Procheti.com

Файлове от Договори

Общо 84
Обществени науки
 • Договор за придобиване на нова професионална квалификация

  1. ОбуЧаващиЯт се задължава: а) да завърши обучението си и да придобие квалификация си за: специалност (разряд, степен)......................................... за срок от ....................................... ; б) да работи при работодателЯ с оглед придобитата квалификация или на длъжност           ...........................................................................................................................................................                            посочвате длъжността и за срок .................................................................................................................................... ; вписвате срока, но не повече от 5 години в) да постъпи на работа в срок  от придобиване на уговорената по-горе квалификация; г) ................................................................................................................................................ ; д) в случай, че не завърши обучението си в уговорения в чл.1, б. „а“ срок, да изплати обезщетение в размер на .........................................................................................  лв.; е) в случай, че не постъпи на работа в уговорения в чл.1, б. „в“ срок, да изплати на работодателя обезщетение в размер на ...............................................................  лв.;
 • Договор за повишаване на професионалната квалификация - вариант 2

    1. ОбуЧаващиЯт СЕ се задължава: а) да завърши обучението си и да повиши квалификация си за: специалност (разряд, степен)............................................... за срок от ....................................... ; б) да работи при работодателЯ с оглед придобитата квалификация или на длъжност           ...........................................................................................................................................................                            посочвате длъжността и за срок .......................................................................................................................................... ; вписвате срока, но не повече от 5 години в) да постъпи на работа в срок  от придобиване на уговорената по-горе квалификация; г) ................................................................................................................................................ ; д) в случай, че не завърши обучението си в уговорения в чл.1, б. „а“ срок, да изплати обезщетение в размер на ...................................................................................................................................  лв.; е) в случай, че не постъпи на работа в уговорения в чл.1, б. „в“ срок, да изплати на работодателя обезщетение в размер на .........................................................................................................  лв.;
 • Договор за покупко-продажба (3 вариант)

  Чл. 7. Установяването на недостатъци, дефекти и повреждане на стоката или вещта се извършва писменно с протокол подписан от двете страни на договора. В този случай КУПУВАЧЪТ има право да изисква отбив на цената на стоката или вещта, отстраняване на недостатъците, дефектите и повреждането за сметка на ПРОДАВАЧА. В случай, че не е възможно тяхното отстраняване и това прави трудно използваема стоката или вещта, КУПУВАЧЪТ има право да прекрати договора. Чл. 8. В случай, че недостатъците, дефектите или повреждането могат да бъдат отстранени ПРОДАВАЧЪТ се задължава да извърши това действие в срок до .............. дни. Чл. 9. При доказване от страна на ПРОДАВАЧА, че КУПУВАЧЪТ е знаел за недостатъците, дефектите и повреждането на стоката или вещта при сключването на договора, ПРОДАВАЧЪТ не отговаря за същите. Чл. 10. При установяване на скрити недостатъци от КУПУВАЧА, последния свиква комисия, която да констатира писменно с протокол количеството и вида на скритите недостатъци в приетата стока или вещ. Протоколът се предоставя на ПРОДАВАЧА, който в ................. дни от получаване на протокола отстранява недостатъците, заменя стоката или възстановява сумата на КУПУВАЧА.
 • Договор за покупко-продажба (2 вариант)

  ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРОДАВАЧА Чл.5 ПРОДАВАЧЪТ се задължава да предаде стоката или вещта, съгласно изискванията посочени в Приложение №1, явяващо се неразделна част от настоящия договор. Чл.6  След приемане на стоката или вещта КУПУВАЧЪТ я преглежда в продължение на ........ дни и незабавно уведомява ПРОДАВАЧА  за установени недостатъци, дефекти или повреждане по реда на чл.6. Чл.7  Установяването на недостатъци, дефекти и повреждане на стоката или вещта се извършва писмено с протокол подписан от двете страни на договора. В този случай КУПУВАЧЪТ има право да изиска отбив на цената на стоката или вещта, отстраняване на недостатъците, дефектите и повреждането за сметка на ПРОДАВАЧА. В случай, че не е възможно тяхното отстраняване и това прави трудно използваема стоката или вещта, КУПУВАЧЪТ има право да прекрати договора. Чл.8 В случай, че недостатъците, дефектите или повреждането могат да бъдат отстранени ПРОДАВАЧЪТ се задължава да извърши това действие в срок до .........дни. Чл.9 При доказване от страна на ПРОДАВАЧЪТ, че КУПУВАЧА е знаел за недостатъците, дефектите и повреждането на стоката или вещта при сключване на договора, ПРОДАВАЧЪТ не отговаря за същите.
 • Образец на трудов договор за външно съвместителство по чл.111 от КТ

  Образец на трудов договор за външно съвместителство по чл.111 от КТ
 • Допълнително споразумение за изменение на трудово правоотношение

  Допълнително споразумение за изменение на трудово правоотношение
 • Договор за ученичество

    1. РаботодателЯт се задължава да обучи УчЕНИКА, а УчЕНИКЪТ се задължава да усвои знанията и уменията за: Професия .......................................................................................................................................... Специалност ................................................................................................................................... 2. Условията на обучение са: а) мястото на обучението е ..................................................................................................... ; б) срок на обучението е ........................................................................................................... ;                                                  вписвате срок, но не повече от 6 месеца в) обучението ще се води под формата на ............................................................................ ; г) с основно месечно трудово възнаграждение ‑ ............................................................  лв. д) на ...........................................................................  работно време ‑ ........................... часа е) допълнително възнаграждение за продължителна работа  % за всяка година трудов стаж;
 • Договор за стипендия

  2. ОбуЧаващиЯт се задължава: а) да завърши в срок до  обучението си по уговорената квалификация; б) да работи при работодателЯ с оглед придобитата квалификация или на длъжност ...........................................................................................................................................................                            посочвате длъжността и за срок .......................................................................................................................................... ; в) да постъпи на работа в срок  от придобиване на уговорената по-горе квалификация; г) ................................................................................................................................................ ; д) ............................................................................................................................................... ; е) в случай, че не завърши обучението си в уговорения в чл.2, б. „а“ срок, да изплати обезщетение в размер на ...................................................................................................................................  лв.; ж) в случай, че не постъпи на работа в уговорения в чл.2, б. „в“ срок да изплати на работодателЯ обезщетение в размер на .........................................................................................................  лв.; з) в случай, че не постъпи на работа при работодателЯ да възстанови сумите по т.1, б. „а“ и „б“ от този договор и обезщетение в размер на ................................................................................  лв, и) в случай, че трудовият договор се прекрати преди изтичането на срока по чл.1, б. „г“ по причини в обуЧаващиЯ се, да изплати обезщетение в размер на............ лв.