Procheti.com

Файлове от Екология

Общо 142
Обществени науки
 • Физиологични изменения и повреди на растенията , причинени от воден стрес

  Свободната вода е част от вътреклетъчната вода, която по свойства наподобява чистата. Тя се характеризира с голяма активност и подвижност и в клетките изпълнява ролята на разтворител и преносител на различни вещества. Намира се във всички части на клетката и изгражда всички клетъчни органели - 60% дялово участие.
 • Теорията на Чарлз Дарвин за еволюцията на организмите

  Додарвиновият период започва още в Древна Гърция и е свързан със схващанията на : Емпедокъл, Талес, Хераклит, Анаксимандър и Аристотел, които само натрупват елементи на еволюционната идея, но нивото на познание е твърде ниско за обобщения и създаване на цялостно учение. През Средновековието идеята за еволюцията, както и всички други научни идеи са в застой поради господството на църквата. През XV век обаче биологичните науки се развиват бързо благодарение на редица учени:
 • Значение и химически състав на водата. Видове замърсители. Санитарна охрана на водоизточниците и системи за водоснабдяване

  Водата е необходима като разтворител на хранителни вещества за процесите на асимилация и резорбция. Асимилация е процес, при който се усвояват външни вещества в организма. Резорбция е процес, при който преминават различни вещества в кръвта и лимфата през един или повече слоеве клетки.
 • Зелени покриви

  Интензивно покривно озеленяване се наричат озеленените плоски покриви с богата композиция, които се посещават от хората, интензивно се поддържат и най-често налагат конструктивна адаптация на сградата още преди да е построена или в последствие. При интензивното озеленяване се оформят тревни площи и кътове с различни видове дървета и храсти. От гледна точка на разнообразните възможности за използване и оформление, това озеленяване се доближава до зелените площи на земята.
 • Замърсяването на р. Тимок

  Вече под името Бели Тимок (51 км) реката продължава на север, при Зайчар приема отляво водите на река Църни Тимок (Църна река) и започва да носи името Велики Тимок (87 км). Влива се отляво в Дунав на 846 км от устието на реката, между българското село Балей и сръбското Кобишница на 33 м н.в. Площта на басейна на Тимок е 4 630 км2. Реката събира водите си от югозападните и западните склонове на Чипровска планина, Светиниколска планина, и планината Бабин нос (най-западните части на Стара планина) и северните склонове на Свърлишка планина, планините Треси баба, Тупижница, Велики Кърш, Дели Йован и други в Сърбия.
 • Замърсяването на околната среда (проблемът на нашите деца)

  Намалява продължителността на живота. Днес при мъжете тя е 57 години, а при жените – 62 години. Нараства смъртността при младите, увеличава се раждаемостта на деца с вродени дефекти. Знаем, че да предотвратим болестта е по-лесно, отколкото да я лекуваме. Затова профилактиката на заболяванията е от първостепенно значение за запазване на здравето, продължаване на живота.
 • Упражнения по екология

  Уредът се състои от два еднакви точни живачни термометъра, поставени в метални тръби, закрепени на общ статив. Резервоарът на единия термометър е обвит с марля, която непосредствено преди работа се намокря с дестилирана вода (влажен термометър). Резервоарът на другия термометър е сух (сух термометър). Вентилаторът, задвижван с пружинен механизъм, аспирира въздух около резервоарите на двата термометъра с постоянна скорост (2 m/s). При работа на открито или ветровито време на вентилатора се поставя специален предпазител. Показанията на двата термометъра се отчитат когато движението на живачните стълбове в тях се прекрати (след 4-5 min през лятото и 10-15 min през зимата). Аспирационният психрометър на Асман позволява да се определят всички величини, характеризиращи влажността на въздуха.
 • Опазване на околната среда

  Опазването на екосистемите възпроизвеждащи необходимите природни ресурси на Земята ,инвентаризиране то на хранителните ресурси,организирано в световен мащаб чрез международни програми по въпросите на биосферата и човека,ще доведе до по-рационално използване на биологичните ресурси,да по-правилна преценка за възможностите за повишаване продуктивността на системата. Най-голям и съществен дял в замърсяването на околната среда има промишлеността.Промишлените отпадъци,газовете,прахта и аерозолите нахлуха във въздуха на промишлените райони ,в градовете и селата.Вредните вещества проникнаха в работната среда. Един от основните замърсители на въздуха е-ПРАХЪТ Промишленият прах от различен произход/минерален,животински и др/ променя физикохимичните свойства на атмосферата и засилва пагубното въздействие на замърсената атмосфера върху биологичните свойства,в които е включен и човекът.
 • Замърсяване на почвата с тежки Метали

  За развитието на растенията от съществено значение са онези тежки метали, които проявяват силен токсичен ефект при концентрации, превишаващи тези на геохимичния фон. • Кадмият е един от най-токсичните метали, използвани в промишлеността. • Почвите, образувани върху базични скали и варовици, са по-богати на кадмиеви съединения, в сравнение с гранитните, сиенитните и гнайсовите скални участъци. • В България има две големи предприятия, добиващи олово, цинк и кадмий. КЦМ Пловдив и МП Кърджали, които са основни замърсители на въздуха, водата и почвата в прилежащите райони. • В почвата кадмият често се свързва с органичните й вещества, поради което богатите на хумус почви съдържат повече кадмий.
 • Замърсяване на околната среда на община Тунджа, област Ямбол

  Най-голям и съществен дял в замърсяването заема съвременната промишленост.При изгарянето на милиони тонове въглища, нефт и газ, в атмосферата се изхвърлят огромни количества прах, въглероден диоксид и различни тежки метали.Количеството прах, което се отделя от комините на промишлените предприятия и се изхвърля във въздуха, е много голямо – по няколкостотин тона на ден, пепел.Именно този прах е причината за образуването на „смог”.В образуването на смога вземат участие и изгорелите газове, отделящи се от автомобилите.