Procheti.com

Файлове от Етика

Общо 1
Обществени науки
  • Административна култура

    . Връзката м/у кул. и ет. е забелязана още от античността. Те са философски пон., многопластови и сложни. За тях няма изчерпателно определение. Мол дава следното определение – кул. е интелектуалният аспект на изкуствената среда която чов.създава в продължение на соц. жив. Тя се схваща като създадено и натрупано богатство. Всичко което се отнася до кул. е творение на чов. разум и ръце следствие и резултат на материалната и духовна дейност. Има връзка м/у културата и цивилизацията. Те често се смесват и се използват като синоними.  За първи път през 18в. в едно произведение на Хердер се споменава пон. кул.. в англ. и фр. ез. цивилизац. е по-стара от кул. кул. се схваща като определен етап от разв. на цивилиз. Шпенглер пише че кул. има затворен цикъл на съществуване последният етап на който е цивилиз. Извода е че кул. и морала дават ценностно съдържание на цивил. Моралът е съвкупност от норми на обществено въздействие и уреждане на общ. взаимоотнош. Той има общочов. основа, защитава об-то но осигурява и самозащита на индивида от об-то. гл. му функция е регулативна но има и възпитателна ф-я. Той е сходен и с обичая. При обичая обаче имаме готов модел на поведение – постъпваш както всички. Що е етика – при др. гърци етиката е била едно цяло с  общата философия и правото.