представлява уникална в световната история политическа система. Страните, които съставляват Европейския съюз (или страните-членки), споделят своя суверенитет, за да получат сила и световно влияние, каквито нито една от тях поотделно не би могла да има.
 • Харта на основните права. Изготвяне. Харта на основните права като междуинституционално споразумение (2000 – 2009).

  В контекста на отрицателното становище на СЕО относно евентуално присъединяване на ЕО към ЕКПЧ и с оглед на това, че Протокол № 14 към ЕКПЧ още не е влязъл в сила, става ясно, че ЕО едва ли ще се присъедини към системата на Конвенцията в обозримо бъдеще. Това кара ДЧ да се ориентират към изработването на собствен каталог на основните права на човека в правния ред на ЕС. Хартата е изработена от нов за Общността орган – т.нар. Конвент и приета от Европейския съвет в Ница през декември 2000г.
 • Европейска интеграция

  Формиране на 2 типа свет.стоп.(противоположно) става причина както за прекратяване на хедомонията на свет.капиталистическо стоп.,така и за отдръпване на проблемите на свет.стоп.изобщо.В периода от 50-те год.на миналия век до 90-те год.може да бъде охарактеризиран като период на съревнование между двете стоп.с-ми за щастие с мирни средства. Против упорството и конфронтацията м/у 2 стоп.с-ми п/з целия този период от време не позволява да се акцентира в/у общите глобални проблеми на света , който показват че свет.стоп.никога не се е разпадало а съвсем съзнателно е разделено на 2 по политико-идеологическо съображение.
 • Анализ на Административно-Териториално Устройство на страни в Европа

  Освен тях Исландия и Люксембург условно може да се определят, че са с едностепенна структура. Посоченото административно-териториално устройство не е идентично в редица сличаи със съществуващите и реално функциониращи нива на местно и регионално самоуправление. Така например висшите йерархични нива в някой страни могат да се разглеждат по-скоро като национални структури, независимо ,че реализират регионалната политика на държавата като австия, Германия, Испания, Белгия. В други страни определени структурни нива са органи на децентрализираната държавна администарция.
 • (Не) членството на Великобритания в ЕС

  През 1967 г. Великобритания, Дания, Ирландия и Норвегия отново подновяват своите опити за членство в ЕИО, но генерал Шарл де Гол отново налага вето и спира техните кандидатури. Оставайки в очакване на по-добри времена, някои от тези държави като Норвегия, например, започват да разглеждат и други възможности,включително възможността за северно сътрудничество. Одисеята на четирите държави по пътя и към членството в Европейските общности приключва успешно едва след оставката на френския президент Шарл де Гол през 1969 г.