Procheti.com

Файлове от Български език

Общо 22
Обществени науки
 • Грейпфрут

  Първо и основно изискване - колкото по-тежък е един грейпфрут, толкова по-сочен е той! Избирайте плодовете с гладка фина кора. Цветът й може да варира, но това няма нищо общо със зрелостта на плода.Познавачите съветват да не се лакомим по едрите плодове. Между два грейпфрута с еднакви размери те препоръчват да изберем този, който е по-тежък и по-твърд. Такъв плод има тънка кора и много повече сок от дебелокория и мек на пипане.
 • Формални езици пораждащи граматики

  Всеки такт управляващото устройство се намира точно в едно от вътрешните си състояния прочита един от символите на входната лента. Детерм. краен автомат спира да работи ,когато изчерпи всички входни символи, записани върху лентата му, или когато не е определено към какво вътрешно състояние трябва да премине при дадено вътрешно състояние и даден входен символ.
 • Формализацията на българския език и разработка на лингвистичен процесор

  Изменяеми части на речта са съществителните, прилагателните, местоименията, числителните и глаголите. Те менят формата си посредством формообразуващи морфеми и по такъв начин изразяват различни граматически значения. Така всяка изменяема дума притежава различен брой словоформи
 • Цифрова обработка и анализ на речеви сигнали - синтез на реч, анализ на речта, лингвистично моделиране

  Друг метод използва сливане (конкатенация) на елементи на речта във функция на времето. Индивидуалните речеви единици се композират като “тухлички”, а съчетаването им се извършва на различни нива. В най-простия случай фонемите се възприемат като основни градивни единици. На Фиг. 1 е показано сливането на 4 фонеми, образуващи думата “кола”:
 • Фонетична същност на ударениe

  Ударението е един от основните външни признаци на самостоятелната дума.То организира нейния звуков състав.При възприемане на изказването всяка дума и форма се разпознават ,не само по фонемен състав,но и по характерното за тях ударение.Тази служба на ударението се определя като дистинктивна-словоразличителна и форморазличителна.
 • Библиографско описание на книги

  Редна дума 1.      Област на заглавието и авторската отговорност./ включват се всички сведения за лицата и колективите, участвали в интелектуалното   създаване на изданието. 2.      Област на характеристиката на изданието. 3.      Област на издателските данни. 4.      Област на физическата характеристика. 5.      Област на серията. 6.       Област на забележките. 7.      Област на Международния стандарт на книгата(ISBN), на издателската подвързия и начина на набавяне. Първата дума на всеки елемент се пише с главна буква. Прилагат се и съкращения, дадени в БДС 9736-82”  Съкращения н български думи и словосъчетания в БО” и служат за улесняване процеса на описанието .
 • Библиографско описание

  Всяка година между 2000 и 3000 студенти остават извън студентските общежития, защото липсва материална база, да не говорим, че студентите живеят на по-малко площ от необходимите санитарни изисквания за едно домашно куче. Това каза по време на дебат за проблемите на Студентски град Борислав Сандов от Управителния съвет на Сдружение за развитие и обществен контрол на студентските общежития и столове, предаде агенция Фокус. Главният архитект на София Петър Диков, заяви, че предстои обявяването на подробния устройствен план на Студентски град в Държавен вестник.  Петко Горанов опонира като посочи, че проект за общ устройствен план има от години, но не е приет. По думите на Горанов, явно защото някой не си е свършил работата. Петър Диков изрази възмущението си от състоянието на студентските общежития и от проблемите, които съществуват по отношение на прекомерното застрояване. Според него проблемът не е само в градоустройствения план а в промяната на закона за устройство на територията и възстановяването статута на земеделски земи пред прозорците на студентите.
 • Българската лексика според произхода на думите

  По традиция заетите думи в българския език се делят на заемки и чуждици. Към заемките се отнасят чуждите думи, които напълно са асимилирани и нямат нито формални, нито смислови отлики от изконно българските думи. Обикновенно това са ранни заемки с широка употреба и неутрални в стилистично отношение, които са загубили белезите на своя произход. Като важна тяхна характеристика се приема и отсъствието на равнозначни за тях синоними. Напр.: фр. палто, костюм, нем. балкон, гара, тунел и др. Към чуждиците се отнасят заети думи, които имат синоними в езика, употребяват се вместо домашни думи, с които могат да се заместват
 • Български език и езикова култура във в-к Телеграф.doc

  Всъщност в статията става на въпрос за група от измамници, които използват нормативните уредби за социалните помощи в своя полза. Нека сега обърнем внимание на подзаглавието, което съдържа двусмислица. Както е написано, читателят може да остане с впечатление, че 100 хиляди души са пострадали от тази измама. Това става заради глагола „завлекли”, който обикновенно се използва за хора („Ако не дойдеш доброволно, ще те завлека насила”). За да отговаря на истината, подзаглавието трябва да се редактира на „100 лв. вложили в далаверата, спечелили 100 хиляди
 • Български книжовен правоговор. Норми на книжовното българско произношение

  Писмената форма на думите се определя от фонематичния им състав, без да се влияе от временните фонетични промени при изговора им. Във всяка позиция фонемите се отбелязват с една и съща буква, съответстваща на фонемата във функционално силна позиция. По този начин морфемите запазват една и съща писмена форма, независимо от позиционните изменения на съгласни и гласни в различните форми на думата. Наричат го още морфологичен