Procheti.com

Файлове от Биология

Общо 675
Обществени науки
 • Клас Aves – обща характеристика и класификация

  Формата на тялото на птиците е относително еднообразна - трупът е компактен, главата - малка, а шията - дълга. Крилата в спокойно състояние са сгънати и притиснати странично на тялото. При различните видове птици се наблюдават вариации в размерите и формата на клюна, главата, шията, крилата, опашката и краката, което до голяма степен е свързано с характера на движението и храненето.
 • КЛЕТЪЧНА МЕМБРАНА

  Липидите се разделят на две групи – структурни и регулаторни. Структурните изграждат мембраната, а регулаторните – регулират процесите в нея. Белтъците са четири групи: структурни, рецепторни, преносители, и ензими. В състава на мембраните участват и въглехидрати (до 10%).
 • Клетъчен граничен комплекс

  Мембранни липиди.Структурна основа на мембраните е двоен слой от липиди.Мембранните липиди се отнасят към 3 основни типа:фосфолипиди,гликолипиди и стероиди.Харектерна особенсот е обособяването в молекулата им на два участъка с различно отношение към водната среда-хидрофилен и хидрофобен. В най-голямо количество в мембраните са фосфолипидите.При най-често срещаните фосфолипиди-фосфоглицеридите,алкохолът глицерол е свързан с две мастни киселини и с фосфорна киселина,към която е прикачена химична група
 • Клас Hydrozoa (Хидрозои)

  Малко са сладководните видове.Развитието на хидрозоите преминава през полипно и медузно поколение.Характеризират се с това,че скелетът там където го има и половите продукти се образуват в ектодермата. Нервните кл-ки се появяват за пръв път при мешестите. Те имат звездовидна форма с разклонения и са разопложени непосредствено по епително-мускулните кл-ки.
 • ПРИЧИНИ ЗА ИЗРАЖДАНЕ НА СОРТОВЕТЕ

  Сортът е еднородна растителна съвкупност с еднотипни морфологични, биологични и стопански ценни признаци и свойства. Тази еднотипност в пределите на сорта се създава чрез отбор и се поддържа чрез самоопрашване при самоопрашващите се растения, чрез преопрашване при кръстосаноопрашващите се и чрез ежегодно кръстосване при хетерозисните сортове в първо поколение. Сортът трябва да се разглежда като самовъзпроизвеждаща се, относително устойчива биологична система.
 • Прокариоти

  • ДНК полимераза I е изградена от една субединица. Притежава 3`-5` екзонуклеазна активност (редакторска). Тя се носи от т.нар. Кленов фрагмент, който се отделя от ензима при меки протеолитични условия. Характерно за ДНК полимераза I е, че носи 5`-3` екзонуклеазна активност (ник транслация). Останалите ДНК полимерази не проявяват такава активност. ДНК полимераза I добавя нуклеотиди към новосинтезиращата се верига с най-ниска скорост. Процесивността й в сравнение с останалите ДНК полимерази също е най-ограничена.
 • Храносмилателна система при кучета

  Хранителните вещества биват органични и неорганични. Към органичните спадат белтъците, въглехидратите, мазнините и витамините. Въглехидратите, белтъците и мазнините са основните градивни елементи на живото вещество и заедно с витамините имат огромно значение за жизнените процеси в организма. Неорганичните хранителни вещества са минералните соли и водата.
 • Хранене на растенията с фосфор – усвояване, съдържание, функции, признаци на недостиг и излишък

  Единствен източник на фосфор за растенията е почвата и е един от относително най-редките елементи в земната повърхност. Попълване на запасите му в почвата става с промишлени фосфорни и органични торове. Усвояване От соли на ортофосфорната киселина, ограничено от соли на метафосфорна, пирофосфорна, полифосфорна киселина и от органични фосфорни съединения.
 • Хидросфера: понятие и общи х-ки

  Хидросферата е водната обвивка на Земята разположена м/у атмосферата и литосферата (третата обвивка на Земята). Разпределена е на различни места- морета, реки, океани, езера, вечни снегове, ледници, подземни реки, пещерни езера. Намира се в тесен контакт с литосферата и атмосферата благодарение на кръговрата на водата. Баланса на хидросферата се опр количествено от 2 цикъла: Големия кръговр на водата, които се осъществява в халосферата.
 • Хидробиоценози.Основни характеристики .Плеусталът като местообитание .Плеустон и неустон

  Функционален критерии –разграничаване на съобществата според тяхната трофност. Напр.разглеждане на една популация и нейните взаимодействия със заобикалящите я продуценти ,редуценти и консументи,но при някои съобщества няма консументи има само продуценти и редуценти.както е при нектона .При някои съобщества се набл. адаптация на популацията ,теиз начини на адаптация дават възможност да се разграничат водните съобщества.Водните съобщества представляват съвк.