Procheti.com

Файлове от Договори

Общо 84
Обществени науки
 • Договор за подбор на персонал

      Чл. 1. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще извърши подбор и оценка на персонал чрез методите на: директното търсене, търсене в база от данни и търсене по обява, предварителна селекция на кандидати и консултиране на Клиента, с цел да го подпомогне при избора на най-подходящ кандидат за свободна позиция ...................................... в организацията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.      (2) В процеса на търсене и преселекция на подходяща кандидатура за позицията посочена в чл. 1 по-горе, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще използва метода на директен контакт с потенциални кандидати, базиран на изключителна конфиденциалност, методите на търсене базирани на обява в интернет и търсене в базата от данни на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  
 • Рамково споразумение за сътрудничество

  Страните изразяват съгласие, в условия на трайно партньорство и взаимноизгодно сътрудничество, да осъществят съвместни дейност по продажби и промоции на собствените си услуги – ........................... на Партньор 1 и ..................................на партньор 2. (2) Партньорството и сътрудничеството между страните се изразява в организиране на съвместни промоции и съвместни продажби, изготвяне на общи рекламни материали, съвместно участие в публични събития от общ интерес и пр. (3) Конкретните параметри на сътрудничеството между страните ще се уговарят писмено между страните за всеки отделен случай.
 • Договор за реклама

  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ рекламните материали, които желае да бъдат публикувани на сайта ......................... за срока на действие на договора. (2) Рекламните материали следва да бъдат предоставени на електронен носител или изпратени по електронна поща и да отговарят на изисквания (формат, размер и пр.) предварително уговорени между страните. (3) До предоставяне на нови рекламни материали от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ публикува на сайта .................................. последните предоставени от него такива.   Чл. 4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати възнаграждение за реклама с размер, определен в чл. 7 на договора.   Чл. 5 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да публикува за срока на настоящия договор предоставените от  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ рекламни материали на следните рекламни позиции: ......................................................... с размери ......................................., за 25% от визуализациите
 • Договор за повишаване на професионалната квалификация

  В случай, че ОБУЧАВАЩИЯТ се по своя вина прекрати или не завърши обучението в уговорения в чл. 3, т. 1 срок или едностранно промени курса или формата на обучение-предмет на този договор, се задължава да заплати на РАБОТОДАТЕЛЯ неустойка в размер на заплатената цена по чл. 4, т.1.   2.  В случай, че трудовият договор на ОБУЧАВАЩИЯТ се прекрати преди изтичането на срока по чл. 3,  т. 2  по причини в ОБУЧАВАЩИЯ се (по реда на чл. 326 или чл. 330, ал. 2, т. 6 КТ), се задължава да заплати на РАБОТОДАТЕЛЯ неустойка в размер на заплатената цена по чл. 4, т.1.   3.  Размерът на неустойката по предходната точка се намалява пропорционално на отработените месеци, съгласно задължението по чл. 3, т. 2а. За пълен месец се счита месецът, в който са отработени поне 11 (единадесет) работни дни.
 • Договор за продоставяне на стипендия

    РаботодателЯт се задължава да: а) осигури издръжка в размер на.............. лв. на месец, или  лв. на година или за срок от         /за срока на следването/еднократно в размер на............лв. Средствата ще се изплащат, както следва ........................................................................................ ; б) да осигури ....................................................................................................... в) да дава достъп на обучаващия се до .............................  ; г) да осигурява за своя сметка на другата страна с оглед повишаването на квалификацията        .......................................................................................... д) да приеме на работа другата страна, след като той завърши обучението си и придобие уговорената по-горе квалификация за:
 • Договор за придобиване на нова професионална квалификация

    В случай, че ОБУЧАВАЩИЯТ се по своя вина прекрати или не завърши обучението в уговорения в чл. 3, т. 1 срок или едностранно промени курса или формата на обучение-предмет на този договор, се задължава да заплати на РАБОТОДАТЕЛЯ неустойка в размер на заплатената цена по чл. 4, т.1.   2.  В случай, че трудовият договор на ОБУЧАВАЩИЯТ се прекрати преди изтичането на срока по чл. 3,  т. 2  по причини в ОБУЧАВАЩИЯ се (по реда на чл. 326 или чл. 330, ал. 2, т. 6 КТ), се задължава да заплати на РАБОТОДАТЕЛЯ неустойка в размер на заплатената цена по чл. 4, т.1.   3.  Размерът на неустойката по предходната точка се намалява пропорционално на отработените месеци, съгласно задължението по чл. 3, т. 2а. За пълен месец се счита месецът, в който са отработени поне 11 (единадесет) работни дни.  
 • Договор за предоставяне на стипендия

  на основание чл.229 от КТ се сключи настоящият договор:   Чл. 1. РаботодателЯт се задължава да: а) осигури издръжка в размер на.............. лв. на месец, или  лв. на година или за срок от         /за срока на следването/еднократно в размер на............лв. Средствата ще се изплащат, както следва ........................................................................................ ; б) да осигури ....................................................................................................... в) да дава достъп на обучаващия се до .............................  ; г) да осигурява за своя сметка на другата страна с оглед повишаването на квалификацията        .......................................................................................... д) да приеме на работа другата страна, след като той завърши обучението си и придобие уговорената по-горе квалификация за:
 • Договор за придобиване на професионална квалификация

  1. В случай, че ОБУЧАВАЩИЯТ се по своя вина прекрати или не завърши обучението в уговорения в чл. 3, т. 1 срок или едностранно промени курса или формата на обучение-предмет на този договор, се задължава да заплати на РАБОТОДАТЕЛЯ неустойка в размер на заплатената цена по чл. 4, т.1.   2.  В случай, че трудовият договор на ОБУЧАВАЩИЯТ се прекрати преди изтичането на срока по чл. 3,  т. 2  по причини в ОБУЧАВАЩИЯ се (по реда на чл. 326 или чл. 330, ал. 2, т. 6 КТ), се задължава да заплати на РАБОТОДАТЕЛЯ неустойка в размер на заплатената цена по чл. 4, т.1.   3.  Размерът на неустойката по предходната точка се намалява пропорционално на отработените месеци, съгласно задължението по чл. 3, т. 2а. За пълен месец се счита месецът, в който са отработени поне 11 (единадесет) работни дни.
 • Трудов договор ( на основание чл.114,ал.1 от КТ )

  Основното месечно трудово възнаграждение е в размер на ....................................... лв.  Допълнителното възнаграждение за продължителна работа в размер на............ % от брутното възнаграждение за всяка година трудов стаж   Чл. 3. РаботникЪТ (СлужителЯТ) ще постъпи на работа на ... /в 7‑дневен срок от предоставяне на екземпляр от сключения трудов договор и уведомлението до НОИ по чл.63, ал.1 от КТ).
 • Трудов договор ( на основание чл.67,ал.1,т.1 във вр. с чл. 70 от КТ )

  При сключването на трудовия договор РАБОТОДАТЕЛЯТ запознава СЛУЖИТЕЛЯ с трудовите задължения, които произтичат от заеманата длъжност и му връчва екземпляр от длъжностна характеристиката за заеманата длъжност. (2) РАБОТОДАТЕЛЯТ е длъжен да предостави на СЛУЖИТЕЛЯ преди постъпването му на работа екземпляр от сключения трудов договор, подписан от двете страни, и копие от уведомлението по чл. 62, ал. 3 от Кодекса на труда, заверено от териториалното поделение на Националния осигурителен институт. (3) СЛУЖИТЕЛЯТ е длъжен да постъпи на работа в двуседмичен срок от получаването на документите по ал. 2. Ако не постъпи на работа в този срок, трудовото правоотношение се смята за невъзникнало, освен ако това се дължи на независещи от него причини, за които той е уведомил работодателя до изтичането на срока. (4) Началото на изпълнението на задълженията по трудови договор започва с постъпването на СЛУЖИТЕЛЯ на работа, което се удостоверява писмено.