Procheti.com

Файлове от Архитектура

Общо 15
Обществени науки
 • Анализ на архитектурната композиция – хотел „Панорама”, град Варна

  Хотел „Панорама” е разположен в центъра на град Варна, на крайбрежния булевард „Приморски” и има чудесен изглед към Морската градина и Варненския залив. Пред хотела се намира градският плаж, а административно – търговският център на града и местата за развлечение са в непосредствена близост.
 • Материали и дизайн

  Сухият Египетски климат и изисканите погребални процедури обясняват частично запазените предмети, които включват столове, маси, столчета и дивани. В добавка към това, стенописите ни дават представа за дизайна на египетската мебел. Както в дизайна и направата методите използвани в древния Египет са останали и днес в мебелното изкуство. В големите предмети, тези за сядане и масите се използва метода на направа „клин и отвори” познат още в древен Египет до днес, макар че клиновете се заместват от скоби за по-енергично производство.
 • Дълготрайност на дървесните строителни материали

          Биокорозията и свързаните с нея биоповреди и биоразрушаване на дървесината представляват естествен процес в общия кръговрат на веществата в прородата. Създаваните от човека на основата на дървесината нови материали и иделия се включват в естествения кръговрат, става негова функционална част, биват въвлечени в процесите, протичащи в биосферата.  
 • Курсов проект по стоманобетонни конструкции

  Курсов проект по стоманобетонни конструкции
 • Изграждане на двуетажна жилищна сграда

  Разработването на „Проект по безопасност и здраве” е възложено на основание наредба № 2 от 22.03.2004 година и възоснова на предоставени проекти по части : архитектурна; строителни конструкции; електро; ВиК; отопление и вентилации; геодезия; извършени предварителни проучвания.   При изпълнението на строително-монтажни работи на строежа да се спазват изискванията на действащите норматични документи, използвани при разработването на „Проект по безопасност и здраве” : наредба №2 , наредба №3 , наредба №4 , наредба №5 и наредба №7.
 • Екологични прогнози и мерки за ограничаване на неблагоприятните въздействия при реализиране на инвестиционни намерения

  Планът за закриване на депото включва дейности по: 1. демонтаж на изградените постоянни съоръжения, които не са свързани с опазване на околната среда и с бъдещото функционално предназначение на терена, като в плана се посочват графикът на техния демонтаж, технологията за демонтаж и необходимата квалификация на специалистите и работниците, ангажирани с демонтажа; 2. повърхностно запечатване на депото, което се извършва в съответствие с проекта за изграждане на горния изолиращ екран, вкл. техническата и биологичната рекултивация ипредвидените противоерозионни и противосвлачищни мероприятия.
 • Да се състави карта на хидроизохипстите в мащаб 1-2000

  Да се състави карта на хидроизохипсите в мащаб 1:2000, като се използва примерна топографска карта. В нея са дадени проучвателните сондажи. Да се използват данните от режимните наблюдения на нивото на подземните води. Сечение на изолиниите – 1 м. На картата да се покаже със стрелки посоката на филтрационния поток. а/ Да се определи динамичния разход на потока Q за сечение B
 • Оразмеряване и конструиране на част от елементите на едноетажна едноотворна складова сграда с дървена носеща конструкция

  1. Напречно междуосие    2. Надлъжно междуосие    3. Брой междуосия               4.Технологична височина   5. Собствено тегло покрив  6. Наклон на покрива           
 • Видове зидарии

  По вида на свързващото вещество – въздушносвързващи /варови, гипсови, варогипсови/ и хидравличносвързващи /вароциментни, циментни, варопепелни, от хидравлична вар/; По марка / якост на натиск / - с голяма якост  ≥ 5 MPa  и с малка якост < 5 MPa; Пособия, инструменти и съоръжения – метър, либела или водна терзия, отвес,канап, кофа, корито за разтвор, лопата, стоманен ъгъл /гьония/, секач, шило, зидарски чук, канче за разтвор, мистрия, инвентарно скеле. Правила за изпълнение на тухлени зидарии:
 • Архитектурата на българското Възраждане

  През този период старите и големите български градове, разположени предимно в равнините и на главните пътища, като София, Пловдив, Стара Загора, Варна, Шумен, Русе, Плевен, Търново и др., които били и седалища на турската администрация и на военни гарнизони, силно нараснали и доразвили своята компактна планова структура.  Влизащите в тях пътища прониквали радиално през неправилната им улична мрежа към централните квартали, където се намирали главните турски обществени сгради и чаршийските улици, в които кипял стопански живот.        Новите занаятчийски и търговски български градове, като Габрово, Тетевен, Карлово, Калофер, Панагюрище, Котел, Копривщица добили по-жива планова структура и обемно оформяне.  В градоустройствено отношение в тях особено били подчертани, от една страна, културният център, образуван от църквата и училището, и, от друга, чаршийските улици.