Procheti.com

Файлове от Български език

Общо 27
Обществени науки
 • Вътрешнопредметни вразки в системата на обучение по български език и литература (1-4 клас)

  Например:- знания за различнитенаправления в литературата се усвояват не само чрез капсулирани в себе си определителни описания, коитоне знаят едно за друго, не се четат помежду си, но най –вече чрез съпоставка помежду им: по какво символизмът ( неговият образ на света ) се отличава от романтизма , еспресионизмът – от символизма и под .; - изучаването на творби от Хр.Смирненски ,Гео Милев, А. Далчев, Е. Багряна е фокусирано колкото върху спецификите на индивидуалните творчески „ почерци ”, толкова и върху проявленията в тях на типичните за следвоенния модернизъм поетологични черти ; - изучаването на литературните текстове разчита на диалозите между тях :
 • „ Тотална аналогия “

  В кои други обекти е налица подобна функция? – диван, кресло, дюшек, водно легло и други… Приспособяването на почти всички изброени по – горе ТО в изходния обект е сравнително лесна инженерна задача. 4. Аналогия със случаен обект: Нека случайните обекти са: чин, компютър
 • "Етапи в усвояването на езика"

  Речта е специфична за човешката дейност, чрез която се изразяват мисли, чувства като се използват езикови средства – звукове, думи и изречения. В лингвистиката езикът е система от материални единици, които се реализират в речевата дейност. Езикът е съвкупност и система от знакови единици на общуването в техния извлечен и абстрактен вид от езиковия материал, в тяхната комуникативна готовност, езикът това е знаков механизъм на общуването. С понятието езикова култура се разглежда като наличие на достатъчен обем от знания за езиковата система и за правилата за използване на езикови единици и то на степен, която осигурява, правилност на речта според книжовните норми.
 • Ascomycetes - Торбести гъби

  При едни от торбестите гъби , асцийте се развиват направо върху мицела , а при други се събират по много заедно и образуват пласт , наречен - спорообразуващ. Този пласт се образува на повърхността или вътрешността на плодните тела.
 • „ИЗРАЗЯВАНЕ ОТНОШЕНИЯ НА ОБУСЛОВЕНОСТ (ПРИЧИННОСТ В ШИРОКИЯ СМИСЪЛ) В БЪЛГАРСКОТО СЛОЖНО ИЗРЕЧЕНИЕ”

  Най-съществените белези на българския език се развиват в среднобългарския период и очертават своеобразния характер на езика ни сред другите славянски езици. Обект на разглеждане от синтаксиса са различните видове синтаксеми. Терминът синтаксема означава всяка част на изречението или всяка комбинация от две или повече прости изречения в рамките на сложните изречения, самите сложни изречения, както и други по-големи цялости.
 • Грейпфрут

  Първо и основно изискване - колкото по-тежък е един грейпфрут, толкова по-сочен е той! Избирайте плодовете с гладка фина кора. Цветът й може да варира, но това няма нищо общо със зрелостта на плода.Познавачите съветват да не се лакомим по едрите плодове. Между два грейпфрута с еднакви размери те препоръчват да изберем този, който е по-тежък и по-твърд. Такъв плод има тънка кора и много повече сок от дебелокория и мек на пипане.
 • Формални езици пораждащи граматики

  Всеки такт управляващото устройство се намира точно в едно от вътрешните си състояния прочита един от символите на входната лента. Детерм. краен автомат спира да работи ,когато изчерпи всички входни символи, записани върху лентата му, или когато не е определено към какво вътрешно състояние трябва да премине при дадено вътрешно състояние и даден входен символ.
 • Формализацията на българския език и разработка на лингвистичен процесор

  Изменяеми части на речта са съществителните, прилагателните, местоименията, числителните и глаголите. Те менят формата си посредством формообразуващи морфеми и по такъв начин изразяват различни граматически значения. Така всяка изменяема дума притежава различен брой словоформи
 • Цифрова обработка и анализ на речеви сигнали - синтез на реч, анализ на речта, лингвистично моделиране

  Друг метод използва сливане (конкатенация) на елементи на речта във функция на времето. Индивидуалните речеви единици се композират като “тухлички”, а съчетаването им се извършва на различни нива. В най-простия случай фонемите се възприемат като основни градивни единици. На Фиг. 1 е показано сливането на 4 фонеми, образуващи думата “кола”:
 • Фонетична същност на ударениe

  Ударението е един от основните външни признаци на самостоятелната дума.То организира нейния звуков състав.При възприемане на изказването всяка дума и форма се разпознават ,не само по фонемен състав,но и по характерното за тях ударение.Тази служба на ударението се определя като дистинктивна-словоразличителна и форморазличителна.