Procheti.com

Файлове от Биология

Общо 43
Обществени науки
 • Същност на вегетарианството. Видове вегетарианство

  Разделното хранене е система за хранене, разглеждаща храната като сбор от хранителни вещества, разделени в няколко ясно дефинирани групи, като дефинира методика за тяхното ефективно съчетаване с цел подобряване на храносмилането, намаляване на времето за смилане и усвояване на храната и намаляване на отпадните храносмилателни продукти.
 • Предмет и задачи на анатомията и физиологията

  Особено тясна е връзката на анатомията с физиологията.Изучаването и опознаването на която и да е функция в живия организъм не са възможни без познаване на неговия макроскопски и микроскопски строеж.Функция без структура,на чието ниво тя се осъществява,не може да съществува,както не може да има и жива структура без функция.Структурата и функцията се намират в толкова тесни взаимовръзки и взаимоотношения помежду си,че всяка промяна или нарушаване на структурата води и до промяна или смущения във функцията и обратно
 • Биокатализатори.Ензими.Ккофактори.Активен център.

  Каталитични свойства на ензимите: По-голябата част от биокатализаторите са глобуларни белтъци , но има и някои РНК които действат като катализатори – рибозими. За ензимите са валидни всички свойства , присъщи и на химичните катализатори:1)Увеличават скоростта на спонтъанно протичащи реакции , без да изместват химичното равновесие ; 2)Променят скоростта на правата и на обратната реакция до достигане на химично равновесие ; 3)Действат в много малки количества ; 4) Провеждат реакцията по по-ниско енергитичен път.
 • Вируси- причинители на заболявания

  В гробницата на египетските фараони са намерени мумии с типични за детския паралич поражения. В продължение на десетилетия едрата шарка и бясът са били бич за човечеството. С опитите за лечение на вирусните заболявания са свързани и първите опити на човека за предпазване от тях чрез ваксиниране. Вирусните заболявания по човека и животните са най-разнообразни. Особеност на вирусите е тяхната бърза изменчивост, поради което създаването на ваксини силно се затруднява. Появяват се нови, неизвестни в миналото вируси, като този на СПИН.
 • Растежът на растенията

  Следваща фаза – разтягане или елонгация, се характеризира с появата на вакуоли, чиито сок съдържа различни вещества, образувани в обменните процеси. През тази фаза на растежа клетката увеличава обема си за сметка на увеличаване количеството на водата и увеличаване на вакуолата. Клетъчната стена започва да надебелява за сметка на образуването на нови слоеве, но тя е еластична и се връща в изходното си положение. През фазата на диференциация обемът на клетката нараства за сметка на вакуолата, която заема почти цялото пространство в клетката, а протоплазмата и ядрото се изтеглят към клетъчната стена.
 • Митоза

  На местата на вторичното прищъпване ясно се вижда ядърцето. То започва да губи морфологичната си обособеност в края на профазата и началото на следващата фаза – метафазата. През тази междинна фаза – прометафаза, ядрената обвивка се разпада на отделни къси цистерни, които не се отличават от цистерните на едноплазмената мрежа. След смесването на кариоплазмата с цитоплазмата в клетката започва да се формира структурата на делителното вретено – комплекс от фини белтъчни нишки ( 15 nn), които свързват двата полюса на клетката.
 • Сравнително разглеждане на дихателна система

  Плавателен мехур(Vesica natatoria). Взема началото си като израстък от фаринксовата или хранопроводната част на хран.тръба.Той може да бъде единичен или двоен,да бъде свързан с хран.с-ма гръбно или коремно или изобщо да не бъде свързан с нея.Някои риби го използват като помощен дихателен орган,като орган за уравновесяване на тялото в околната среда,както и за произвеждане на звук
 • Молекулярна биология

  Линейната последователност на нуклеотидите свързани с фосфодиестерни връзки определя първичната структура на нуклеиновите киселини. Както полипептидите и полинуклеотидите могат да се нагъват в триизмерни конформации, стабилизирани от нековалентни връзки. Въпреки че първичните структури на ДНК и РНК обикновено са подобни, тяхните трриизмерни конформации са доста различни. Това определя различните функции на двата типа НК.
 • Рекомбинация на ДНК.Обща рекомбинация

  Обикновено картината е точно такава, но не винаги. Алелите в различните локуси могат да се окажат съчетани по нов начин. Случва се в някои локуси да се открият нови алели, които не биха могли да се получат от старите чрез 1-2 точкови мутации. Може повторената последователност да съдържа повече или по-малко повтори, отколкото е имала преди. Възможно е някои последователности да са разместени. По-рядко се губи ген или група гени, появяват се нови или старите се оказват в двойна доза. От тези наблюдения следва, че понякога молекулите ДНК се ”прекрояват” чрез преместване на големи участъци в същата или в друга молекула ДНК.
 • Репарация на ДНК

  Органичните полимери не са вечни. В тях постепенно се натрупват химични промени, поради което изходните свойства се губят – т. нар. стареене. Всеизвестно е, че пластмасите и целулозата с времето променят вида си и стават крехки. Белтъците и нуклеиновите киселини са още по-нетрайни. За повредените белтъци ”се грижат” протеазомите. Негодната или вече ненужната РНК също се разгражда. Не е проблем да се синтезират нови копия, като се използва записът в ДНК. Но какво да се прави, ако нещо стане със самата ДНК? Явно ДНК не трябва да се поврежда, а ако все пак се повреди, трябва някак да се поправи