Procheti.com

Файлове от Екология

Общо 71
Обществени науки
 • Замърсяване на въздуха

  В България основни замърсители на атмосферния въздух са прахът, серният двуокис, азотните окиси и оловните аерозоли. За някои региони в страната към тях трябва да се причислят и амоняк, фенол, сероводород и др. Основните замърсители са разгледани поотделно. На замърсяването на въздуха в София се обръща особено внимание, защото гъстотата на населението на града е най- голяма и в него е съсредоточена голяма част от промишлеността на страната. Освен това столицата разполага с по- добре развита мрежа за контрол на качеството на въздуха
 • Източници на замърсяване на атмосферния въздух

  Въглеродните оксиди СО и СО2 съставляват около 52% (по тегло) от всички замърсители на атмосферата.  СО е твърде опасен, тъй като се съединява 210 пъти по лесно от О2 с хемоглобина на кръвта.  Постъпва в атмосферата главно от транспортните средства.  Природните източници дават незначителен принос в посъпленията на СО в атмосферата.  Фоновата  концентрация на СО в чист въдух е средно 0,1 до 0,2 части на милион.  Основният механизъм спомагащ за самоочистването на атмосферата от СО е миграцията на газовете. 
 • Киселинни дъждове

  Серният диоксид се отделя предимно при изгарянето на съдържащи сяра изкопаеми горива, главно въглища, които се използват в енергетиката и в бита. В литосферата сярата се намира под формата на руди, като серен пирит, меден халкопирит. При разграждане на органични съединения съдържащи сяра, тя се отделя в литосферата, атмосферата, хидросферата. Серният диоксид е парлив безцветен газ, който причинява пристъпи на астма и във въздуха образува микроскопични частици и киселини. В атмосферата сярата е под формата на съединения –сероводород, серен диоксид, серен триокис
 • Организация на природоопазващата дейност във “Водно стопанство”ЕАД - Бургас

  Така е и в биргаското дружество  Природо-опазващата дейност е скъпо струвоща дейност и не всяка фирма в България можже да си я позволи имайки предвид кризисният период на икономиката ни от някалко години насам.  Санкцийте все още може да се каже, че са минимални и е по-изгодно икономически, те да се плащат от фирмите  замърсители.  Но с какво се облагодетелствува природата от тези санкций  - недостатъчно и в повечето случай много късно по обективни причини. Така въпросът за природо-опазващата дейност е решен в полза на “Водно стопанство” ЕАД гр. Бургас,  където нахадчивите мениджъри на предприятието прилагат успешно
 • Защитени територии в Южна България

  Един от най-красивите български резервати е “Вълчи дол”. Намира се в Бойник планина, южно от язовир Студения кладенец, край Крумовград. Той е единствен строг резерват в Източните Родопи, като осигурява опазването на една от най-дивите и запазени части. Включва разнообразни местообитания – скали, пасища, храсталаци, букови и дъбови гори. Растителността в резервата е многообразна. По-голямата част от горите са сухолюбиви – от благун, цер, космат дъб. В по-високите части на неголяма площ са разположени мезофилни гори. Храстовата растителност заема големи площи от съобществата на драката, келявият габър, мъждрянът, кленът и червената хвойна.
 • Екологичното самоубийство-Озонова дупка

  Всекидневният жизнен опит може да подпомага, но сам по себе си е недостатъчен за описание и обмисляне на всички възможни последици от научно-техническия прогрес. Не е случайно, че със своята изострена чувствителност писатели и 'артисти' търсят отражението на науката и техниката върху човешката душевност и бит. Типичен пример за такива драматични промени е непрекъснато разрастващата се над Антарктида озонова дупка - следствие от аерозолните производства и непрекъснато увеличаващото се количество въглероден двуокис в атмосферата.
 • Екологично законодателство

  Създаден е специален раздел за управлението на горите. Специални разпоредби с множество ограничения и забрани с цел вземане на мерки срещу безразборното изсичане на горите, В чисто юридически аспект са създадена първата структура свързана непосредствено с опазването на горските ресурси - създава се Горско управление към Мин.на финансите.Горското законодателство претърпява трайно развитие в резултат на многобройните закони - през 1889 , 1897, 1904, 1922 и 1925 г. През 1925 г. е приет последният закон преди републиканската Конституция . С него се създава горска администрация със специален орган Висш горски съвет
 • Екологично самоубийство

  Проникването в извънземните пространства, снабдяването с енергия на милионни градове само чрез нищожно количество уран, изкуствените заместители на човешки органи - това са само някои от хилядите примери за чудесата на съвременната наука и техника. А същевременно тия постижения налагат едни нови норми на лично и социално поведение, нов начин на мислене, а в някои случаи дори и нов начин на емоционално изживяване. Хората от господари на постиженията си постепенно се превръщат в техни роби, задължени да спазват изискванията, които сами са си наложили, защото иначе една злоумишлена проява или малка небрежност могат да костват живота на милиони и дори милиарди хора.
 • Екологичната обстановка в град Суворово

  Община Суворово е бедна на полезни изкопаеми. Установени са известни запаси от варовици, подходящи за пътно строителство. В района на находището са разработени и функционират кариери за трошен камък край гр. Суворово и с. Чернево.
 • Езерни екосистеми в България – разнообразие и проблеми

  От тях глобално застрашени са 12 вида, като най-често среща ни са: къдроглавият пеликан, червеногушата гъска, малкият корморан, белооката потапница, ливадният дърдавец. Седемнадесет от гнездещите видове в Атанасовско езеро, са включени в Червената книга на България. Най-многочислени са саблеклюнът (до 500 гн.дв.), гривестата рибарка (до 1160 гн.дв.) и малката белочела рибарка (до 158  гн. дв.). Езерото е единственото гнездово находище в България на малката черноглава чайка, тънкоклюната чайка и дебелоклюната рибарка. То е едно от малкото гнездови находища на блатната лястовица – символ на Атанасовското езеро.