Procheti.com

Файлове от Договори

Общо 84
Обществени науки
 • Договор за заместване в дълг

  ІІ. Права и задължения на страните Чл. 5. (1) УГОВОРИТЕЛЯТ се задължава да уведоми кредитора за настоящия договор и да получи съгласието му в писмена форма. (2) Съгласието на кредитора за приемане на ПОЕМАТЕЛЯ като длъжник е неразделна част от настоящия договор. Чл. 6. УГОВОРИТЕЛЯТ се задължава да предаде на ПРИЕМАТЕЛЯ следните документи: 1. документи, удостоверяващи обезпечения по задължението; 2. документ, удостоверяващ съгласието на кредитора за заместването в дълг. Чл. 7. ПОЕМАТЕЛЯТ се задължава да изпълни задължението по начина, указан в договора между УГОВОРИТЕЛЯ и кредитора. ІІІ. Отговорности и неустойки Чл. 8. (1) УГОВОРИТЕЛЯТ отговаря за съществуването на задължението по чл. 1 от настоящия договор към момента на подписването на последния. (2) Ако се окаже, че задължението не съществува към този момент, ПОЕМАТЕЛЯТ може да иска неустойка за претърпените вреди в размер на ...... ...... лева. Чл. 9. (1) Ако УГОВОРИТЕЛЯТ не уведоми своевременно кредитора за заместването в дълг и последният не даде съгласието си и от това са настъпили неблагоприятни последици за ПОЕМАТЕЛЯ, последният има право да иска неустойка в размер на ...... ...... лева. (2) В случай, че кредиторът не даде съгласието си за заместването в дълг, настоящият договор се трансформира в договор за приемане изпълнението на задължението на УГОВОРИТЕЛЯ.
 • Договор за наем

  I. ОБЩИ УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОРА Чл. 1. (1) НАЕМОДАТЕЛЯТ предоставя на НАЕМАТЕЛЯ за временно и възмездно ползуване ........................................... (описва се подробно наетата вещ или помещение), а НАЕМАТЕЛЯТ се задължава да изплаща уговорената между страните наемна цена. (1) (2) Неразделна част от настоящия договор съставлява протоколът за предаването на наетата вещ (помещение), подписан между страните. (2) Чл. 2. (1) НАЕМОДАТЕЛЯТ предоставя на НАЕМАТЕЛЯ, посочената по-горе вещ (имот) срещу наем в размер на ................. лева месечно (или друг срок). (2) Наемната цена по предходната алинея следва да се изплаща не по – късно от ............... число на месеца, срещу издадена разписка от НАЕМОДАТЕЛЯ, в който следва да се отразят начинът на плащане, датата на плащането, точната сума и евентуалните прихващания на НАЕМАТЕЛЯ срещу наемната цена. (3) (3) При забава от страна на НАЕМАТЕЛЯ при плащането на наемната цена, той дължи лихва в размер на ....... % дневно от неизплатената сума. Чл. 3. (1) Договорът се сключва за срок от ...... години, считано от датата на подписването му, между страните. (4) (2) Ако след изтичането на наемния срок по предходната алинея НАЕМАТЕЛЯТ продължи да ползува наетата вещ със знанието и без противопоставянето на НАЕМОДАТЕЛЯ, договорът се счита за продължен като договор за наем за неопределен срок. (5) Чл. 4. Договорът за наем следва да се впише в Нотариата, като разходите за това се разпределят по ....... между НАЕМОДАТЕЛЯ и НАЕМАТЕЛЯ. (6)
 • Договор за покупко-продажба

  ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КУПУВАЧА 5. Купувачът се задължава: а) да заплати равностойността на стоката, предмет на настоящия договор, като открие акредитив за цялото количество или представи екземпляр от платежното нареждане за преведената сума със съответната банкова заверка в срок от пет работни дни от датата на подписване на договора; б) да направи рекламация в седемдневен срок от получаването на стоката за липси и недостатъци с подписване на протоколи, съгласно т.4 б. в; в) да организира приемането на стоката в посочените от него складове.
 • Договор за поръчка

  III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОВЕРЕНИКА Чл. 6. ДОВЕРЕНИКЪТ има следните задължения: а) да изпълни поръчката лично; (5) б) да изпълни поръчката с грижата на добър стопанин и в защита интересите на ДОВЕРИТЕЛЯ; в) да уведоми незабавно ДОВЕРИТЕЛЯ за резултатите от изпълнението на поръчката; г) да предаде на ДОВЕРИТЕЛЯ всичко, което е получил по сделката; (6) д) да пази имуществото, което получава от ДОВЕРИТЕЛЯ или от трети лица във връзка с изпълнението на поръчката;
 • Договор за текущ ремонт

    IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА 1. КЛИЕНТЪТ има право във всеки момент от изпълнението на настоящия договор да извършва проверки относно качеството и стадиите на изпълнение на договора, без това да пречи на оперативната работа на СТРОИТЕЛЯ. 2. КЛИЕНТЪТ се задължава да изплати договорената по настоящия договор авансова сума на СТРОИТЕЛЯ, а останалата част в тридневен срок от подписване на приемо-предавателен протокол. 3. КЛИЕНТЪТ осигурява достъп на СТРОИТЕЛЯ до обекта. 4. КЛИЕНТЪТ осигурява на СТРОИТЕЛЯ поисканите от него пропуски за времето на ремонтните работи. 5. КЛИЕНТЪТ осигурява на СТРОИТЕЛЯ помещение за строителните работници , както и право да ползва телефон при заплащане на действащите текущи тарифи без инсталационна такса
 • Комисионен договор

  Ако в стоките настъпи промяна, която би ги обезценила, КОМИСИОНЕРЪТ уведомява незабавно КОМИТЕНТА за това. Ако няма време да се изчакат нарежданията на КОМИТЕНТА или последният закъснее да даде нарежданията си, КОМИСИОНЕРЪТ може да продаде стоките и по цена, по-ниска от установената в чл. 3 от настоящия договор, ако с това ще предпази КОМИТЕНТА от по-големи вреди. Чл. 8. КОМИСИОНЕРЪТ се задължава да следва и допълнителните указания на КОМИТЕНТА за условията на изпълнение на поръчката, ако те не променят съществено естеството на възложената му задача. В случай че КОМИСИОНЕРЪТ се отклони от поръчката, КОМИТЕНТЪТ не е длъжен да приеме резултата от осъществените правни действия, освен ако отклонението не е било в негов интерес, при положение че КОМИСИОНЕРЪТ не е могъл предварително да иска нови нареждания или не е получил навреме отговор на запитването си. КОМИСИОНЕРЪТ, който продаде по цена по-ниска или купи по цена по-висока от определените от КОМИТЕНТА, трябва веднага да го уведоми за това. Ако КОМИТЕНТЪТ не се откаже незабавно от сделката, счита се, че я е одобрил. Когато КОМИСИОНЕРЪТ съобщи, че поема за своя сметка разликата в цените, КОМИТЕНТЪТ няма право да се откаже от сделката. КОМИТЕНТЪТ няма право да се откаже от сделката и ако КОМИСИОНЕРЪТ установи, че не е било възможно да се извърши сделка по установената от КОМИТЕНТА цена и че по този начин е предпазил последния от по-големи вреди.
 • Спедиторски договор

  Чл. 3. (1) Стоката ще се предаде на Спедитора в срок до ................................................. от сключване на договора за превоз и в отправен пункт .........................., откъдето ще се превози. (2) При натоварването Доверителят предава всички документи, необходими за превозване на стоката. Чл. 4. (1) Собствеността на стоката преминава върху Спедитора в момента на предаването на стоката от Доверителя. (2) Всички рискове по съхраняването на стоката след пристигането й се поемат от Спедитора. Чл. 5. Спедиторът застрахова стоката, поверена му за експедиция, ако това му е било изрично наредено  от Доверителя
 • Трудов договор

    I.           Работодателят възлага, а Работникът /Служителят/ приема: 1.    Да изпълнява в …………………………………………………, длъжността ”………………………”, НКИД ……………, НКПД ……………………… , в отдел (място на работа) “…………………………” със задължения, утвърдени от Работодателя в длъжностна характеристика, представляващa неразделна част към настоящия трудов договор; 2.    При условията на …. /………………./ часа работно време с основно месечно трудово възнаграждение в размер на ……… /…………………………………./ с периодичност на изплащане ……………………………….. и с допълнително възнаграждение ….% за всяка година трудов стаж. II.         Работодателят е длъжен: 1.    Да заплаща трудовото възнаграждение на Работника /Служителя/  ежемесечно; 2.    Да осигурява здравно и социално Работника /Служителя/ за всички осигурителни рискове съгласно условия и по ред, установени в КСО и ЗЗО; 3.    Да запознае Работника /Служителя/ с установената технология на работа във фирмата; 4.    Да създаде безопасни условия за работа на Работника /Служителя/. III.        Работникът /Служителят/ е длъжен: 1.    Да изпълнява трудовите си задължения в съответствие с установената трудова и технологична дисциплина; 2.    Да изпълнява стриктно всички задължения, които произтичат от длъжностната му характеристика; 3.    Да опазва поверените му технически средства; 4.    Да пази доброто име на фирмата, както и да не разпространява информация, считана от Работодателя за поверителна.
 • Допълнително споразумение за изменение на трудовото правоотношение

  1.     Заменя се допълнителното възнаграждение за „прослужено време” с „допълнително трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит”. 2.     Във връзка с Параграф 1 от Заключителните разпоредби на НСОРЗ размерът на процента за „прослужено време” е еднакъв с процента на „допълнително трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит” - … % за всяка година трудов стаж. 3.     Страните по настоящото допълнително споразумение заявяват съгласието си да запазят трудовото правоотношение при условията на трудов договор № ......... / .................. г. и всички допълнителни споразумения към него.