Procheti.com

Файлове от Договори

Общо 84
Обществени науки
 • Договор за наем на магазин

  Договор за наем на магазин
 • Образец на трудов договор със срок за изпитване

  1. РАБОТОДАТЕЛЯТ възлага а РАБОТНИКЪТ/СЛУЖИТЕЛЯТ приема да изпълнява длъжността ................................................... код по НКП/ЕКДА ......................................... по длъжностна характеристика , с която РАБОТНИКЪТ/СЛУЖИТЕЛЯТ предварително се е запознал и му е връчен екземпляр от нея. 2. Мястото на работа е ............................................................................................................... 3. Работното време за деня е ................... часа или за седмицата ................. часа. 4. Договорът се сключва за: ...................................................................................................... (неопределен срок, за определен срок, по заместване и т. н.) 5. Срокът за изпитване е ....................................................................................... месеца 6. Срокът за изпитване е в полза на ......................................................................................... (посочва се в чия полза е срокът за изпитване) 7. Основното месечно (дневно, часово) трудово възнаграждение е в размер на ............................................ лв.
 • Образец на трудов договор с определен срок (срочен трудов договор)

  1. РАБОТОДАТЕЛЯТ възлага а РАБОТНИКЪТ/СЛУЖИТЕЛЯТ приема да изпълнява длъжността ................................................... код по НКП/ЕКДА ......................................... по длъжностна характеристика , с която РАБОТНИКЪТ/СЛУЖИТЕЛЯТ предварително се е запознал и му е връчен екземпляр от нея. 2. Мястото на работа е ............................................................................................................... 3. Работното време за деня е ................... часа или за седмицата ................. часа. 4. Договорът се сключва: за определен срок ....................................................................................................................... (посочва се срокът, който не може да бъде повече от три години) за заместване на отсъстващ работник или служител за извършване на определена работа ....................................................................................... (посочва се точно работата) до провеждане на конкурс за определен мандат съгласно ................................................................................................... (посочва се закон, устав и т.н.)
 • Образец на турдов договор без срок

    1. РАБОТОДАТЕЛЯТ възлага а РАБОТНИКЪТ/СЛУЖИТЕЛЯТ приема да изпълнява длъжността ................................................... код по НКП/ЕКДА ......................................... по длъжностна характеристика , с която РАБОТНИКЪТ/СЛУЖИТЕЛЯТ предварително се е запознал и му е връчен екземпляр от нея. 2. Мястото на работа е ............................................................................................................... 3. Работното време за деня е ................... часа или за седмицата ................. часа. 4. Договорът се сключва за неопределен срок. 5. Основното месечно (дневно, часово) трудово възнаграждение е в размер на ............................................ лв. (с цифри и думи) 6. Допълнителни възнаграждения: за ............................................................................, в размер на ......................................... лв. за ............................................................................, в размер на ......................................... лв. за ............................................................................, в размер на ......................................... лв. 7. Трудовото възнаграждение се изплаща в следните срокове: ...................................................................................................................................................... 8. РАБОТНИКЪТ/СЛУЖИТЕЛЯТ има право на основен и допълнителен платен годишен отпуск, както следва:
 • Допълнително споразумение за изменение на трудовото правоотношение

  1.     Заменя се допълнителното възнаграждение за „прослужено време” с „допълнително трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит”. 2.     Във връзка с Параграф 1 от Заключителните разпоредби на НСОРЗ размерът на процента за „прослужено време” е еднакъв с процента на „допълнително трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит” - … % за всяка година трудов стаж. 3.     Страните по настоящото допълнително споразумение заявяват съгласието си да запазят трудовото правоотношение при условията на трудов договор № ......... / .................. г. и всички допълнителни споразумения към него.
 • Допълнително споразумение за изменение на размера на отпуските

  Допълнително споразумение за изменение на размера на отпуските
 • Договор за управление - вариант 2

  II. СРОК НА ДОГОВОРА Чл.2. (1) Договорът се сключва за срок от ..............................................................  години. (или за срок до......................................................................................................................... ) III. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УПРАВИТЕЛЯ Чл.3. (1) УПРАВИТЕЛЯТ организира и ръководи цялостната дейност на ДРУЖЕСТВОТО, като за срока на договора (или за срок от ............................... години, ............................... месеци и т. н.) трябва да постигне следните резултати: ‑ увеличение на продукцията с ........................................................................................... ...; ‑ увеличение на ................................................................................................................... ....; ‑ въвеждане в експлоатация на ...................................................................................... .......; ‑ въвеждане на ........................... технологии, производства и т. н.; ‑................................................................................................................................................... (2) УПРАВИТЕЛЯТ представя на .......................................................................................... , до ......................................всяка година план, в който определя сроковете и начините за 
 • Допълнително споразумение за изменение на трудово правоотношение

  Допълнително споразумение за изменение на трудово правоотношение
 • Договор за ученичество - вариант 2

  1. РаботодателЯт се задължава да обучи УчЕНИКА, а УчЕНИКЪТ се задължава да усвои знанията и уменията за: Професия .......................................................................................................................................... Специалност ................................................................................................................................... 2. Условията на обучение са: а) мястото на обучението е ..................................................................................................... ; б) срок на обучението е ........................................................................................................... ;                                                  вписвате срок, но не повече от 6 месеца в) обучението ще се води под формата на ............................................................................ ; г) с основно месечно трудово възнаграждение ‑ ............................................................  лв. д) на ...........................................................................  работно време ‑ ........................... часа е) допълнително възнаграждение за продължителна работа  % за всяка година трудов стаж;
 • Договор за стипендия - вариант 2

  1. РаботодателЯт се задължава да: а) осигури издръжка в размер на ...................  лв. на месец, или  лв. на година или за срок от                   посочвате срок или за срока на ................................................................................................................................               посочвате следването или еднократно в размер на ...........................................................................................................                                                         посочвате сумата Средствата ще се изплащат, както следва .................................................................................... ; б) да осигури .............................................................................................................................   в) да дава достъп на обучаващия се до .................................................................................  ; г) да осигурява за своя сметка на другата страна с оглед повишаването на квалификацията                     д) да приеме на работа другата страна, след като той завърши обучението си и придобие уговорената по-горе квалификация за: длъжност ..........................................................................................................................................   за срок от ..........................................................................................................................................