Procheti.com

Договор за управление - вариант 2

Обществени науки
Административни документи | Договори |
Свали
Тип Документ : WORD
Брой страници : 6

II. СРОК НА ДОГОВОРА

Чл.2. (1) Договорът се сключва за срок от ..............................................................  години.

(или за срок до......................................................................................................................... )

III. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УПРАВИТЕЛЯ

Чл.3. (1) УПРАВИТЕЛЯТ организира и ръководи цялостната дейност на ДРУЖЕСТВОТО, като за срока на договора

(или за срок от ............................... години, ............................... месеци и т. н.)

трябва да постигне следните резултати:

‑ увеличение на продукцията с ........................................................................................... ...;

‑ увеличение на ................................................................................................................... ....;

‑ въвеждане в експлоатация на ...................................................................................... .......;

‑ въвеждане на ........................... технологии, производства и т. н.;

‑...................................................................................................................................................

(2) УПРАВИТЕЛЯТ представя на .......................................................................................... ,

до ......................................всяка година план, в който определя сроковете и начините за