Procheti.com

Файлове от Цени и ценова политика

Общо 6
Обществени науки
 • ПРОДУКТОВА ПОЛИТИКА

  Социалната маркетингова концепция (социално-етичният маркетинг) възниква в резултат от критиките към традиционната маркетингова концепция. Социално-етичният маркетинг изисква обвързване на три групи интереси: на фирмата-производител на дадена стока, на потребителите на тази стока и на обществото. За да може да се получи такова съчетание на интереси, са необходими следните условия:  фирмата да удовлетворява само така наречените “разумни” потребности – които не влизат в противоречие с интересите на обществото;
 • Цени и ценова политика - лекции

           Ценообразуването е многоетапен и сложен процес, основаващ се на корпоративните и маркетинговите стратегии. То е система от калкулативни, аналитични и маркетингови дейности и управленски решения. Ценовата стратегия на фирмата е системата от основните решение по цените, основани на пазарно –ценови и фирмено – ценови анализи. Тези анализи трябва да доведат до адекватни на пазара съотношения на цена – качество, цена – разходи, цена – продажби и др. Едновременно с това трябва да се установят точно ценовия модел, ценовата диференциация, ценовата структура и метода.            Ценовата политика и ценовата стратегия предопределят тактическите ценови решения, които се отнасят до текущите проблеми в ценообразуването. Цялостния процес на ценообразуването има стратегически характер. Чрез цените се реализат бизнес и маркетинговите цели. Процесът е единен. Основен негов елемент е стратегическия ценови анализ.
 • Цени и ценова политика

  Този метод е икономически по-издържан Достойнствата на този  метод са, че той взема под внимание условията на реализация като изхожда от вероятните продажни цени и прави разграничение между променливите и постоянните разходи. Тези разходи имат различна динамика и съответно играят различна роля в ценообразуването. При определянето на цените на основата на променливите разходи се цели да се намери оптималното съчетание и най-доходоносната комбинация между обема на продажбите, разходите цените. Процедурата на ценообразуването започва с оценка на вероятния обем на продажбите при различни предполагтаеми цени. Това означава, че фирмата трябва да познава кривата на търсене на своята продукция и да изхожда от състоянието и развитието на пазара. Така тя ще може да определи ценовия интервал, в който е най-добре да се движат нейните цени. На основата на очаквания обем продажби се изчисляват последователно:
 • Хотелиерство

  „Хотелиерството е стопанска дейност, с помощта на която се предоставят срещу заплащане услуги, свързани с пребиваването и подслоняването в хотелиерски заведения на местни и чуждестранни посетители.” – доц.Атанасова „Хотелиерството е съвкупност от дейности, имащи за цел да предлагат услуги за осигуряване на човека на материални условия за пребиваване и хранене. Това се отнася за блага, от които се нуждаят хората по време на пътуване извън постоянното си местоживеене.” – Марсел Готие Хотелиерството може да бъде разглеждано и като съвкупност от различни видове и типове заведения за пребиваване и подслоняване, в които се осъществява обща за тях дейност – хотелиерско обслужване. То е и система от разнообразни елементи (средства за настаняване), които имат обединяваща, икономическа и технологична дейност, и определена структура.
 • Пазарното ценообразуване и пазарните цени.Основни подходи и методи на фирменото ценообразуване

  Този метод е по издържан,защото при него са избегнати някои от основните недостатъци на калкулационното ценообразуване.Достойнства на метода са, че той взема под внимание действията на реализация, като изхожда от вероятните продажни цени и прави разграничение м/у променливите и  постоянните разходи.Тези разходи имат различна динамика и съответно играят различна роля в ценообр. При него се цели да се намери оптемалното съчетание и най-доходоносната комбинация м/у обема на продажбите,разходите и цените.Процедурата на ценообр. започва с оценка на вероятния обем продажбите при различни предполагаеми цени.Това означава,че фирмата трябва да познава кривата на търсене на продукцията и да изхожда от съставяне и развиване на пазара. Така тя може да определи ценовия интервал който е най-добре да се движат цените и. Същността на ценообр. на база преки разходи се основава в/у анализа на променливите разходи.Те определят долната граница на продажните цени.Взависимост от управленията на пазарната фирма има възможност за различни ценови 
 • Цени и ценова политика - пищови

  Тя се прилага по-често. Посредниците и търговските фирми при калкулирането на своите цени обикновено използват една и съща по размер надбавка за всички стоки. Този начин е оправдан и практикуван, когато разнообразието на стоките е твърде голямо.( Фирмите, които работят в един и същи бранш също използват стандартни надбавки, тъй като разходите, произтичащи от характера на дейността им са приблизително еднакви. Не бива да се счита че голямата надбавка означава че ще бъде получена и голяма печалба. Включването на голяма надбавка може да повиши цената дотолкова, че продажбите рязко да спаднат, а заедно с това да намалеят и печалбите. Много фирми, особено големите търговски вериги и тези, които продават масови потребителски стоки, прибягващи до използването на по-малки надбавки, за да осигурят стокооборота си и да реализират по този начин по-голяма печалба.) Различни надбавки Фирмите, които функционират в различни части на даден канал на реализация, използват различни надбавки при определяне на продажните си цени. Последователното нарастване на размера на надбавките при придвижването на стоката от производителя до потребителя характеризира ценовата структура по веригата на ценообразуването в канала на реализация.