Procheti.com

Файлове от Европейска интеграция

Общо 5
Обществени науки
 • Понятиен апарат по евроинтеграция

  Политическа интеграция - чрез нея се определя степента, до която отговорността за отделни политики се прехвърля на по-високо равнище на управление или се упражнява съвместно, или координирано от пове - че от едно равнище на управление ( на ниво на Общността или съв - местно Общността и националните държави ) ;
 • Oбновената лисабонска стратегия в действие

  Държавите-членки следва да оползотворяват възможностите, които предлагат регионалните и социалните фондове на ЕС, в подкрепа на регионални иновационни стратегии.Комисята предлага и създаването на Европейски технологичен институт в ролята му на притегателен център за иновативност.  Лансира се и идеята за нова инициатива, а именно: „Европейско информационно общество”.
 • Устойчиво развитие на регионите

  Глобализацията може да се определи и като намаление на международните бариери за правене на бизнес и взаимодействие с хора от други нации. Проявява се в интеграция на пазарите за стоки, услуги, технологии, идеи, труд, като се намаляват разликите в цените за реализация и цените на производствените фактори. Намаляването на разходите за транспорт, огромното намаление на комуникационните и информационни цени, и премахването на митническите и немитнически бариери в търговията със стоки, услуги, финансов капитал и труд има синергиен ефект и води до увеличаване на глобализацията. Глобализира се производството и търговията не само със стоки, но и със услуги. При това, бизнесът за услуги през последните години расте с много по-бързи темпове, отколкото този с промишлена продукция
 • Въведение в европейската интеграция

         Този институционален триъгълник произвежда политики и закони (директиви, регламенти, препоръки и решения), които се прилагат в целия ЕС. Правилата и процедурите, които спазват институциите са определени в договори подписани от президентите и мин.-предстедателите на страните-членки и ратифицирани от националните им парламенти.
 • Европейска Икономическа интеграция - въведение, компетентност и нужди от познание

  Настоящата лекция е съсредоточен върху, една твърде пренебрегвана нужда от познаване на логиката на интервенциите на ниво програма и по-конкретно на ниво мярка. Специалистите с опит в програмиране на структурните фондове знаят, че наистина конкретните, ясни решения се вземат на ниво мярка. Това е изключително вярно за страни като България, където мерките на структурните фондове подкрепят дейности, които преди това не са получавали никаква или твърде малка обществена финансова подкрепа. При това положение не съществува предишен опит, от който да се ръководи разработването/проектирането на мерки. Задачата да се проектират мерки е трудна – твърде малко хора имат уменията да се заемат с това.