Procheti.com

Файлове от Договори

Общо 84
Обществени науки
 • Колективен трудов договор

  ЧЛЕН 3 /1/ Този договор има силата на отраслов нормативен акт, който урежда въпросите на трудовите и осигурителни отношения, доходите, трудовата заетост, социалното обслужване, условията на труд, социалното партньорство и всички други въпроси, които не са уредени с повелителни разпоредби на закона. /2/ Клаузите на договора не противоречат на КТ и на другите действащи законови и подзаконови нормативни документи
 • Трудов договор и УП-3

  Чл. 5. Размерът на основния (удължения) платен годишен отпуск е ............. дни. Размерът на допълнителните платени годишни отпуски ............. е ............ дни (за всеки вид отпуск). Чл. 6. Дневното работно време е ....... часа (не повече от 8), от ......... часа до .......... часа при .......(не повече от 6)-дневна работна седмица. Чл.7. Срокът на предизвестие при прекратяване на трудовия договор за двете страни е ..... дни (не повече от 3 месеца при безсрочен и не повече от остатъка на срока по договора – при срочен, а ако не е уговорен срок – 30 дни при безсрочен и 3 месеца – при срочен).
 • Договор за наем на недвижим имот

  Чл. 5. НАЕМАТЕЛЯТ няма право да отдава наетия имот под наем на друго лице, фирма или организация. Чл. 6. Всички разходи за ремонти и подобрения, извършени от НАЕМАТЕЛЯ, са за негова сметка. Не се разрешават архитектурни и конструктивни промени; Чл. 7. Действието на настоящия договор може да бъде прекратено от страна на наемателя с едномесечно предизвестие в писмен вид. В периода на предизвестието НАЕМАТЕЛЯТ продължава да плаща наема и консумативните разходи. Чл. 8. Наемателят плаща дължимия наем до ................................. число на месеца. Чл. 9. След изтичане на договорения срок, договорът прекратява действието си. Ако НАЕМАТЕЛЯТ желае да продължи да наема помещението, трябва да уведоми за намерението си един месец преди изтичане на срока, като за целта се сключи нов договор; Чл. 10. Страните по настоящия договор ще решават споровете помежду си по взаимно споразумение, а когато това е невъзможно, по реда на ЗЗД. Неразделна част към договора е опис на състоянието на наеманото помещение.
 • Договор за счетоводно обслужване

  Доверителят се задължава: 2.1. Да осигури нормални условия за работа на Довереника 2.2. Да осигури достъп до всички документи и данни необходими за успешно извършване на счетоводното обслужване 2.3. Да осигури съдействието на всички служебни лица при изпълнението на възложената на Довереника работа, както и да осигури добросъвестно и своевременно изготвяне на всички необходими справки искани от Довереника в определения срок. 2.4. Да заплати на Довереника договореното вънаграждение
 • Договор за изработка

  III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право във всеки момент от изпълнението на договора да осъществява контрол на изпълнението относно качество, количества, стадии на изпълнение, технически параметри и др., без с това да пречи на самостоятелността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да се откаже от договора във всеки един момент по време на изпълнението му, стига да има основателна причина за това и ако заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ направените разходи, извършената работа и печалбата, която той би реализирал от изпълнението на изработката. 12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да плати уговореното възнаграждение в сроковете и по начина, уговорени в настоящия договор. 13. Ако възложеното е изпълнено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в договорените срокове, количество и качество, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да приеме вещта. 13.1. Приемането на изработеното ще се извърши с приемо-предавателен протокол, който съставлява неразделна част от настоящия договор. 14. Ако при приемането на изработеното се установи, че са налице недостатъци на изработката, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да изиска: а) отстраняване на недостатъците за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и в срок, посочен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ в приемателния протокол; б) да бъде намален размерът на възнаграждението по споразумение между страните; в) сам да извърши или да възложи на трето лице отстраняването на недостатъците, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ му заплати разходите за това.
 • Договор за покупко-продажба на МПС

  . ПРОДАВАЧЪТ продава на КУПУВАЧА собственото си, описано по-горе моторно превозно средство, в състояние, в което се намира в момента на продажбта, заедно с всичките принадлежности, числящи се към него, за цена от .................................... (....................................................................................) лева. 2. ПРОДАВАЧЪТ заявява, че е получил изцяло цената. 3. КУПУВАЧЪТ заявява, че купува описаното по-горе МПС при посочените условия и за посочената цена, изплатена изцяло на ПРОДАВАЧА. 4. Разноските по прехвърлянето са за сметка на .............................................. 5. При сключването на договора бяха представени следните документи: а) свидетелство за регистрация на МПС ............................ б) квитанции за платена застраховка и дънък ................... в) декларация по чл. 36 от ЗСДВ г) вносни бележки за платени държ. такси по прехвърлянето на МПС
 • Договор за посредничество

  ПОСРЕДНИКЪТ се задължава: 3.1. да проучи условията и подготви сключването на договор между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и трето лице. 3.2. да подготви оферта за сключването на договор и да я представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 3.3. да организира воденето на преговорите за сключването на договора, като защитава в хода им интересите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 3.4. да осигури на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ текуща информация за хода на изпълнение на възложената му задача; 3.5. да се съобразява с допълнителните указания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно условията за сключване на договора. ( 4. ПОСРЕДНИКЪТ няма правото да разгласява пред трети лица търговските тайни на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, станали му известни във връзка с изпълнението на настоящия договор, включително и след изпълнението или прекратяването му. Това задължение отпада само в случай, че съобщаването на търговска информация се налага с оглед изпълнението на настоящия договор, или когато има писмено съгласие за това от страна на Възложителя.
 • Договор за учредяване на дружество по закона за задълженията и договорите

  Съдружниците имат право: - да участват при вземането на решения относно дейността на дружеството; - да изискват по всяко време да им бъде предоставена информация и документи, свързани с дейността на дружеството; - да получават своя дял от печалбата, реализирана от дружеството; - да им бъдат възстановени направените от тях разходи, както и да им бъдат изплатени претърпените вреди, във връзка и по повод воденето на дружествените работи. 7. Съдружниците са длъжни: - да съдействат за постигане на целите и задачите на дружеството; - да изпълняват решенията на Общото събрание на съдружниците; - да предоставят достъпната им информация, необходима за изпълнението целите на дружеството; - да направят в срок уговорените вноски; - за срока на действие на този договор да не развиват самостоятелно или с други лица дейност, конкурентна на дружеството, без съгласието на останалите съдружници (изразено писмено).