Procheti.com

Файлове от Биология

Общо 675
Обществени науки
 • ПЛАНКТОН.ОПРЕДЕЛЕНИЕ,КЛАСИФИКАЦИИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ.ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

  Планктонните хидробионти са суспендирали във водните маси ,но са подвижни тъй като имат органи за движение.Повечето представители са микроскопични ,но и по-големи те трябва да се задържат в най-оптималният за тях воден хоризонт. Те обаче са обречени на постоянно потъване и техните адаптивни механизми са насочени към забавяне скоростта на потъване.
 • Паразити и паразитизъм

   Медицинската паразитология е част от общата паразитология.  Предмет на нейната дейност е изучаването на зоопаразитите у човека и причиняваните от тях заболявания-паразитози.  Три са основните групи зоопаразити и причиняваните от тях паразитози, които имат медицинско значение.  В съответствие с това различаваме следните клонове на медицинската паразитология:
 • ОТДЕЛ МЪХОВЕ ( Bryophita ) Разпостранение.Характеристика.Класификация.Разпространени видове.Значение и стопанско използване.

  2. Размножаване – полово, безполово и вегетативно. Спорите се образуват в спороносна кутийка. Изоспорови (еднаквоспорови) растения. 3. Цикъл на развитие – смяната на поколенията2 е хетероморфна3. Стъблото и листата са органи на гаметофита4. При всички останали висши растения те са органи на спорофита5.
 • Мутации при бактериите

  Следните свойства: 1. Мутациите се появяват внезапно. 2. Новите белези се унаследяват т.е. те са постоянни. 3. Мутациите са качествени, изменения, а не количествени промени на съществуващ белег. 4. Мутациите могат да бъдат полезни и вредни. 5. Едни и същи мутации могат да възникват повторно. Мутациите са много разнообразни. Те могат да засегнат морфологични, физиологични и биохимични белези.
 • Морфология на плесените

  Плесените са безхлорофилни хетеротрофи - като източници на С използват готови органични съединения. Най- често растат сапрофитно и по- рядко- паразитно Разпространени са повсеместно, към субстратите са невзискателни
 • Микрофлора на човешката кожа

  Видовият и количественият състав на нормалната микрофлора се изменят и зависят от сезонните колебания на температурата, храненето, диетата и витаминонасищането на организма, недохранването и др. Влияние оказва също и състоянието на нервната система-силни емоционални въздействия и др. Промяна в състава на микрофлората може да настъпи и след механично нарушаване функциите на органите, след различни видове лъчения, прилагане на антибиотици, и др. Състава на микрофлората се влияе и от възрастта.
 • Микробиология,клетка

  При прокариотните клетки (гр. про- до, карион-ядро) (доядрени) няма обособено ядро. Към тях спадат микоплазмите, бактериите и цианобактериите (синьо-зелени водорасли). Клетката на прокариотите е изградена от капсула (съставена от липиди, въглехидрати и мукопептиди), клетъчна стена, цитоплазмена мемебрана и цитоплазма, в която са разположени цитозол, рибозоми, вклучвания и кръгова молекула ДНК. Често клетачната мембра образува мезозома (инвагинация във вътрешността на клетката, към която е прикрепено сплетение, наречено нуклеоид, образувано от кръговата молекула ДНК).
 • Микробиологична диагностика на Грам-отрицателни неферментативни бактерии. Pseudomonas

  Към групата спадат родовете Pseudomonas, Acinetobacter, Moraxella, Flavobacterium, Alcaligenes и др. Могат да се намерят във всички клинико-микробиологични материали – хемокултури, ликвори, урокултури, раневи, гнойни, ушни и очни секрети, храчки, а също и в обекти на вътреболничната среда – апаратура, инструментариум и др.
 • Материални основи на наследственоста- хромозоми, кариотип, ДНК, организация на гените

  Генът носи информация от една белтъчна верига. 3 бази= 1 амиокиселина На kрая на гена има една тройка която не кодира нищо, и означава край на информацията. Гена за да работи трябва да се активира, те работят когато има нужда от белтък. Има 2 основна процеса:
 • Групи ензими в зависимост от р-ята която изпълняват

  **НУКЛЕАЗИ- Bal31 (изолиран от Brevibacterium albidum).Прилага се при:Отделяне на нуклеотиди от краищата на двойноверижна ДНК при което се получават скъсени молекули,които могат да се използват за включване във вектори или да се присъединяват към синтетични линкери.Това става с помоща на полидезокси рибонуклеотид-синтетазата на фага Т4.