Procheti.com

Файлове от Електротехника

Общо 6
Обществени науки
 • Елементи на електрическите вериги

  Газовете при определени условия също се характеризират с наличието на носители на електрически заряди. Полупроводниците, също е среда. Зависимостта на тока от напрежението е най-проста при металите. Под действието на полето свободиите електрони започват да се движат ориентирано и по своя път изпитват съпротивлението на атомите на метала, като се удрят в тях, а също и помежду си.   
 • Алармена централа Atlas

  Нулиране чрез изключване на захранването. Ако е разрешено такова нулиране, сложете нулиращия джъмпер, изключете захранването (основното и акумулатора). Възстановете захранването и махнете нулиращия джъмпер.
 • Структура на кабелните разпределителни мрежи

  При първото поколение, кабелната телевизионна мрежа е била като обща антена за приемането на ефирните телевизии, обслужваща цели жилищни райони. Второто поколение на кабелните мрежи освен  ефирните канали се предават и канали от месни студия. При третото поколение на кабелните мрежи се изгражда обратната връзка с абоната,като се позволява на абоната да ползва интерактивни услуги. Двупосочната мрежа е с прав и обратен канал. Правият канал е широколентов и по него се подава сигнал от главната станция, а обратния канал е теснолентов и по него се подава информация от всеки абонат към главната станция.
 • Високоскоростни услуги в мобилните клетъчни мрежи

  Тази структура изисква възможност от страна  на мрежата и на мобилния телефон, да могат да обработват и мултиплексират данните в серии, които да се предават чрез n канала. Тези n канала, използвани в една HSCSD конфигурация от гледна точка  на мрежата се управляват като една радио връзка. Това налага промяна функционалността на подсистемата на базовите станции. По Аbis интерфейса n-те канала все още се предават по отделно, докато в А интерфейса те се мултиплексират в един PCM канал, 64 kbit/s. При желание от страна на потребителя да използва мрежата, абонатът посочва максималния брой канали, които може да поддържа, желания начин на кодиране както и скоростта във фиксираната част на мрежата. За непрозрачните HSCSD връзки, освен желаната скорост се посочва и необходимите мрежови ресурси. Ако потребителят би искал да използва или да промени максималния брой TCH/F и/или използваната честотна лента по време на разговор, той изрично го заявява в заявката. Всички тези параметри се използват от мрежата, за да се осигури подходяща HSCSD връзка.
 • Електрическо поле. Интензитет на ел. поле. Теорема на ГАУС

  Когато физ.св-ва във всички обемни еле менти на разгл.среда са еднакви-казваме, че тя е еднородна.Ако във всички направ-ления във всеки обемен елемент средата притежава еднакви св-ва - се нарича изо-тропна,а ако притежава различни св-ва се нарича анизотропна.   В твърдите тела разрешените ст-ти на енергията на електрона  образуват почти непрекъсн.области или зони,състоящи се от голям брой нива,разположени на около 10    eV едно от друго.    Разрешените зони съответстват на енер-гетичните нива на електрона в изолирания атом.В идеален кристал разр.зони може да са разделени една от друга с интервал ∆W от ст-ти на енергия,която електрона немо-же да притежава.Тази област се нарича забранена зона.   Разреш.зона,в която при 0 К V-ки енер-гийни нива са свободни, т.е. липсват електр. в нея, се нарича свободна.Свобод-на зона, на нивата на която при възбуж-дане може да се намират електр. в пп-те, се нарича зона на проводимост. Под шири на на забр.зона  ΔЕ се разбира разлик. м/у Ес и  Еv ,т.е.ΔЕ = Ес–Еv,където Еv  е дъно на зоната на пров.,а  Ес  таван на вал.зона.
 • Магнитно поле. Магнитна индукция

  Под действие на магнитното поле пре-дизвикано от тока  i  протичащ в боби-ната тялото се намагнитва.Сумата от елементарните токове,обхващащи ли-нията АmВ = 0.    Намагнитеността на в-вата по стой-ност е числено =  на сумата на елемен-тарните токове,обхващащи 1-ца дължи-на от линията прекарана през дадена точка в такава посока,че тази сума да бъде най-голяма.Векторът М има съ-щата посока,която е свързана с посо-ката на елемнтарните токове по прави-лото на свитите пръсти на дясната ръка За произволна посока на отреза dl има-ме di / dl = M.cosα.l, където α  е  <   м/у посоката на вектора М и  + посока на допирателната Т към линията АmВ в разглежданата точка К.=> сумата от елементарните токове обхващащи цялата линия АmВ има ст-ст: