Procheti.com

Файлове от Договори

Общо 84
Обществени науки
 • Договор за наем на МПС

  8 .  НАЕМАТЕЛЯТ няма право да извършва преустройства в отдаденото му под  наем моторно превозно средство без писменото съгласие на НАЕМОДАТЕЛЯ и в съответствие с нормативна уредба. 9 . Да плаща всички консумативи и разходи свързани с ползването на моторното превозно средство ( гориво, ремонтни работи, общи разходи и др.), считано от датата на подписване на договора. 10. Да полага за наетото моторно превозно средство грижата на добър стопанин и да върне моторното превозно средство след прекратяване на договора с всички направени трайни подобрения. 11.  Да уведомява незабавно  НАЕМОДАТЕЛЯ за всички повреди и посегателства върху моторното превозно средство. 12. Да отстранява за своя сметка всички текущи повреди в моторното превозно средство, както и виновно причинените щети.
 • Договор за заем

  Чл.5. ЗАЕМАТЕЛЯТ има право да получи сумата, упомената в чл.1 на настоящия договор. Чл.6. ЗАЕМАТЕЛЯТ има право да погаси заема предсрочно. Чл.7. ЗАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да изпълни клаузите по договора в определения срок. Чл.8. ЗАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да осигури необходимите условия за проверка от страна на ЗАЕМОДАТЕЛЯ  и документи, доказващи неговото финансово състояние в момента и  през времето на ползване на заема, както и състоянието на обезпеченията, ако са предвидени такива. Чл.9. ЗАЕМАТЕЛЯТ носи отговорност за вредите , причинени на ЗАЕМОДАТЕЛЯ.
 • Договор за продажба на светли горива

  2. За ползване на кредитния лимит КЛИЕНТА издава ЗАПИС НА ЗАПОВЕД в полза на ТРЪСТ ООД за размера на  договорения кредитен лимит. Член IX. ДОКУМЕНТИ ПО ПРОДАЖБАТА 1. КЛИЕНТЪТ предоставя на ПРОДАВАЧА списък на МПС съдържащ вид МПС, рег.№, трите имена и ЕГН на шофьора имащи право да закупуват горива по този договор. 2. При всяка продажба получателя /шофьора/ се  подписва в картона на КЛИЕНТА и на гърба на ФКБ като изписва не е платено. 3. Продавача издава фактура за закупените горива в края на всеки месец за цялото количество заредено гориво, като към нея прилага фискалните бонове от зареждането. Член X. СПИРАНЕ НА ПРОДАЖБИТЕ 1.ПРОДАВАЧА има право да преустанови продажбите на КЛИЕНТА ако  в деня на падежа не е постъпило плащане. 2. Продажбите се възобновяват при извършване на плащането. Член XI. НЕУСТОЙКИ 1. При забава на  плащането над 5 дни след датата на падежа КЛИЕНТА дължи на ПРОДАВАЧА неустойка в размер на 0,1% върху дължимата сума за всеки просрочен ден след петия.
 • Образец на трудов договор за външно съвместителство по чл.111 от КТ

  Чл. 1. Работодателят възлага, а работника приема да изпълнява длъжността ........................, с шифър по класификатора на длъжностите: ..............., категория  персонал: ....................... Длъжностните задължения са описани подробно в длъжностна характеристика, екземпляр от която е връчен на работника. Чл. 2. Място на работа е .................................... Чл. 3. Договорът се сключва за срок от ........ (не повече от 3 години) на основание чл. ....... от КТ/ за неопределено време (ако не е посочено дали договорът е срочен или безсрочен, се счита, че е сключен за неопределено време). Чл. 4. Основното месечно (дневно, часово) трудово възнаграждение е в размер на ..................... лв. и се изплаща всеки месец (ден) на ........ число.
 • Образец на Индивидуален трудов договор

  Чл. 1. Работодателят възлага, а работникът приема да изпълнява длъжността ........................ с шифър по класификатора на длъжностите: ............... категория  персонал: ....................... Длъжностните задължения са описани подробно в длъжностна характеристика, екземпляр от която е връчен на работника. Чл. 2. Място на работа е .................................... Чл. 3. Договорът се сключва за срок от ........ (не повече от 3 години) на основание чл..................от КТ / за неопределено време (ако не е посочено дали договорът е срочен или безсрочен, се счита, че е сключен за неопределено време).
 • Образец на трудов договор с клауза за изпитване

    1.  РАБОТОДАТЕЛЯТ възлага, а СЛУЖИТЕЛЯТ приема да изпълнява длъжността ......................, с шифър ..........., с характер на работата ……….., като подробно описание на длъжността се съдържа в приложената длъжностна характеристика, с която служителят предварително се е запознал и екземпляр,  от която му е надлежно връчено. 2.  Мястото на работа е ................................................ 3.  Договорът се сключва за срок от ..................................., смятано от датата на постъпване на работа, (ако не е упоменат срок се счита, че договорът е безсрочен). 4.  Договорът се сключва със срок за изпитване 6 (шест) месеца (може да се уговори и по-кратък срок), смятано от датата на постъпване на работа. Изпитателният срок се договаря в полза на работодателя/служителя/и на двете страни (ако не е уговорено - в полза и на двете страни). Ако след изтичане на срока за изпитване служителят продължи да изпълнява функциите си, договорът се счита за окончателен.
 • Образец на договор за покупко-продажба на МПС

  Чл.1. Продавачът(ите) продава(т) на купувача(ите) следното свое собствено МПС - вид (лек автомобил или др.) ......................., марка ...................., модел .............. , с държавен рег. номер ....................., рама № ....................., двигател № ..............................., цвят ......................., в такова състояние, в каквото се намира в момента на продажбата, а именно ........................................................ заедно с всички принадлежности, числящи се към него, за сумата от .......... (словом) ................................................... лв., която сума продавачът заяви, че е получил напълно в брой от купувача при сключване на настоящия договор. МПС е (не е) в движение. Чл.2. Купувачът(ите) заяви(ха), че купува(т) описаното по-горе МПС при посочените условия и за посочената цена, изплатена напълно на продавача(ите). Чл.3. Разноските по прехвърлянето са за сметка на .................................
 • Дружествен договор на ООД

  Всеки съдружник има право:                         1. да участва в управлението на дружеството в съответствие с притежаваните от него дялове в дружествения капитал по предвидения в настоящия договор ред;                         2. да внася за обсъждане пред общото събрание на съдружниците всякакви въпроси, свързани с дейността на дружеството;                         3. да бъде осведомяван за хода на дружествените дела;                         4. на част от печалбата на дружеството, съразмерно на дяловото си участие; 5.на ликвидационен дял
 • Договор за управление на ЕООД

  Чл.3. Управителят се задължава при условията, предвидени в настоящия договор и Учредителния акт, да управлява и представлява Дружеството. Чл.4. В изпълнение на горното Управителят се задължава: 1. да организира изпълнението на решенията на Едноличния собственик на капитала; 2. да организира дейността на дружеството, да осъществява оперативното му ръководство, да осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество; 3. да осъществява управлението на стопанската дейност в интерес на Дружеството, като организира изпълнението на поставените от Доверителя бизнесзадачи; 4. да осигурява и предприема мерки за своевременното и надлежно изпълнение на всички задължения на Дружеството, произтичащи от всякакви договори, сключени от Дружеството. 5. да пази доброто име на Дружеството; 6. да не разгласява търговската и производствена тайна на Дружеството, докато е в сила настоящия договор и в срок от две години след неговото прекратяване; 7. да представя на Доверителя отчети за резултатите от дейността на дружеството 8. ежегодно, до края на месец март, да изготвя и представя на Доверителя годишен отчет за дейността на Дружеството и годишен счетоводен баланс; 9. уведомява незабавно в писмена форма Доверителя за всички обстоятелства от съществено значение за дружеството; 10. своевременно да уведомява Доверителя за текущото финансово състояние на Дружеството;
 • Договор за възлагане на управление

  (7) Упра­ви­те­лят е длъ­жен да из­гот­вя справ­ки и да пре­дос­та­вя на об­що­то съб­ра­ние на съд­руж­ни­ци­те ин­фор­ма­ция за със­то­я­ни­е­то на дру­жес­тво­то в срок от   (8) Упра­ви­те­лят е длъ­жен не­за­бав­но да уве­до­мя­ва об­що­то съб­ра­ние на съд­руж­ни­ци­те за не­об­хо­ди­мос­тта от взе­ма­не на ре­ше­ния по въп­ро­си от ком­пе­тен­тнос­тта на пос­лед­но­то. (9) Упра­ви­те­лят е длъ­жен да уве­до­мя­ва об­що­то съб­ра­ние на съд­руж­ни­ци­те за всич­ки об­сто­я­тел­ства от зна­че­ние за Дру­жес­тво­то. Чл. 5. Упра­ви­те­лят е длъ­жен да уп­раж­ня­ва пра­ва­та и из­пъл­ня­ва за­дъл­же­ни­я­та си в ин­те­рес на Дру­жес­тво­то, ка­то: а) ор­га­ни­зи­ра и оси­гу­ря­ва фун­кци­о­ни­ра­не­то на Дру­жес­тво­то; б) ор­га­ни­зи­ра и оси­гу­ря­ва сто­па­нис­ва­не­то, уп­рав­ле­ни­е­то и опаз­ва­не­то на иму­щес­тво­то на Дру­жес­тво­то; в) ор­га­ни­зи­ра и оси­гу­ря­ва ре­а­ли­зи­ра­не на про­дук­ци­я­та; г) пред­став­ля­ва Дру­жес­тво­то пред тре­ти ли­ца; д) за­дъл­жа­ва Дру­жес­тво­то, съ­об­раз­но да­де­ни­те му пра­во­мо­щия. Чл. 6. До­лу­по­со­че­ни­те сдел­ки уп­ра­ви­те­лят има пра­во да из­вър­шва са­мо при на­ли­чие на ре­ше­ние на об­що­то съб­ра­ние на съд­руж­ни­ци­те за все­ки кон­кре­тен слу­чай в съ­от­вет­ния сми­съл: