Procheti.com

Файлове от Електроника

Общо 26
Обществени науки
 • Експлоатационна надеждност на захранващи източници за индукционни технологии

  Достоверни резултати за надеждността на захранващи източници за индукционни технологии се получават при изследването на експлоатационната надеждност. За нейното определяне се създават база данни за електрически и топлинни режими при конкретни експлоатационни условия. За анализа на експлоатационната надеждност се прилагат два метода – по заместваща схема и по „Дърво на отказите”. При захранващи източници с мощност до 10kVA експлоатационната надеждност се определя по заместваща схема. За такива с мощност по – голяма от 10kVA, където функционалната връзка по надеждност между елементите е сложна, следва да се прилага метода по „Дърво на отказите”.
 • Основни понятия и принципи на електроакустиката

  Аудиокасетата и аудиокомпактдиска  са широко застъпени и в последно време се налагат миникасети и минидискове .За целите на обучението засега е най-подходящ касетофона поради функционалните си възможности за многократно записване. Плейърите за компактдиск осигуряват присъщото на носителя много високо качество при изключителна гъвкавост и безинертностнатърсенето и възпроизвеждането на на всеки желан фрагмент.
 • Магнитно поле и електрически ток

  Магнитният компас е навигационен инструмент за определяне на посоките на света. Състои се от свободно въртяща се магнитна стрелка, която се ориентира в посока север-юг под влияние на земното магнитно поле. Единият край на стрелката сочи Северния магнитен полюс, който не съвпада със земния Северен географски полюс. Противоположният край сочи Южния магнитен полюс, който аналогично не съвпада с Южния полюс.
 • Генератор – същност

  Схема на генератор – ПТИ – постояннотоков източник; АНЕ – активен нелинеен елемент; ЧОВ – честотно-определяща верига; ВОВ – верига за обратни връзки. Ролята на АНЕ е да осигурява периодично постъпване на енергия от ПТИ и да ограничава амплитудата на генерираните трептения. Той може да бъде двуполюсник триполюсник многополюсник. Във ВОВ задължително се вкл верига за ПОВ като понякога може да има и верига за ООВ с цел да се подобри формата на генерираните трепт и да се стабилизира работата на активния елемент. При това ПОВ трябва да преобладава над ООВ
 • Електрически изчисления и избор на стандартни стойности

  Изчислява се съставният транзистор Т1-Т2 управлявяни от интегралната схема LM723. Определям защитата по ток да се задейства при Iогр.=2,5А. Определя се необходимия статичен коефицент на съставният транзистор за постигане на изходния ток на LM723 Iис<10mA.
 • Дискретизиране на непрекъснати сигнали

  Преобразуването на непрекъснатите сигнали в дискретни е известно като квантоване. Сигналите могат да бъдат квантовани по различни параметри – по ниво, по време или едновременно по ниво и време.
 • Датчици

  Датчик (детектор,  начален измерител,  непосредствен преобразувател, подавач) се нарича устройство, което преобразува каква да е входна физическа ( неелектрическа) величина х в изходна електрическа  величина у  (изменение  на  ток,   напрежение,  фаза,  честота  или  други електрически параметри) във вид, удобен за обработка на информацията (усилване,  пренасяне, преобразуване и логическа обработка).
 • Цифров волтметър със светодиодна индикация

  Тази интегрална схема включва в себе си 40 пина, навсякъде по схемата, необходими за конвертиране на аналоговия сигнал в цифров и може да управлява четири седемсегментни светодиодни индикатори директно. Схемите, изградени в интегралната схема са  аналогово-цифров преубразовател, компаратор, тактов генератор, декодер и схема за управление на светодиодната индикация. Схемата, която е представена тук може да покаже всяко ниво на постоянното напрежение в диапазона от 0 до 1999 волта.
 • Цифрово форматиране на псевдослучайни сигнали и шум

  С увеличаването на изискванията в мобилните комуникации, навигацията и още много други сфери на радиокомуникациите възниква нуждата от изполването на ефективни методи за подобряване качеството на предаването. Един от методите е свързан с използването на модулация с разширяване на спектъра на предавания сигнал, което именно се осъществява, чрез псевдослучайни последователности. За целите на кодирането на данните се използва рандомизиция – това е умножаване на предаваните данни с псевдослучайна последователност. Псевдослучайните последователности намират приложение и в системите за глобално позициониране GPS, за далечни космически радиовръзки, в измервателната техника за генериране на шум и много други насоки.
 • Цифрово-аналогови и аналогово-цифрови преобразуватели

  Преобразуването на сигналите - от аналогова в дискретна форма и обратно е особено важен и много често използуван процес в съвременната електронна, изчислителна и комуникационна техника. Съвременният подход за качествена обработка на аналоговите сигнали е чрез преобразуването им цифрови, цифрова обработка и обратно преобразуване в аналогова форма