Procheti.com

"Етапи в усвояването на езика"

Обществени науки
Реферати | Български език |
Свали
Брой страници : 17

Речта е специфична за човешката дейност, чрез която се изразяват мисли, чувства като се използват езикови средства – звукове, думи и изречения. В лингвистиката езикът е система от материални единици, които се реализират в речевата дейност. Езикът е съвкупност и система от знакови единици на общуването в техния извлечен и абстрактен вид от езиковия материал, в тяхната комуникативна готовност, езикът това е знаков механизъм на общуването. С понятието езикова култура се разглежда като наличие на достатъчен обем от знания за езиковата система и за правилата за използване на езикови единици и то на степен, която осигурява, правилност на речта според книжовните норми.