Procheti.com

Файлове от Договори

Общо 84
Обществени науки
 • Договор за придобиване на нова професионална квалификация

  2. РаботодателЯт се задължава да: а) осигури издръжка в размер на ...................  лв. на месец, или  лв. на година или за срок от                   посочвате срок или за срока на ................................................................................................................................               посочвате следването или еднократно в размер на ...........................................................................................................                                                         посочвате сумата Средствата ще се изплащат, както следва ............................................................................. ; б) да осигури ............................................................................................................................. в) да дава достъп на обучаващия се до .................................................................................  ;
 • Договор за повишаване на професионалната квалификация

  1. ОбуЧаващиЯт СЕ се задължава: а) да завърши обучението си и да повиши квалификация си за: специалност (разряд, степен)............................................... за срок от ....................................... ; б) да работи при работодателЯ с оглед придобитата квалификация или на длъжност           ...........................................................................................................................................................                            посочвате длъжността и за срок .......................................................................................................................................... ; вписвате срока, но не повече от 5 години в) да постъпи на работа в срок  от придобиване на уговорената по-горе квалификация; г) ................................................................................................................................................ ; д) в случай, че не завърши обучението си в уговорения в чл.1, б. „а“ срок, да изплати обезщетение в размер на ...................................................................................................................................  лв.; е) в случай, че не постъпи на работа в уговорения в чл.1, б. „в“ срок, да изплати на работодателя обезщетение в размер на .........................................................................................................  лв.;   ж) в случай, че не постъпи на работа при работодателЯ, да възстанови сумите по т.2, б. „а“ и „б“ от този договор и обезщетение в размер на................................................................................ лв., з) в случай, че трудовият договор се прекрати преди изтичането на срока по чл.1, б. „г“ по причини в обучаващия се, да изплати обезщетение в размер на.......... лв.   2. РаботодателЯт се задължава да: а) осигури издръжка в размер на ...................  лв. на месец, или  лв. на година или за срок от                   посочвате срок или за срока на ................................................................................................................................               посочвате следването или еднократно в размер на ...........................................................................................................
 • Договор за продажба на консигнация

  Чл. 6. КОНСИГНАТОРЪТ е длъжен да вземе всички възможни мерки за безопасното съхранение на стоката. КОНСИГНАТОРЪТ трябва да продава стоката при максимално благоприятни за КОНСИГНАНТА условия. Ако КОНСИГНАТОРЪТ сключи сделките при по-благоприятни условия, изгодата принадлежи на КОНСИГНАНТА.   Чл. 7. Ако в стоките настъпи промяна, която би ги обезценила, КОНСИГНАТОРЪТ уведомява незабавно КОНСИГНАНТА за това. Ако няма време да се изчакат нарежданията на КОНСИГНАНТА или последният закъснее да даде нарежданията си, КОНСИГНАТОРЪТ може да продаде стоките и по цена, по-ниска от установената в настоящия договор, ако с това ще предпази КОНСИГНАНТА от по-големи вреди.   Чл. 8. В случай че КОНСИГНАТОРЪТ се отклони от поръчката, КОНСИГНАНТЪТ не е длъжен да приеме резултата от осъществените правни действия, освен ако отклонението не е било в негов ин- терес, при положение че КОНСИГНАТОРЪТ не е могъл предварително да иска нови нареждания или не е получил навреме отговор на запитването си. КОНСИГНАТОРЪТ, който продаде по цена по-ниска от определената от КОНСИГНАНТА, трябва веднага да го уведоми за това. Ако КОНСИГНАНТЪТ не се откаже незабавно от сделката, счита се, че я е одобрил. Когато КОНСИГНАТОРЪТ съобщи, че поема за своя сметка разликата в цените,
 • Договор за счетоводно обслужване

  II.  ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ             Чл. 2.  Възложителят има право:             1.  да получава текуща и достоверна информация за своето финансово, счетоводно и данъчно състояние;             2.  да контролира и дава мнения и препоръки относно дейността на изпълнителя;             3.  да изисква документиране на изплащаното на изпълнителя възнаграждение;             4.  да изисква компетентни консултации относно бъдещите си планове и проекти за модернизиране на отчетността и въвеждане на съвременни информационни технологии за управление и контрол.             Чл. 3.  Възложителят се задължава:             1.  да предоставя на изпълнителя цялата документация и информация, необходими за комплексното счетоводно, банково и данъчно обслужване;             2.  да уведомява изпълнителя относно текущи промени в състоянието си;             3.  да заплаща договореното в настоящия договор възнаграждение в уговорените срокове;             4.  да осигури възможност за подписване и подпечатване на необходимите за подаване декларации, справки и платежни документи;
 • Договор за наем на МПС

  Чл. 1. (1) НАЕМОДАТЕЛЯТ предоставя на НАЕМАТЕЛЯ за временно и възмездно ползуване влекач ............................. с рег.№  ..............., а НАЕМАТЕЛЯТ се задължава да изплаща уговорената между страните наемна цена. (2) Неразделна част от настоящия договор съставлява протоколът за предаването на наетата вещ, подписан между страните. Чл. 2. (1) НАЕМОДАТЕЛЯТ предоставя на НАЕМАТЕЛЯ, посочената по-горе вещ срещу наем в размер на  ....................... лева с включен ДДС месечно. (2) Наемната цена по предходната алинея следва да се изплаща не по–късно от 15-то число следващия месец, срещу издадена данъчна фактура от НАЕМОДАТЕЛЯ, в която следва да се отразят начинът на плащане,  точната сума и евентуалните прихващания на НАЕМАТЕЛЯ срещу наемната цена. (3) При забава от страна на НАЕМАТЕЛЯ при плащането на наемната цена, той дължи лихва в размер на 0,1 % дневно от неизплатената сума. Чл. 3. (1) Договорът се сключва за срок от ............... /.................../ месеца, считано от датата на подписването му, между страните. (2) Ако след изтичането на наемния срок по предходната алинея НАЕМАТЕЛЯТ продължи да ползува наетата вещ със знанието и без противопоставянето на НАЕМОДАТЕЛЯ, договорът се счита за продължен като договор за наем за още 6 месеца.
 • Граждански договор за абонаментно счетоводно обслужване на фирма

                                  II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Чл. 4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва редовно и според изискванията за качество на водене на счетоводството, визирани в Закона за счетоводството, следните дейности: а) организиране формата на счетоводство за съответния вид фирма; б) изготвяне на индивидуален сметкоплан на съответния вид фирма; в) редовно завеждане и поддържане на приходно-разходната документация; г) редовно и правилно водене на счетоводните книги на фирмата; д) редовно изчисляване на работните заплати и дължимите от фирмата хонорари; е) редовно изготвяне на месечен баланс, както и отчет за приходите и разходите (отчет за финансовото състояние – за фирмите, които не съставят баланс); ж) редовно изчисляване на амортизационните изчисления на активите на фирмата; з) осигуряване на заверка на годишния баланс на фирмата от експерт-счетоводител; и) представяне на изготвения отчет за финансовото състояние на фирмата за защита и заверка пред данъчно-финансовите власти; к) извършване на оценка на активите и пасивите на фирмата, както и инвентаризации, съгласно изискванията на Закона за счетоводството
 • Граждански договор за извърщване на работа чрез личен труд

                                      I. ОБЩИ УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОРА Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши (варианти: на свой риск и със свои материали; с материали и проект на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; по свой проект, но с материали на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и др.)(1) Чл. 2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще изплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер на .............. (цифром)(словом) ..................................................................................... лева (варианти – възнаграждението може да бъде уговаряно като цяла твърда сума, на части – с предплащане и изплаща не на останалата част при предаване на резултата, или с определяне на цена за единица продукция).(2) Чл. 3. При изпълнение на поръчката (извършване на работата), ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договореното в чл. 2 възнаграждение ................................... (по банкова сметка, в брой, чрез акредитив................................. .....) в срок от   .................................................................. (3)
 • Договор за доставка

    2. ДОСТАВЧИКЪТ има следните задължения: а) да прехвърли на КУПУВАЧА собствеността на вещта, предмет на настоящия договор. Прехвърлената сделка се урежда съгласно законодателството на ................................. (вписва се съответната държава). Собствеността се прехвърля в ..............дневен срок от привеждане от КУПУВАЧА по сметката на ДОСТАВЧИКА на уговорената в т.1 сума; б) да предаде на КУПУВАЧА вещта в състояние, в което се е намирала по време на продажбата или да   поеме изплащане на застраховките или гаранционно обслужване или да върне заплатената от КУПУВАЧА сума или да замени повредената стока по последващо споразумение между ДОСТАВЧИКА и КУПУВАЧА.
 • Договор за заем

  III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЗАЕМАТЕЛЯ Чл. 5. ЗАЕМАТЕЛЯТ има право: – да получи паричната сума в определения размер; – да погаси предсрочно заема. Чл. 6. ЗАЕМАТЕЛЯТ е длъжен: – да върне полученото по договора в уговорения срок, в едно с дължимата лихва за целия период – да осигури условия за проверка от страна на ЗАЕМОДАТЕЛЯ на съответните документи, доказващи неговото финансово състояние в момента на проверката и обезпечаването на заема. IV. НЕУСТОЙКИ Чл. 7. ЗАЕМАТЕЛЯТ отговаря за вредите, причинени на ЗАЕМОДАТЕЛЯ, ако представените при сключването на договора документи от ЗАЕМАТЕЛЯ, доказващи неговото финансово състояние са неверни и неточни. Чл. 8. ЗАЕМОДАТЕЛЯТ носи отговорност за вредите, които са причинени на ЗАЕМАТЕЛЯ от обстоятелства, които умишлено или по небрежност не ги е съобщил на ЗАЕМАТЕЛЯ.