Procheti.com

Длъжностна характеристика за длъжността - Работник поддръжка на сгради

Обществени науки
Административни документи | Длъжностни характеристики |
Свали
Тип Документ : WORD
Брой страници : 4

Трудови задачи и задължения, характеризиращи съдържанието на длъжността:

2.Осигурява надеждна и безаварийна работа, правилна експлоатация и своевременен ремонт на видовете оборудване, инсталации, комуникации, установки, машини и приспособления за които отговаря;
3.Следи за състоянието и за изправността на предоставената му техника, инструменти и материали и се грижи за тяхното правилно използване.
4.анализира причините за аварии, като разработва мероприятия за предотвратяването им;
5.Следи работата на устройствата и съоръженията, извършва технически прегледи и профилактика.
6.Постоянно следи за състоянието на сградите и помещенията на дружеството.
7.При възникнала необходимост за ремонт, както и при аварийна ситуация информира Управителят на хотела
8.Извършва строителни и довършителни работи по ремонта и поддръжката на сградния фонд и помещенията на хотела.
9.Участва в подготвителните работи и извършва необходимите строително-ремонтни работи по сградите и помещенията на дружеството, а при извършване на ново строителство изпълнява задачи съобразно професионалната си компетентност.
10.Присъства при извършване на предварително съгласувани строителни и ремонтни работи, засягащи поддържаните от него съоръжения.
11.Дава указания на работниците за провеждане на ремонтните работи, с оглед да се избегнат повреди по съответните съоръжения.
12.Прави заявки за необходимите материали и консумативи необходими за поддръжката на хотела.
13.Локализира и отстранява възникнали повреди в апаратурата
14.При получен сигнал посещава незабавно съответното място за откриване на причината за повредата и отстраняването й
15.Уведомява Управителят на хотела при невъзможност самостоятелно да отстрани възникнала повреда
16.Прави писмен доклад в случаи на констатирани неправомерни действия при експлоатацията от страна на персонала и при констатиране на нанесени повреди, щети и кражби