Procheti.com

Файлове от Екология

Общо 19
Обществени науки
 • Екологичните предизвикателства пред страните от ЕС

  Следователно, устойчивото развитие включва опазване и подобряване на качеството на околната среда.В световен мащаб това означава опазване възможностите на Земята да поддържа живота в цялото му разнообразие и съобразяване с пределите на естествените природни ресурси на планетата. Чрез опазване на околната среда ЕС не само решава наболели проблеми,но и отразява желанието на своите граждани.Проучванията постоянно показват, че широкото мнозинство граждани на ЕС очакват политиците да обръщат на политиката в областта на околната среда същото внимание,което обръщат на икоми ческата или социалната политика.
 • Еко-индустриалнен комплекс Калундборг, Дания

  Идеята на индустриалната екология е, че съвременните индустриални икономики трябва да имат процеси на цикличност и обмен на материали в процесите на добиване на суровини, производство, употребата на продукта, и изхвърлянето на отпадъци. Индустриални еколози виждат индустрии като платна от производители, потребители и чистачи, и те насърчават симбиотични взаимоотношения между фирми и индустрии. Индустриалните еколози виждат индустрията като мрежа от производители, потребители и акцептори, които насърчават симбиотични взаимоотношения между фирми и индустрии.
 • Замърсяване и опазване на атмосферния въздух

  Заедно с това натискът оказван от градската среда върху баланса общество и природа също ще се увеличи. Растежа на населението концентрирано в градовете, увеличаването на броя на домакинствата и покупателната способност води до драстично скачане на търсенето на суровини и енергия, което от своя страна води до усилване на отделянето на странични продукти от човешката дейност-отпадъци, парникови газове и други. Известно е, че приблизително половината от населението на света, което днес живее в градовете,консумира 60-80% от енергията и заедно с това отделя 70-80% от общите емисии парникови газове.
 • Защитени територии на България

  Съществуват редица сведения за наличието на обширни гори не само по високите планини, но и в равнинните и низинните части на страната. Постепенно обаче нерегулираната сеч довела до тяхното рязко намаляване и влошаване на качествата им. Особено негативни са последствията за природата ни по време на турското робство, когато нерационалното и стихийно изсичане на горите, довела до унищожаването им на големи територии. За първи стъпки в природозащитната дейност след Освобождението могат да се приемат залесяванията в районите на Копривщица, Ловеч, Кюстендил и създаването на парка “Аязмото” в Стара Загора.
 • „Ролята на продажбата на разрешителни за замърсяване при осъществяване на ефективно производство”

  Всичко това намира отражение в обществената цена за производство на съответната стока.Справедливо решение в тази област изразява английския икономист А.Пигу,чрез въвеждане и определяне на данък върху замърсителя.На практика става дума за данък с който се облага всяка единица от производството на замърсителя в размери,който са равни точно на пределната вреда,която то нанася при ефективното развитие на производството.Ефективността на производството не трябва да се свежда до жертвата на замърсяването.
 • Опазване на биологичното разнообразие

  Тяхната взаимозависимост изисква от нас да ги разглеждаме заедно.Затова е необходимо периодично да се проследяват заплахите надвиснали над биологичното разнообразие,тенденциите към подобряване или влошаване на статуса му,и съответно да прилагат различни стратегии за опазване и възстановяване.Важно е навременната и правилна интеграция на биологичното разнообразие в различните секторни икономики и постигането на благоприятен статус на биоразнообразието, като същевременно това би довело до икономически изгоди и най-вече борба с климатичните промени.
 • ОЦЕНКА НА РИСКА НА ПРОМИСЛЕНИ ИНСТАЛАЦИИ В ЕКОЛОГИЯТА

  За понятието риск се използва следното общо определение [1] – риск е вероятността на определен резултат в рамките на определен период от време или вероятност умножена по последици. Следователно той се явява средство за определяне на безопасността на даден производствен обект при използване, съхранение и транспортиране на опасни химични вещества. Това понятие показва, че проявлението на риска силно зависи от времето и когато се използва математичният апарат на него съответства термина вероятност, а когато се извършва качествена оценка е коректно да се използва термина възможност. Следователно при качествената оценка на риска са реално постижими само две състояния (0% - невъзможност и 100% - пълна възможност) за разлика от количествената оценка. Това ограничава качествения анализ при тълкуване на резултата, но и същевременно значително опростява определянето на риска.
 • Оценка качеството на атмосферния въздух в град Девня в пункт „Изворите” за периода 2004-2006 година.

  Произвежда калцинирана сода. Замърсява въздуха главно с NH3 и голямо количество прах. "Солвей Соди" АД е един от най-големите заводи за производство на синтетична калцинирана сода в света. Разположен е в промишлената зона на гр. Девня, на 25 км от Варна и на 2 км от пристанище Варна–запад. Годишният производствен капацитет е 1,2 млн. тона, от които 0.4 млн. тона лека и 0.8 млн. тона тежка сода. Около 90% от произведената от "Солвей Соди" продукция са предназначени за износ. Калцинираната сода се използва основно за производството на стъкло, перилни препарати, в хартиената и в кожарската промишленост, в металургията. Дружеството беше приватизирано през 1997 г. Мажоритарната част от капитала се държи от "Солвей Шишеджам холдинг" АГ. Основни акционери в холдинга са мултинационалната индустриална група "Солвей", със седалище в Брюксел, оперираща в 3 производствени сектора: химически продукти, фармацевтика, производство и преработка на пластмаси, и група "Шишеджам" – най-голямата фирма за производство на стъкло и основен производител на химически продукти в Турция.
 • „Метод на екологичния профил“

  Терминът управление на околната среда е доста общ.Той може да се разбира в едни по – политически смисъл повече ориентиран към планиран.В зависимост от това,се определят отделните методи и средства и се различават две основни категории за управление на околната среда – политическо управление и техническо управление на околната среда.
 • СМЕТИЩЕ ВЪГЛЕН

  Отпадъците са естествен продукт на много дейности и производства. Най-опасният вид са радиоактивните отпадъци, получавани вследствие работата на атомни електрически централи. Следват биологичните и химични медицински отпадъци и най-накрая битови отпадъци. Много от тях имат негативен ефект върху заобикалящата среда. С усъвършенстване на цивилизацията и следствие на индустриализацията количеството на боклука се увеличава с бързи темпове.