Procheti.com

Файлове от Биология

Общо 675
Обществени науки
 • ФИЗИОЛОГИЯ ПРЕДМЕТ,ЗАДАЧИ,МЕТОДИ И КЛАСИФИКАЦИЯ

  Вътрешна среда вклучва кръвта ,лимфата, междъ клетачната течност.Вътешната среда се характеризира с постоянство на вода,соли,градивни и енергиини източници.Относителното постоянство на вътрешната течна среда на организма се намира хомеостаза. Физиологична функция наричаме всяка проява на жизнана дейност,която има приспособителен характер -функции-вегетативни и соматични
 • Физиология на клетката. Транспорт през цитоплазмената мембрана. Междуклетъчна сигнализация

  Осмоларитета се изразява с броя молекули или йони, разтворени в 1 л вода. Норм осмоларитет на плазмата е 290 mOsm/1. Филтрация – процесът на преминаване на молекули на разтворителя и молекули на разтвореното в-во през порите на пропусклива мембрана, от място с по-високо хидростатично налягане, към място с по-ниско хидростатично налягане (хидростатичен градиент).
 • ФЕРМЕНТАЦИЯ НА ЦЕЛУЛОЗАТА

  Целулозата е основна съставна част на растителната клетка, като голямото й съдържание в клетъчната стена определя редица свойства на клетката – якост, еластичност, пропускливост (фиг.1). С най-голямо съдържание е в памука (95-98 %) и дървесината (40-60%). Тя е основен компонент, изграждащ структурата на естествените влакна лен, памук и коноп. Целулозата е безцветно вещество с влакнеста структура. Тя е полизахарид, природен високомолекулен полимер, веригата на който е неразклонена и се състои от глюкозни единици или остатъци от целобиоза, съединени с β-1,4-глюкозидни връзки (фиг.2).
 • Производство на ензими, разграждащи скорбялата. Амилази, глюкоамилази,глюкоизомерази, пупуланази,декстранази

  С термина ферментация, който от латински значи „кипене” , „варене” са се означавали всички тези процеси, при които се отделя газ. Ферментацията е биологичен процес, дължащ се на живи организми. Ферментацията се явява неотменим елемент на техният живот. Бюхнер по експериментален път доказва, че ферментите са съставна част на живите организми, но действието им не зависи от тяхната дейност. За първи път терминът ензим е въведен от Вили Кюне, това е гръцка дума и означава „във дрожди”. Школата на Пастьор разделя термините – фермент и ензим. Каталитичните функции се осъществяват от организирани или неорганизирани компоненти.
 • Биология и екология на дивеча с дивечовъдство

  Тялото му е набито и дебело, а краката са относително къси. Рогачът достига на дължина 130-140 сm и височина - 85-90 сm, тежи около 80-90 kg. Женската е по-малка и достига на тегло 35-50 kg. Козината му през лятото е ръждивочервена, изпъстрена с кръгли бели петна от двете страни, главата отгоре и страните са кафеникави, а коремът и вътрешната страна на краката бели. Огледалото е също така бяло и е оградено с черна ивица. През зимата козината е еднообразно сиво-кафява.
 • Методи за изследване екологията на микроорганизмите

  Според някои оценки, изследователите могат да обработват по-малко от 0,1% от всички микроорганизми. Десетки хиляди видове микроорганизми, които живеят като симбионти на животни и растения трябва да бъдат отделени и идентифицирани. Въпреки, че много от тези микроорганизми принадлежат към т. нар. "некултивируеми" и по този начин са недостъпни за класически микробиологични методи за идентификация, има няколко начина, които позволяват да се оцени тяхното многообразие и разпространение.
 • Ейкозаноиди

  Ейкозаноидите ( според IUPAC „icosanoids”) са сигнални молекули. Има специфични рецептори за всички ейкозаноиди. Ейкозаноидите проявяват цялостен контрол върху много телесни системи, главно във възпалението и имунитета, както и месинджъри в централната нервна система.Системите на контрол, които зависят от ейкозаноиди са сред най-важните в човешкото тяло. Ейкозаноид функционират контролирано и ефектират върху сърдечно-съдови заболявания, триглицериди, кръвното налягане и артрита.
 • Физиология на растенията

  Движението-това е преместване на организма или на неговите части в пространството.Двигателната активност е необходима за храненето,размножаването и за защита.Движенията са активни,когато това е свързано със загуба на метаболитна енергия.Сухоземните растения са закрепени за почвата организми и често пъти се разглеждат като абсолютно за фиксирани в пространството.Но тези представи са неточни.Движенията в растенията са изразени много по-слабо в сравнение с тези при животните.При растенията се различават два типа движения:
 • Двигателни функции тяхната регулация

  Пирамидна система – двигателната система обезпечава движенията от гледна точка на тяхното планиране, извършване, реализация, съществяване и контрол. Всички структури се обединяват в т.нар корово-мускулен път. Той се състои от два неврона: централен и периферен. Централният двигателен неврон започва от големите пирамидни клетки на Бец, изграждащи първичните и до голяма степен вторичните двигателни полета( това е пирамидния път) аксоните на тези клетки(Бец) се групират в два снопа, слизайки надолу.
 • Дишане при бактериите

  Тези ензими са разположени в цитозола на плазмената мембрана. Следователно, в енергийно отношение плазмената мембрана на тези бактерии наподобява вътрешната митохондрийна мембрана. Те са с аеробен тип обмяна. Друга голяма група бактерии живеят в безкислородна среда, окисляват неорганични вещества, а не О2. От тяхното съществуване чрез анаеробната обмяна се получават редица крайни продукти: млечна киселина, оцетна киселина, алкохол /етанол/, лимонена киселина и други. Тези процеси са известни като ферментации.