Procheti.com

Файлове от Екология

Общо 29
Обществени науки
 • Икономика на околната среда и природните ресурси

  възобновими – биотичните популации, които могат да се възпроизвеждат; за тях можем да установим такова ниво на използване, което позволява тяхната безкрайна употреба във времето; количеството извлечено от даден ресурс за определен период от време го наричаме добив, а възпроизведеното количество ресурс наричаме растеж; ако добива на ресурси е равен на растежа му, то ще имаме устойчиво потребление и възможност да ползваме този ресурс много дълго (~безкрайно)  невъзобновими – нямаме ниво на използване, което да позволи тяхната безкрайна употреба, т.е. растежа (от гледна точка на човешкия живот) е равен на 0 (нула) [пример: минерали и изкопаеми горива]
 • ПРЕДМЕТ, МЕТОДИ И ЗАДАЧИ НА ДИСЦИПЛИНАТА “УПРАВЛЕНИЕ И ОПАЗВАНЕ НА ВОДИТЕ”

  Главна предпоставка за получаване на точна и достоверна информация е изборът на аналитичен метод, съобразен с наличието на пречещи вещества в пробите вода за анализ. Концентрациите на замърсителите понякога се различават с няколко порядъка, което налага да се търсят чувствителни физико-химични методи за идентифициране и определяне на интересуващото ни съединение. Когато се определя едно вещество между група подобни вещества, трябва да се прилагат високо селективни методи за анализ.
 • Съвременни определения на екологията. Предмет, същност и основни задачи

  А също така, като наука за местообитанието на живите организми. Такава е дефиницията на Одум дадена 1985 година. Тези взаимоотношения са подчинени природните закони. Професор Недялков през 1998 година дава съвременно определение на екологията, а именно: общата екология е интердистиплинарна наука (много дистиплин.) за най-общите закони, за причинно-следствените взаимовръзки на биотичните компоненти (живите организми) по между им на абиотични компоненти (нежива материя) по между им и на абиотични и биотични компоненти като цяло по между им в екосистемите и биосферата. Тази дефиниция може да се формира и по друг начин.
 • Същност предмет и задачи на екологията

  Главните подходи в екол. са системния и функц. подход . Системния подход вкл. три осн. положения: 1.Йерархична съподч. на подс/мите, форм. ЕС и биосф. като цяло. Напр. индивидите са подс/ми в пределите на по-крупните с/ми каквито са популациите, които са подс/ми на ценозите, които са подс/ми на биоценозите, които са подс/ми на ЕС
 • Предмет и задачи на екологията. Значение. Подразделения. Основни методи. Етапи на формиране

  Макробиосистемата не е просто сбор от елементи, а се проявява като единно цяло, имащо качествено нови свойства на всяко ниво на интеграция - емерджентни свойства. Те рефлектират върху функционирането на отделните й подсистеми
 • Вредни емисии

  Горивата на основата на нефта – бензин, дизелово гориво, втечнен въглеводороден газ (ВВГ), както и сгъстеният природен газ (СПГ) съдържат въглеводороди (НС). За пълното изгаряне на един килограм бензин или дизелово гориво са необходими приблизително 15 килограма въздух. При наличие на идеален горивен процес продуктите на горенето би трябвало да бъдат въглероден диоксид (който практически няма пряко вредно въздействие върху човека, но принадлежи към групата на т.н. “парникови газове”) и водни пари.
 • Основи на опазване на околната среда

  Налага се , за да се осигори на човечество околна среда, която е безопастна и благоприятна за живот; за да се защитят почвата, въздуха и водите, растителния и животински свят от неблагоприятни въздействия в резултат на човешката намеса; да отстарнят нарушенията пречинени от човека.
 • Методи, процеси и съоръжения за пречистване на производствени отпадъчни води

  Ултрафилтарцията и хиперфилтрацията са процеси на прецеждане под високо налягане на хетерогенни разтвори през фино-порести мембрани (размери на порите 0,001 – 0,2 μ), които пропускат водните молекули и задържат хидратираните и по-едрите молекули на разтворените вещества
 • Пищови по екология

  Екол. зак. обхваща всички нормативни актове и документи, касаещи ООС, природните богатства, както и влиянието на ОС в/у здравето и благополучието на хората. Екол. зак. вкл. в себе си и всички международни конвенции, договори, споразумения и др. по ООС, подписани и ратифицирани от Б-я, с което те стават част от българското екол. зак. По своя характер и финкционално предназначение екол. зак. има предупредително, забранително, възтановително, наказателно и поощрително действие, въз основа на което са обособени и съответните норми. Предупредителни актове и норми – предвиждат възможността за предотвратяване настъпването на вредни последствия за природната среда и човека. Такива норми са напр. истановяването на хигиенно-защитни зони за здравна защита на селищната среда и прилежащата територия от източниците, които отделят вредни в-ва в ОС. Такива документи са и въвеждането на пояс на санитарна охрана на крайбрежните морски води, алармените прагове за вредни емисии във в-ха и др. Забранителните норми и актове – съдържат забрани за извършване на действия или бездействия, причиняващи вреда на природната среда, и здравето на човека или създаващи опасност за възникването на такива причини.
 • Плазмени технологии

  Представлява процес на разлагане на органични отпадъци чрез нагряване в среда без кислород. Газообразните продукти от пиролизата се извеждат чрез димните газове и отпадъците. Температурата им на изхода е по висока, което създава възможност за използването им като допълнителна топлинна мощност. Пиролизата включва: сушене, суха дестилация, газификация, горене на коксови остатъци. Имаме два вида основни реакции: -взаимодействие на верижно-термично разлагане до междинни съединения и на по прости в-ва; -кондензиране и полимеризация на в-ва получени от термично разлагане. Образуват се твърди остатъци, течни въглеводороди, орг. замърсена вода и горим газ. Основни предимства на метода са: 1. Универсалност  по фракционен състав, влажност и съдържние на пепел; 2. Приложимост на ТБО; 3. Може да се използва като допълнителен енергиен източник; 4. Получените продукти могат да се използват като суровини за промишлеността;